ဘိုတဲမှာအကိုဆွဲမယ်

September 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

ခေါင်း ငုံ့ ပြီး လှေ ခါး က ခပ် သုတ် သုတ် ဆင်း သွား ပါ ...... စောက် ခေါင်း ထဲ ပန်း ထည့် ကာ ကာ မ စည်း စိမ် အ ပြည့် အ ၀ ရ ....

Description

ဘိ  ု တဲ မွ ာ အ ကိ  ု ဆြ  ဲ မယ္  ကိ  ု တိ  ု း  ၾကီ း ေရး သည္ ..။

အ ခ်ိ န္ က ၁၉၄၉ ခု ႏွ စ္ ...။ ၿမန္ မာ   ုနိင္င္ ငံ လြ တ္ လပ္ ေရး ရ ၿပီ း တ ႏွ စ္  စြန္န း္ စြန္န း္ ကာ လ..။ ၿမန္ မာ   ုနိင္င္ ငံ တြင း္ မ်က္ ႏွ ာ ၿဖဴအ ရာ ရွ  ိ ၾကီ း ေတြ ဟာ အ ရပ္ ဖက္ နယ္ ဖက္ မွ ာ   ိရွ ေန ဆဲ..။ ..။  ၿပည္ ခ   ုရိင္င္ ..သာ ယာ ၀ တီ ၿမိဳ ့ သစ္ ေတာ အ ေရး   ုပိင္င္ မ စၥ တာ စ မစ္ ရဲ ့   ုရံ း ခန္ း ထဲ  က ဘ မိ  ု း ထြ က္   ့ခဲ ေတာ ့ အ ေ၇း   ုပိင္င္ မင္ း ေပး လိ  ု က္ တဲ ့ ညွ  ြန္န္ ၾကား ခ်က္ ေတြ သူ ့ ေခါင္ း ထဲ မွ ာ ေရာ သူ ့   ုဒိင္င္ ရာ ယီ စာ အု ပ္ ထဲ မွ ာ ေရာ..ပါ လာ ခဲ ့ ပါ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း က သစ္ ေတာ ၀န္ ေထာက္ ရာ ထူ း အ ဆင္ ့ နဲ ့ ဒီ နယ္ ဘက္ ကိ  ု ေၿပာင္ း လာ တာ မ ၾကာ ေသး..။ အ သက္ ၂၀ ေက်္ ာ ..ရန္ ကုန္န္ တ ကၠ သိ  ု လ္ က ဘြ  ဲ ့ ရ တဲ ့ ပ ညာ တတ္ လူ ရြ ယ္ တ ေယာက္ လဲ ၿဖစ္ ရာ ထူ း ေလး က လဲ   ိရွ.... ပိန္န္ ပါး က်စ္ လစ္ တဲ ့ ကိ  ု ယ္ အ ခ်ိ ဳး အ ဆက္   ိရွ တဲ ့ ဘ   ုမိ း ဟာ မိန္န း္ က ေလး ရွင္င္ ေတြ သ  မက္ ဖမ္ း ခ်င္ စ ရာ ပါ ဘဲ.... ဘ   ုမိ း သူ တည္ း း   ုခိ ေန တဲ ့ သာ ယာ ၀ တီ ၿမိဳ ့ ရဲ ့ အ   ုစိ း ရ ဘန္ ဂ လိ  ု ကိ  ု လဲ ၿပန္ ေရာက္ ေရာ စစ္  ၀တ္   ုစံ နဲ ့ လက္ နက္ ကိ  ုင္င္ တ ခ်ိ ဳ ့ ကား ၃ စီ း ေလာက္ နဲ ့ ေရာက္ လာ တာ နဲ ့ ဆံ  ု တယ္ ..။ လက္ နက္ ကိ  ုင္င္ လူ ငယ္ တ ေယာက္ က သူ ့ ကိ  ု နု တ္ ဆက္ ၿပီ း သူ တိ  ု ့ ဟာ ....ေတာ ခိ  ု ေရာင္   ုစံ သူ ပုန္န္ ေတြ ဟာ ရန္ ကုန္န္ ကိ  ု ဆင္ း လာ ေန ၾက တာ မိ  ု ့ လာ ေရာက္ တား ဆီ း   ိႏွ မ္ နင္ း တဲ ့ တပ္ က ...ဒီ အ   ုစိ း ရ ဘန္ ဂ လိ  ု ကိ  ု စစ္   ုရံ း အ ၿဖစ္ နဲ ့ အ သံ  ု း ၿပဳ ေတာ ့ မယ္ လိ  ု ့ ေၿပာ ၿပ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း လဲ သူ ဟာ သစ္ ေတာ ၀န္ ေထာက္ ၿဖစ္ ေၾကာင္ း..ဒီ မွ ာ တည္ း း   ုခိ း ေန တာ ၿဖစ္ ၿပီ း သူ တိ  ု ့ ရဲ ့ သစ္ ေတာ ဌာ န ပိ  ုင္င္ ဘိ  ု တဲ ကိ  ု အ ခု ဘဲ ေၿပာင္ း ေပး မယ္ လိ  ု ့ ေၿပာ ၿပ လိ  ု က္ ပါ တယ္ ..။ သူ ့ အ ထု ပ္ အ   ုပိ း က သိ ပ္ မ်ား လွ တာ ေတာ ့ မ ဟု တ္ ဘူ း..။ အိ ပ္ ရာ လိ ပ္ တ ခု နဲ ့ အ ရာ   ိရွ ေတြ နယ္ ေၿပာင္ း ရင္ သယ္ ယူ ေလ ့   ိရွ  တဲ ့ ထင္ း ရွးဴ ေသ တၱ ာ  ာ ၾကီ း တ လံ  ု း ဘဲ   ုမိ ့ သူ ့ လက္ ေအာက္ က ေတာ ေခါင္ း ေတြ က သူ ေၿပာင္ း ရ မဲ ့ ဘိ  ု တဲ  ၇ွ  ိ တဲ ့ ရြ ာ က လွည္ ည း ္ း ဆင္ ့ ၿပီ း သယ္   ုပိ ့ ေၿပာင္ း ေပး ၾက မွ ာ ၿဖစ္ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း တိ  ု ့ သစ္ ေတာ ဌာ န အ ရာ ရွ  ိ မ်ား လဲ ေတာ ထဲ အ လု ပ္ လု ပ္ ရ ၾက တာ မိ  ု ့ ( သူ  တိ  ု ့ အ ေခၚ ေတာ တက္ ရ တာ   ုမိ ့ ) သူ တိ  ု ့ ရဲ ့ လံ  ု ၿခံဳ ေရး အ တြ က္ တြ က္ ေရာ..သား ေကာင္ ေတြ ရဲ ့ ေဘး ကာ  ကြ ယ္   ုဖိ ့ ေရာ . လက္ နက္ ေတြ ကိ  ုင္င္ ေဆာင္ ၾက ရ ပါ တယ္ ..။ သစ္ ေတာ ၀န္ ေထာက္ ေတြ မွ ာ ပု လိ ပ္ အ ရာ   ိရွ ေတြ လိ  ု ဘဲ သစ္ ေတာ နဲ ့ ပတ္ သက္ တဲ ့ အ မွဳ ေတြ မွ ာ မွ ာ ဖမ္ း ဆီ း တ ရား စြဲ ဆိ  ု   ုပိင္င္ ခြင္င္ ့ အာ ဏာ   ိရွ ၾက ပါ  တယ္ ..။ သူ လွည္ ည း ္ း ေပၚ တက္ ေတာ ့ မယ္ အ လု ပ္ ေစာ ေစာ က စစ္ တပ္ က အ ရာ ရွ  ိ လူ ငယ္ က ( ၀န္ ေထာက္ မင္ း...သြ ား ေတာ ့ မ လား...က် ေနာ္ တိ  ု ့ တပ္ သား ေတြ အ တြ က္   ုမံ ့ ဟင္ း ခါး စား ဖိ  ု ့ ၿပင္ ေန  တယ္ ...ခင္ ဗ်ား ေ၇ာ စား သြ ား သြ ား ပါ လား....) လိ  ု ့ လွ မ္ း ေခၚ တယ္ ..။ သူ တိ  ု ့ က သာ ယာ ၀ တီ ေစ််းး ထဲ က မုန္န္ ့ ဟင္ း ခါး အ ထမ္ း သည္ ကိ  ု အ   ုစိ း ရ ရိ ပ္ သာ ေပၚအ ထမ္ း ေတြ ေ၇ာ

အိ  ု း ေတြ ေ၇ာ တင္ ၿပီ း စား ခ်င္ တဲ ခ်င္ တဲ ့ လူ ေတြ ကိ  ု ၿပင္ ေပး ထည္ ့ ေပး   ုခိင္င း္ ၿပီ း စား ၾက တာ ပါ...။ ( မ စား ေတာ ့ ပါ ဘူ း ဗ်ာ... က် ေနာ္ ေန မဲ ့ သစ္ ေတာ ဘိ  ု တဲ   ိရွ တဲ ့ ၇ြ ာ က အ လွ မ္ း သား ဗ်...သြ ား ဗ်...သြ ား အံ  ု း မယ္ ဗ်ာ...)  လက္ ၿပ နု တ္ ဆက္ ၿပီ း ႏြ ား လွည္ ည း ္ း နဲ ့ အ ေ၇ွ ့ ဖက္ ပဲ ခူ း   ုရိ း မ ေတာင္ ေၿခ ဆီ ကိ  ု ဦ း တည္ ထြက္ ခဲ ့ ပါ တယ္ ..။  လွည္ ည း ္ း ေပၚ မွ ာ သူ နဲ ့ အ တူ ..ပ စၥည္ ည း ္ း ထမ္ း သယ္ ေပး ခဲ ..ေတာ .့ .ေတာ ေခါင္ း တ ေယာက္ ပါ လာ ခဲ ့ တယ္ ..။ ေန မြန္န း္ မ တည္ ့ ခင္ ဘဲ ရြာ ကိ  ု ေရာက္ ပါ တယ္ ..။ သူ ့ လက္ ေအာက္ က ေတာ အု ပ္ တ ေယာက္ နဲ ့ ၃၀၃   ုရိင္င္ ဖယ္ ေတြ လြ ယ္ ထား တဲ ့ အ မွဴထမ္ း း ၂ ေယာက္ အဲ ဒီ ရြ ာ က သူ ၾကီ း နဲ ့ အ တူ ဘန္ ဂ လိ  ု ေရွ ့ က ေစာင္ ့ ေန ၾက ပါ တယ္ ..။ ( ၀န္ ေထာက္ မင္ း...ၾကြ ပါ...ၾကြ ပါ...) ဆိ  ု ၿပီ း ၿပာ ၿပာ သ လဲ ၾကိဳ ဆိ  ု ၾက တာ ေပါ ..။ .့ .။ သူ ၾကီ း က ေတာ ္ နဲ ့ အိ မ္ သား ေတြ ကိ  ု လဲ မ လွ မ္ း မ ကမ္ း မွ ာ ေတြ ့ ေန ၇ တယ္ ..။ ဘိ  ု တဲ က ေၿခ တန္ ရွည္ ည္ ဘိ  ု တဲ ပါ..။ သစ္ ေတာ ဌာ န   ုပိင္င္   ုမိ ့ ဆင္ ေပၚ ကိ  ု ဘိ  ု တဲ ေပၚ က ေန တက္   ုဖိ ့ ..ဆင္ ေပၚ က ဘိ  ု တဲ ေပၚ ကိ  ု ဆင္ း   ုဖိ ့ ..ဘိ  ု တဲ ေပၚ မွ ာ ဆင္ ရဲ ့ အ ၿမင္ ့ နဲ ့ တ ေၿပး ထဲ က ၿပင္ ေလး လု ပ္ ထား ပါ တယ္ ..။ ခု ေတာ ့ ဘ   ုမိ း က လွည္ ည း ္ း ယဥ္ နဲ လာ ့ တာ မိ  ု ့ ေလွ ခါး က ဘဲ ဘိ  ု တဲ ေပၚ တက္ ခဲ ့ တယ္ ..။ သူ ၾကီ း က ( က် ေနာ္ က ဒီ   ုရြ ာ က သူ ၾကီ း ေမာင္ ဥာဏ္ ပါ ..၀န္ ေထာက္ မင္ း စား ေရး ေသာက္ ေရး အ  စ စ ဘာ မွ မ ပူ ရ ေအာင္ က် ေနာ္ စီ စဥ္ ထား ပါ တယ္ ..လိ  ု တာ အ မိန္န္ ့   ိရွ ပါ ခင္ ဗ်....) လိ  ု ့ တ   ုရိ တ ေသ ေၿပာ ပါ တယ္ ..။ ေတာ အု ပ္ အု ပ္ နဲ ့ အ မွဴထမ္ း း ေတြ က လဲ ဘ မိ  ု း ေန မဲ ့ အ ခန္ း ကိ  ု ေန ရာ ခ် ထား ၾက ပါ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း လဲ ဘိ  ု တဲ ရဲ ့ အ ေရွ ့ ၀ ရန္ တာ က ေန န ေဘး က ေတာ အု ပ္ ဘက္ ကိ  ု ရပ္ ၾကည္ ့ ေန တံ  ု း ဘိ  ု တဲ ေပၚ ကိ  ု ေကာ ္ ဖီ ပု ဂံ ..ေရ ေနြ း က ရား..ဘီ စ ကစ္   ုမံ ့ ေတြ ပါ တဲ လင္ ့ ဘန္ း ကိ  ုင္င္ ထား တဲ ့ မိန္န း္ မ ပ်ိ ဳ တ ေယာက္ ကိ  ု ေတြ ့ လိ  ု က္ ပါ တယ္ ..။ သြ ယ္ လ် ေပ မဲ ့ ေတာင္ ့ တင္ း တဲ ့ ကိ  ု ယ္ အ ဆက္ အ ေပါက္   ိ၇ွ တာ သ  တိ ၿပဳ မိ ရ ေတာ ့ သူ က ေလး ရဲ ့ မ််က္ က္ ႏွ ာ ကိ  ု ၿမင္ လိ  ု တာ   ုမိ ...( ့...( ဟဲ ..က ့..က ေလး မ...) လိ  ု ့ လွ မ္ း ေခၚ လိ  ု က္ ပါ  တယ္ ..။ မိန္န း္ မ ပ်ိ ဳ လဲ လင္ ဘန္ း ကိ  ု မ နီ း မ ေ၀း က စား ပြ  ဲ ေပၚ တင္ ေန တဲ ့ အ ခ်ိ န္ ၀န္ ေထာက္ မင္ း က လွ မ္ း ေခၚ  လိ  ု က္ တာ ေၾကာင္ ့ ဆတ္ က နဲ တုန္န္ သြ ား ရ တယ္ ..။ ( ရွင္င္....) ....) သူ ့ ဖက္ လွည္ ည္ ့ လာ တဲ ့ ေက်း ေတာ သူ ေလး ရဲ ့ မ််က္ က္ ႏွ ာ ကိ  ု ဘ   ုမိ း ၿမင္  ္ လိ  ု က္ ရ တဲ ့ အ ခါ..ေခ်ာ ေမာ ေၿပ  ၿပစ္ လြန္န း္ ေန တာ ေတြ ့ လိ  ု က္ ရ လိ  ု ့ အံ ့ အား သင္ ့ ၿပီ း..( နံ မယ္ ဘယ္ လိ  ု ေခၚ လဲ..) ..) လိ  ု ့ ေမး လိ  ု က္ မိ  တယ္ ..။ မိန္န း္ မ ပ  ု် ိ လဲ...( ...( ေက်ာ ့ ရီ ...ပါ ) လိ  ု ့ ေၿဖ တယ္ ..။  မ််က္ က္ လွ  ြ ာ ခ် ..ေခါင္ း ..ေခါင္ း   ုငံ ့ ၿပီ း ေလွ ခါး က ခပ္ သု တ္ သု တ္ ဆင္ း သြ ား ပါ တယ္ ..။ သူ မိန္န း္ မ ပ်ိ ဳ ကိ  ု လွ မ္ း စကား ေၿပာ လိ  ု က္ တာ သူ ့ လက္ ေအာက္ က ေတာ အု ပ္ ကိ  ု စံ ထြ ား က ေတြ ့ လိ  ု က္ ဟန္ တူ တယ္ ..။ သူ ့ ဆီ ကိ  ု ေၿပး  လာ ၿပီ း..( ၀န္ ေထာက္ မင္ း...ဘာ အ လိ  ု   ိရွ ပါ လဲ ..ဟိ  ု မိန္န း္ က ေလး ကိ  ု စိ တ္ အ ခန္ ့ မ သင္ ့ တာ ေတြ ဘာ ေတြ  ိရွ လိ  ု ့ လား ခင္ ဗ်...) ေမး တယ္ ..။ ( မ   ိရွ ပါ ဘူ း...ကိ  ု စံ ထြ ား....သူ က ေလး က ဘယ္ သူ တံ  ု း ဗ်....) ေတာ အု ပ္ ကိ  ု စံ ထြ ား က ဘ မိ  ု း ထိ  ုင္င္   ုဖိ ့ ကု လား ထိ  ုင္င္ ကိ  ု ဆြ  ဲ ေပး ရင္ း ( ေအာ္ ..က ေလး မ က သူ ၾကီ း ရဲ ့  တူ မ ပါ..၀န္ မင္ း...) လိ  ု ့ ေၿဖ ပါ တယ္ ..။ ( က် ေနာ္ တိ  ု ့ ေတာ ၾကီ း ထဲ မ တက္ ခင္ ဒီ ဘိ  ု တဲ မွ ာ ခ ဏ ေတာ ့ ေန ၾက ရ အံ  ု း မွ ာ ..ကိ  ု စံ ထြ ား...ဒါ နဲ ့ ဒီ တ  ၀ိ  ္  ု က္ မွ ာ သစ္   ုခိ း ေတြ သ တင္ း ဘာ ၾကား ေသး လဲ...) ...)

( မွန္န္ ပါ....ေတာ တက္   ုဖိ ့ က ဆင္ စီ စဥ္ ထား ပါ တယ္ ၀န္ မင္ း...ဆင္ ၂ ေကာင္ ဇီ း ကုန္န း္ ေဘာ ္ ပင္ ဆင္ စ ခန္ း က ေန ဒီ ဖက္ ကိ  ု ပ စၥည္ ည း ္ း လာ ပိ  ု ့ ရင္ း ေရာက္ ေန လိ  ု ့ ၀န္ မင္ း ေတာ ၾကီ း ၾကီ း ထဲ တက္ တဲ ့ အ ခါ အ တြ က္ ေတာ ေခါင္ း ေတြ ကိ  ု စီ စဥ္   ုခိင္င း္ ထား ၿပီ း ပါ ၿပီ..၀န္ ..၀န္ မင္ း...) ( ဒါ နဲ ့ ခင္ ဗ်ား..လွ ည္ း း လမ္ း ကူ း ..ဖါး ေ၇ွ ြ ေက်္ ာ ရြ ာ ေတြ ဘက္ က် မ္ ြ မ္ ြ  း တယ္ မ ဟု တ္ လား...) ( မွန္န္ ပါ ၀န္ မင္ း..က် ေနာ္ ့ မိန္န း္ မ က လွည္ ည း ္ း လမ္ း ကူ း က ပါ...) ( အင္ း ...ဆ ရာ စံ အ ေရး ေတာ ္   ုပံ စ တာ အဲ ဒီ ရြ ာ ေတြ က ေပါ ...မွ .့ ..မွ တ္ မိ တယ္ မ ဟု တ္ လား...) ( မွန္န္ ပါ...လွည္ ည း ္ း လမ္ း ကူ း ဘိ  ု တဲ မွ ာ သစ္ ေတာ အ ေရး   ုပိင္င္ ကိ  ု သတ္ ၿပီ း ေၿခာက္ လံ  ု း ၿပဴး နဲ ့ လက္   ိႏွ ပ္ စက္ ေတြ ရ သြ ား တာ ေလ..၀န္ မင္ း...) ( အင္ း..က် ေနာ္ တိ  ု ့ ေတာ တက္ ရင္ အဲ ဒီ ဘိ  ု တဲ ခ ဏ ၀င္ လိ  ု ့ ရ မ လား...) ( ရ ပါ တယ္ ၀န္ မင္ း...ရိ  ု း မ ေပၚ တက္ ရင္ ဒီ ဘိ  ု တဲ ကိ  ု ဘဲ ၿဖတ္ သြ ား ရ မွ ာ ဘဲ ေလ...) ဘ   ုမိ း က သ မိ  ုင္င း္ ၀င္ ေန ရာ ေတြ ကိ  ု အ လု ပ္ နဲ ့ ေရာက္ ရင္ း ေလ ့ လာ လိ  ု တာ ေၾကာင္ ့ ပါ..။ အိ  ု က္ စပ္ စပ္   ိရွ  ၿပီ း   ုဖံ တ ေထာင္ း ေထာင္ း နဲ လွည္ ည း ္ း စီ း လာ တာ ေၾကာင္ ့ ေရ ခ်ိ းဳ ခ်င္ စိ တ္ ေပါက္ လာ တယ္ ..။ သူ ့ ခါး မွ ာ သား ေရ အ နက္ ေရာင္ ေသ နတ္ အိ တ္ နဲ ့ ထည္ ့ ကာ ခ်ိ တ္ ခ်ိ တ္ ထား တဲ ့ ေၿခာက္ လံ  ု း ၿပဴး ေသ နတ္  ကိ  ု ကု တင္ ေပၚ ခ်ြ တ္ ခ်ြ တ္ တင္ လိ  ု က္ ၿပီ း သူ ၀တ္ ထား တဲ ့ ကာ ကီ လက္ တိ  ု ရွ ပ္ အ က်ၤ ီ ကိ  ု လဲ ၾကယ္ သီ း မ်ား  ၿဖဳတ္ ေန တယ္ ..။ ( ၀န္ မင္ း ေရ ခ်ိ ဳး ဖိ  ု ့ ေရ ခ်ိ ဳး ခန္ း ခန္ း မွ ာ ေရ ၿဖည္ ့ ထား ၿပီ း ပါ ၿပီ.... ေရ ခ်ိ းဳ ၿပီ း ၿပီ း ရင္ ေန ့ လည္ စာ စား ပါ မ  လား..ၿပင္ ဆင္   ုခိင္င း္ လိ  ု က္ ပါ မယ္ ...) ( ေကာင္ း သား ဘဲ...ဘယ္ ...ဘယ္ သူ ခ်က္ တာ လဲ ဗ်...က် ေနာ္ တိ  ု ့ သစ္ ေတာ က အ မွဳ ထမ္ း ထမ္ း ေတြ လား...) ( မ ဟု တ္ ပါ ဘူ း ၀န္ မင္ း..သူ ၾကီ း က ေတာ ္ ခ်က္ တာ ပါ..၀န္ ေထာက္ မင္ း ဒီ မွ ာ ေန သ မွ ် သူ တိ  ု ့ တာ ၀န္  ယူ ပါ ရ ေစ တဲ ...) ့...) ( ေကာင္ း ၿပီ ေလ..ကဲ က် ေနာ္ ေရ ခ်ိ  ု း လိ  ု က္ အံ  ု း မယ္ ....) ဘ   ုမိ း ေ၇ ခ်ိ  ု း ခန္ း က အ ထြ က္ သူ ့ အ တြ က္ ထ မင္ း   ဲပြ ၿပင္ ေန တဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ဆိ  ု တဲ ့ မိန္န း္ မ ပ်ိ ဳ ေလး ကိ  ု စား  ပြ  ဲ မွ ာ ေတြ ့ လိ  ု က္ ရ ပါ တယ္ ..။ ( ေက်ာ ့ ရီ ေနာ္...) ( ဟု တ္ ကဲ ့ ပါ ...) ( ထ မင္ း စား ၿပီ း ၿပီ လား...) ( ဟု တ္ ကဲ ့ စား ၿပီ း ပါ ၿပီ ရွင္င္ ....) ့....) ဘ   ုမိ း...ၿမင္ ၿမင္ ခ်င္ း ခ်င္ း သူ မ ကိ  ု ေမတၱ ာ သက္ ၀င္ သြ ား ၿပီ...။အ ...။အ ခ်ိ ဳး အ စား က ေၿပ ၿပစ္ လြန္န း္ လွ တယ္ မိန္န း္ က ေလး ရယ္ ..။ ရင္ ႏွ စ္ မွ ာြ က ရင္ ဖုန္န း္ အ က်ၤ ီ ၀တ္ ထား ေပ မဲ ့ တင္ း မာ ေကာ ့ ေထာင္ ေန တဲ ့ အ လံ  ု း အ ၀န္ း ကိ  ု ေတြ ့ ေန ရ တယ္ ..။ အင္ း..သား ေကာင္ း မိ ခင္ ၿဖစ္ မဲ ့ လံ  ု မ ငယ္ ဘဲ..။ ..။ ထြ ာ ဆိ  ုင္င္ ခါး ေသး ေသး ရဲ ့ ေအာက္ က စြင္ ့ ကား တဲ ့ တင္ သား   ုစိင္င္ ေတြ က အ ေနာက္ ကိ  ု ေကာက္ ေမာက္ ထြ က္ ေန ၾက တယ္ ..။ ေတာ သူ ေပ မဲ ့ ၿမိ  ု ့ သူ   ံရွဳ း ေလာက္ ပါ ရဲ ..။ .့ .။ ဘ   ုမိ း ထ မင္ း လု ပ္ ပါး စပ္ ထဲ မ ေရာက္ ေသး..။ ေက်ာ ့ ေမ ရဲ ့ အ လွ အ ပ ေတြ မွ ာ ယစ္ မူ း ေန မိ တယ္ ..။ ( စား ပါ..၀န္ မင္ း...စား ပါ...ေနာက္ ေန ့ ေတြ အ တြ က္ လဲ စား ခ်င္ တာ ေၿပာ ပါ ခင္ ဗ်... ေတာ သား ေလး ဘာ ေလး စား ခ်င္ ရင္ လဲ စီ စဥ္ ေပး   ုနိင္င္ ပါ တယ္ ...)

သူ တိ  ု ့ ေၿပာ တဲ ့ ေတာ သား ဆိ  ု တာ ဖြ တ္ တိ  ု ့ ပ ဒတ္ တိ  ု ...ယု ့...ယုန္န္ တိ  ု ့ ဂ််ိိ းဳ တိ  ု ့ ကိ  ု ေၿပာ ေန တာ..။ေတာ ေကာင္ သား ေပါ ...။ .့ ..။ ဘ မိ  ု း စာ း ခ်င္ တာ က ဒီ အ သား မ ဟု တ္ ဘူ း.....ေတာ သူ မ ေလး အ သား...စား ခ်င္ ေန  တာ...။ ဘ မိ  ု း က ေကာ လိ ပ္ ေက်ာင္ း ာင္ း သား ဘ ၀ ထဲ က ၿမာ ေပြ သူ ၿဖစ္ တယ္ ...။ ဘ   ုမိ း သူ ထ မင္ း စား တာ ကိ  ု ေဘး က ေန လိ  ု တာ ၿဖည္ ့ ဆည္ း း ေပး ေန တဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ၇ဲ ့ ေက်ာ ့ ရွင္င း္ တဲ ့ ကိ  ု ယ္ လံ  ု း ေတြ ကိ  ု မ််က္ က္ လံ  ု း ၾကီ း ၿပဴး ေန ေအာင္ ဘဲ ၾကည္ ့ လိ  ု မ့ ၀ ၿဖစ္ ေန တာ ေၾကာင္ ့ ထ  မင္ း ေကာင္ း ေကာင္ း မ စား ၿဖစ္ ပါ..။ ( ၀န္ ေထာက္ မင္ း....စား မ ေကာင္ း ဘူ း လား...ဘာ မ်ား ် ား လိ  ု ပါ လိ မ္ ..) ့..) ေတာ အု ပ္ ကိ  ု စံ ထြ ား က မ်က္ စိ မ််က္ က္ ႏွ ာ ပ်က္ ပ််က္ က္ နဲ ့ ေမး တယ္ ..။ အ တက္ လူ ၾကီ း ကိ  ု ဖါး   ုဖိ ့ က ကိ  ု စံ  ထြ ား မွ ာ တာ ၀န္   ိ၇ွ တယ္ ..။ သူ အ ဖါး ေကာင္ း ခဲ ့ လိ  ု ့ လဲ ေတာ ေခါင္ း ဘ ၀ က ေန ေတာ အု ပ္ ၿဖစ္ လာ ခဲ ့  တယ္ ေလ..။ ကိ  ု စံ ထြ ား တိ  ု ့ လိ  ု ၿဗိ တိ သွ ် နယ္ ခ်ဲ ့ ေတြ ရဲ ့ ေအာက္ မွ ာ အ မွဴထမ္ း း ခဲ ့ သူ ေတြ ဟာ ၿဗိ တိ သွ ်  မ််က္ က္ ႏွ ာ ၿဖဴအ ေ၇း ပိ  ုင္င္ နယ္   ုပိင္င္ ေတြ ကိ  ု ( ကိ  ု ယ္ ေတာ ္ ...ကိ  ု ယ္ ေတာ ္ ....) လိ  ု ့ ေခၚ ဆိ  ု ခဲ ့ တာ...( သ ခင္  ၾကီ း....) လိ  ု ့ ေခၚ ဆိ  ု ခဲ ့ တာ ေတြ   ိရွ ခဲ ့ တယ္ ..။ ( ေကာင္ း ပါ တယ္ ဗ်ာ..အ ရမ္ း ရမ္ း ကိ  ု ေကာင္ း တယ္ ....) ဘ   ုမိ း က စိ တ္ ထဲ က ( ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ တင္ ပါး ၾကီ း ေတြ...ေကာင္ ...ေကာင္ း လိ  ု က္ တာ..) လိ  ု ့ ေတြ း ေန တာ ပါ..။ ဘ   ုမိ း စား ၿပီ း တာ နဲ ့ လက္ ေဆး   ုဖိ ့ ေရ ဇ လံ  ု နဲ ့ ဆပ္ ၿပာ က အ ဆင္ သင္ ..။ ့..။ လက္ ေဆး ၿပီ း တာ နဲ ့  လက္ သု တ္ ပု ၀ါ ေလး ကိ  ုင္င္ ၿပီ း လက္ ကမ္ း ေန တဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ က ေဘး မွ ာ..။ အင္ း.....မိန္န း္ မ ယူ ခ်င္ စိ တ္ ေတာင္ ေပါက္ လာ တယ္ ...ဒါ ေၾကာင္ ့ ေရွ း လူ ၾကီ း ေတြ က “ က်ြ န္ ကု လား - မ ယား ေတာ သူ ” လိ  ု ့ ေၿပာ ၾက တာ ၿဖစ္ မယ္ ....အိ  ု...မ ...မ ၿပီ း ေသး ဘူ း.... ေက်ာ ့ ရီ က အ ခ်ိ ဳ ပြ  ဲ ယူ လာ ၿပန္  တယ္ ..။ သူ ့ အ နား က ၿဖတ္ သြ ား တဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ဖင္ ေတြ က လမ္ း ေလ်ာက္ လိ  ု က္ တဲ ့ အ ခါ တံ  ု ခါ သြား တာ ဘ မိ  ု း ေတြ ့ ရ တယ္ ..။ ဗ ရမ္ း ဗ တာ ခါ သြ ား သြ ား တာ မ်ိ းဳ မ ဟု တ္ ဟု တ္ ဘူ း...။ ေက်ာက္ ေက်ာ တံ  ု း တံ  ု ခါ သြ ား တာ ေလာက္ ေပါ ..။ .့ .။ ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု ၾကီ း ၾကီ း တင္ က ၾကက္ သား ဟင္ း ခ်က္   ုဖိ ့ လာ ေၿပာ တယ္ ..။ ၿမိဳ ့ က ၀န္ ေထာက္ ဒီ က ဘိ  ု တဲ မွ ာ လာ တည္ း း မယ္ တဲ ..။ ့..။ ၾကီ း ၾကီ း တင္ နဲ ့ သူ ့ ေယာက် ား ၤ ား ၤ ဘဘ ဥာဏ္ တိ  ု ့ ဘိ  ု တဲ ေပၚ  လွ  ဲ က်င္ း င္ း ေဆး ေက်ာ ၿပီ း ၿပီ း အ လု ပ္ အ ရမ္ း မ်ား ေန တယ္ ေလ..။ ေက်ာ ့ ရီ လဲ   ုဖိ း တင္ ကိ  ု ေ ခၚ ၿပီ း ၾကက္ တ ေကာင္ လည္ လွ  ီ း   ုခိင္င း္ လိ  ု က္ တယ္ ..။   ုဖိ း တင္ က ဘ ဘ လက္ တိ  ု လက္ ေတာင္ း   ုခိင္င း္ ေန တဲ ့ ေကာင္..ၾကီ ..ၾကီ း ၾကီ း တင္ က သူ ့ ကိ  ု အ ၿမဲ  ၾကက္ သတ္   ုခိင္င း္ တယ္ ေလ..။ သူ က ဘ ဘ ဖက္ က ေဆြ မ််ိိ းဳ ထဲ က ဘဲ..။ ..။ ဘူ း သီ း...ခ ရမ္ း သီ း နဲ ့ ပဲ ေတာင္ ့ ရွည္ ည္ ေတြ   ိရွ ေန တာ နဲ ့ ဟင္ း စ ခ်က္ တယ္ ..။ ဘ ဘ ဥာဏ္ က သူ  ၾကီ း ဆိ  ု ေတာ ့ ၿမိဳ ့ က အ   ုစိ း ရ လူ ၾကီ း ေတြ လာ ရင္ အ စ စ တာ ၀န္ ယူ ေက် းြ းြ ေမြး ၾက ရ တယ္ ေလ.။ လိ  ု အပ္ ရင္ အိ မ္ သာ က်င္ း င္ း ေတြ ေတာင္ တူ း ေပး ၾက ရ တယ္ ...။ ဟင္ း ထ မင္ း အား လံ  ု း က်က္ ၿပီ း အ ဆင္ သင္ ့ ၿဖစ္ ေတာ ့ ၾကီ း ၾကီ း တင္ ကိ  ု သြ ား ေၿပာ ေတာ ..( .့ .( ဟဲ ့ ေက်ာ   ့ ရီ...နင္ ...နင္ ့ မ လဲ စု တ္ ၿပတ္ ေန ပါ လား..သြ ား..သြ ား..ေရ   ုမိ း ခ်ိ းဳ ..ညည္  း း နဲ ့ ေအ..ၿမိဳ ့ က ၀န္ မင္ း လာ ပါ မယ္ ဆိ  ု  မွ ညစ္ ညစ္ ပတ္ ပတ္ နဲ ..ညည္ .့ .ညည္ း း ကိ  ု ရု ပ္ က ေလး   ိရွ လိ  ု ့   ဲပြ ထု တ္ ခ်င္ ပါ တယ္ ဆိ  ု မွ...) ...) လိ  ု ့ ဆူ လိ  ု က္ တယ္ ..။ ( သိ မွ မ သိ ဘဲ ၾကီ း ေမ ရဲ ...) ့...) ၿပံဳး စိ စိ နဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ .. ေရ ခ်ိ ဳး ဖိ  ု ့ ေၿပး တယ္ ..။ သူ ့ ကိ  ု ၾကီ း ၾကီ း တင္ က  ပြ  ဲ ထု တ္ မယ္ ဆိ  ု ပါ လား...။

ေရ   ုမိ း ခ်ိ းဳ ..အ ၀တ္ အ စား သန္ ့ ၿပန္ ့ တာ လဲ ၿပီ း သ နပ္ ခါး လိ မ္ း....တယ္ ..။ ( ၀န္ ေထာက္ မင္ း တိ  ု ့ ေရာက္  လာ ၿပီ ေဟ ..) .့ .) ဘ ဘ ဥာဏ္ ရဲ ့ အ သံ က က်ယ္ ေလာင္ လိ  ု က္ တာ...။ ဘိ  ု တဲ ဆီ ေရာက္ ေတာ ့ လွည္ ည း ္ း ေပၚ က ဆင္ း ေန တဲ ့ ၀န္ ေထာက္ မင္ း ဆိ  ု တာ ကိ  ု ေတြ ့ လိ  ု က္ တယ္ ..။  ဟင္...၀န္ ...၀န္ ေထာက္ မင္ း ဆိ  ု လိ  ု ့ အ သက္ ၾကီ း ၾကီ း မွ တ္ ပါ တယ္ ..။ လူ ရြ ယ္ တ ေယာက္ ပါ လား..။ ေက်ာ ့ ရီ  စိ တ္ ထဲ ရင္ ေတြ ခုန္န္ တာ အ ရမ္ း ဘဲ..။ ..။ ဘာ ေၾကာင္ ့ လဲ ေတာ ့ မ သိ ဘူ း..။ ေယာက် ား ၤ ား ၤ ေတြ ေတြ ့ တိ  ုင္င း္ ဒီ လိ  ု ရင္ မ ခုန္န္ ဘူ း ဘူ း ပါ ဘူ း..။ ဘာ မ်ား ၿဖစ္ ရ တာ လဲ မိ ေက်ာ ့ ရီ ရယ္ လိ  ု ့ ကိ  ု ယ္ ့ ဖါ သာ စိ တ္ ထဲ အ ၿပစ္ တင္ ေန တယ္ ..။ ၀န္ ေထာက္ ဆိ  ု တဲ ့ လူ ညိဳ ထြား က မ်က္ ် က္   ုခံ း ေမြ း ထူ ထူ ..ဆံ ပင္ လွ  ိဳင း္ း္ တြန္ ့ နဲ ့ ဘိ  ုင္င္ စ ကု တ္ မင္ း သား လိ  ု   ုပံ   ုမိ ့ လား ေတာ ့ မ သိ ဘူ း..။ ထ မင္ း ဟင္ း  ပြ ဲ ေတြ ၿပင္ ေပး ရ ေတာ ့ လဲ အဲ ဒီ ၀န္ ေထာက္ ဆိ  ု တဲ ့ လူ က သူ ့ တ ကိ  ု ယ္ လံ  ု း ကိ  ု  မ််က္ က္ လံ  ု း ၾကီ း နဲ ့   ုစိ က္ ၾကည္ ့ ေန လိ  ု က္ တာ မ်ား ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ အ ၀တ္ အ စား ေတြ ကိ  ု ေဖါက္ ထြင း္ ၿမင္ ေန တဲ ့ အ တိ  ုင္င း္ ပါ ဘဲ..။ ..။ ( နံ မယ္ ဘယ္ လိ  ု ေခၚ လဲ...) သူ ့ ကိ  ု ရု တ္ တ ရက္ အ ေမး ခံ လိ  ု က္ ရ တာ ေၾကာင္ ့ ေက်ာ ့ ရီ တုန္န္ လွဳပ္ သြား တယ္ ..။  တုန္န္ ရီ ေန တဲ ့ အ သံ နဲ ့ ( ေက်ာ ့ ရီ ပါ...) လိ  ု ့ ေၿဖ လိ  ု က္ တယ္ ..။ ၇ွ က္ လိ  ု ့ မ််က္ က္ လွ ာြ ခ် ထား ရ တယ္ ..။ ဟင္ း...ခက္ ၿပီ....ေက ....ေက် ာ ့ ရီ ...၀န္ ေထါက္ မင္ း ကိ  ု ထ မင္ း ေက် ြး တာ ေတြ သိ မ္ း ဆည္ း း အ ၿပီ း သူ မ ေန တဲ ့ ဘိ  ု တဲ ေဘး က အိ မ္ က ေလး ေပၚ ၿပန္ ေရာက္ လဲ သူ ့ အ ၾကည္ ့ ေတြ..ကိ  ု ၿမင္ ေယာင္ ေန ဆဲ... ... စိ တ္ ေတြ  လွဳပ္ ရွ ား ေန တယ္ ..။ သူ ့ ေ၇ွ ့ မွ ာ လမ္ း ေလ်ာက္ ရ တာ ကိ  ု က စိ တ္ ထဲ မ လံ  ု သ လိ  ု ဘဲ..။ ..။ မ သိ မ သာ သ  မင္ လည္ ၿပန္ လွည္ ည္ ့ ၾကည္ ့ မိ ေတာ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ တင္ ပါး ေတြ ကိ  ု သူ ...သူ..ေငး ..ေငး   ုစိ က္ ေန တာ ေတြ ့ လိ  ု က္ ရ ေတာ ့ ရင္ ေတြ   ုဖိ ..ၾကက္ သီ း ေတြ တ ၿဖန္ း ၿဖန္ း ထ ရ ေတာ ့ တယ္ ...။ ေပါင္ ၾကား က ဟိ  ု ဒင္ း ဆီ က လဲ ေနြ း က နဲ..ၿဖစ္ ..ၿဖစ္ သြ ား ရ ၿပီ း ဟိ  ု ဒင္ း ကိ  ု ၾကံဳ ့ လိ  ု က္ မိ တယ္ ..။ ၾကံဳ ့ လိ  ု က္ မိ ေတာ ့ လဲ...စိ  ု သ လိ  ု လိ  ု ၿဖစ္ လာ  တာ ေၾကာင္ ့ ေဘး ဘီ ၀ဲ ယာ ကိ  ု ၾကည္ ့ ၿပီ း ဘယ္ သူ မွ မ   ိရွ လိ  ု ထ ့ မိန္န္ ကိ  ု အ သာ ေၿဖ ၿပီ း လက္ နဲ ့ စမ္ း  ၾကည္ ့ လိ  ု က္ ေတာ ...ဟယ္ .့ ..ဟယ္ ..အ ေရ ေတြ   ုစိ စြ တ္ ေန ပါ လား... အိ  ု...ရွ ...ရွ က္ လိ  ု က္ တာ...မိ ေက်ာ ့ ရီ..နင္ ..နင္...နင္ ...နင္...စိ ...စိ တ္ ေတြ ၾကြ ေန ၿပီ လား...ဒီ ၿမိဳ ့ သား အ ရာ   ိရွ နဲ ့ နင္ နဲ ဘာ ့ဘာ ဆိ  ုင္င္ လိ  ု ့ တံ  ု း...ရူ း ပါ ့ ဟယ္ ......သူ ့ ဖါ သာ အ ၿပစ္ တင္ ေန မိ တယ္ ...။ ( ေက်ာ ့ ရီ....) ....)  ၇ု တ္ တ ရက္ ၾကီ း ၾကီ း တင္ ေခၚ သံ ေၾကာင္ ့ ေက်ာ ့ ရီ လန္ ့ သြား ရ တယ္ ..။ ( ရွင္င္..) ..) ( ဟဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ....ဘယ္ ....ဘယ္ ေရာက္ ေန တာ လဲ..) ( ဘာ လု ပ္ ေပး ရ မ လဲ ၾကီ း ေမ..) ( ေအာ္..ငါ နဲ ့ နင္ ့ ဘ ဘ လွည္ ည း ္ း လမ္ း ကူ း ဖက္ သြား မ လိ  ု ..၀န္ ့..၀န္ ေထာက္ က ေလး က ေတာ တက္ ရင္ လွည္ ည း ္ း  လမ္ း ကူ း ၀င္ မွ ာ ဆိ  ု လိ  ု ့ အဲ ဒီ က ဘိ  ု တဲ ကိ  ု ၀င္ ၾကည္ ့ မွ ာ တဲ ..။ ့..။ အဲ ဒီ က သူ ၾကီ း ကု  ိ   ုဖိ း   ိမွန္န္ က ႏဳ  ုံ ၿခာ ၿခာ နဲ   ့... ... လိ  ု တာ သြ ား စီ မံ ထား မ လိ  ု ့ ...နင္ ့ ကိ  ု မွ ာ ခ်င္ တာ က   ုဒိ ့ မ   ိရွ တံ  ု း ၀န္ ေထာက္ က ေလး လိ  ု တာ မွန္န္ သ  မွ ်..အား လံ  ု း လု ပ္ ကိ  ုင္င္ ေပး လိ  ု က္ ...သူ စိ တ္ မ ၿငိဳ ၿငင္ ေစ နဲ ... ့... ၾကား လား..လံ  ု မ...) ( စိ တ္ ခ် ပါ ၾကီ း ၾကီ း ေမ...) ( ညီ း ဒီ အိ မ္ ေလး မွ ာ ဘဲ အိ ပ္...ညီ ...ညီ း အိ ပ္ ရဲ တယ္ မွတ ဴ ္ လား...ဘိ  ု တဲ မွ ာ လဲ သစ္ ေတာ ဌာ န က ေမာင္ ထြန္န း္

 တိ  ု ့   ိရွ ေန မွ ာ ဘဲ ေလ...) ( မ ေၾကာက္ ပါ ဘူ း..ၾကီ း ေမ ရဲ ..စိ ့..စိ တ္ ခ် သာ သြ ား....) သြ ား....) ေန ့ လည္ စာ စား တာ ေနာက္ က် ေတာ ့ ည ေန စာ ကိ  ု ေမွ ာင္ မွ စား ၿဖစ္ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ က  ၿပင္ ဆင္ ခူ း ခပ္ ေပး ေတာ ့ ဘ   ုမိ း သူ မ ရဲ ့ အ လွ အ ပ ေတြ ကိ  ု အ ၿပန္ ၿပန္ အ လွန္န္ လွန္န္ သံ  ု း သပ္   ုဖိ ့ အ ခြင္င္ ့ အ ေရး ရ ၿပန္ တယ္ ..။ လက္ ဆြ  ဲ မီ း အိ မ္ ၂ လံ  ု း ထြန္န း္ ညွ  ိ ထား ေတာ ့ ေမ်ာင္ လာ ေပ မဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ အ ေကြ ့ အ ေကာက္ အ   ုမိ ့ အ ေမာက္ ေတြ က ထင္ း ထင္ း လင္ း လင္ း ေတြ ့ ၿမင္ ေန ရ ပါ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း လဲ ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု စ ကား ေၿပာ ခ်င္ ေပ မဲ ့ ေတာ အု ပ္ ကိ  ု စံ ထြား က ထ မင္ း စား ပြ  ဲ  မွ ာ အ နိ း ကပ္ ယပ္ ခပ္ ေပး ေန တာ   ုမိ ့ သူ ့ ေရွ ့ မ ေၿပာ လိ  ု တာ နဲ ့ ကိ  ု စံ ထြား ကိ  ု ရြ ာ လည္ မွ ာ တည္ း း   ုခိ ေန ၾက တဲ ့ သစ္ ေတာ အ မွဳ ထမ္ း ထမ္ း ေမာင္ ထြန္န း္ တိ  ု ့ ဆီ က   ုရိင္င္ ဖယ္ တ လက္ သြား ယူ   ုခိင္င း္ လိ  ု က္ တယ္ ..။ ေတာ အု ပ္ ကိ  ု စံ ထြ ား က ( ၀န္ မင္ း နဲ ့ က်ပဳ ္ တိ  ု ့ လာ ေစာင္ ့ အိ ပ္ ေပး ရ မ လား..ဒါ မွ မ ဟု တ္ ေမာင္ ထြန္န း္ ကိ  ု ေအာက္ က ကြ ပ္ ပစ္ မွ ာ အိ ပ္   ုခိင္င း္ ေပး မယ္ ေလ..၀န္ မင္ း...) လိ  ု ့ ေမး ေန ေသး တယ္ ..။ ( ေစာင္ ့ အိ ပ္ ေပး စ ရာ မ လိ  ု ပါ ဘူ း..က် ေနာ္ က လြတ္ လြတ္ လပ္ လပ္ ဘဲ တ ေယာက္ ထဲ ေန ခ်င္  တယ္ ..ရိ  ုင္င္ ဖယ္ သာ သြ ား ယူ ေပး ဗ်ာ...) ( ဟု တ္ ကဲ ့ ပါ...)  ကိ  ု စံ ထြ ား ဘိ  ု တဲ ေပၚ က ဆင္ း သြ ား ေတာ ့ မွ ...ဘ   ုမိ း ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု ေခၚ လိ  ု က္ တယ္ ..။ ( ေက်ာ ့ ရီ...) ...) ( ရွင္င္ ၀န္ မင္ း...) ( ခ ဏ...) ( ဟု တ္ ကဲ ...လာ ့...လာ ပါ ၿပီ...) ...) ေက်ာ ့ ရီ သူ အ ခါး ေရ နဲ ့ ၿမီ း   ုဖိ ့ ဆတ္ သား ေၿခာက္ မီ း ဖု တ္ ကိ  ု ထု ၿပီ း ဆီ ဆမ္ း ..ေန တာ ..။ သူ ့ ေရွ ့ ေရာက္ ၿပီ း ေက်ာင္  း ဆ ရာ ေရွ ့ အ မိန္န္ ့ နာ ခံ ေန တဲ ေက ့ေက် ာင္ း ာင္ း သား ေလး   ုပံ နဲ ့ လက္ က ေလး ေနာက္ ပစ္..ေခါင္ ..ေခါင္ း   ုငံ ့ ရပ္ ေန တဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု ၾကည္ ့ ၿပီ း ဘ   ုမိ း သ ေဘာ က် ေန တယ္ ..။ ( ေက်ာ ့ ရီ..သူ ..သူ ၾကီ း နဲ ့ သူ ၾကီ း က ေတာ ္ ေရာ...) ( ဘ ဘ နဲ ့ ၾကီ း ေမ တိ  ု ့ ဟိ  ု ဖက္ ရြ ာ သြ ား ၾက ပါ တယ္ ..မ နက္ မွ ၿပန္ လာ မယ္ ထင္ တယ္ ...) ( ဘာ မွ ာ သြ ား ေသး လဲ....) ( အဲ..ဟိ ..ဟိ  ု...၀န္ ...၀န္ ေထာက္ မင္ း လိ  ု တာ အား လံ  ု း ..ဘာ ဘဲ ၿဖစ္ ၿဖစ္ လု ပ္ ကိ  ုင္င္ ေပး   ုဖိ ့ ဘဲ မွ ာ သြ ား ပါ  တယ္ ..ဘာ လိ  ု လိ  ု ့ ပါ လဲ ၇ွင္င္ ....) ့....) ( ေက်ာ ့ ရီ နဲ ့ ေအး ေအး ေဆး ေဆး ေတြ ့ ခ်င္ တယ္ ..) ေက်ာ ့ ရီ က ေခါင္ း ေလး ၿငိ မ္ ့ ၿပ ပါ တယ္ ..။ ( ကိ  ု စံ ထြား ေတာ ္ ၾကာ ေန   ုရိင္င္ ဖယ္ ေသ နတ္ လာ   ုပိ ့ လိ မ္ ့ မယ္ ..သူ ၿပန္ သြ ား ရင္ ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု ယ္ ့ ဆီ လာ   ုနိင္င္ မ လား ဟင္...) ...) ေက်ာ ့ ရီ ေခါင္ း ေလး ၿငိ မ္ ့ ၿပ ပါ တယ္ ..။ ( ပဲ..ခု ေတာ ့ လု ပ္ စ ရာ   ိရွ တာ သြ ား လု ပ္ ေတာ ...) .့ ..) ( ဟု တ္ ကဲ ့ ပါ ရွင္င္ ...) ့...) ေတာ အု ပ္ ကိ  ု စံ ထြ ား ခ ဏ ၾကာ ေတာ ့ သူ ယူ   ုခိင္င း္ လိ  ု က္ တဲ ့   ုရိင္င္ ဖယ္ နဲ ့ ၿပန္ ေရာက္ လာ  တယ္ ..။

( ၀န္ မင္ း.. ဇ လု ပ္ ထဲ မွ ာ က်ည္ အ ၿပည္ ့   ိရွ ပါ တယ္ ..ဒီ ကင္ း ဘတ္ စ္  စ္ အိ တ္ ထဲ မွ ာ က က်ည္ အ   ုပိ ေတြ ပါ...) ( ေကာင္ း ၿပီ..ကိ ..ကိ  ု စံ ထြ ား... က် ေနာ္ ့ မွ ာ ေၿခာက္ လံ  ု း ၿပဴး ၇ွ  ိ ပါ တယ္ ..ရိ  ုင္င္ ဖယ္ က အ ဟန္ ့ ေပါ ့ ဗ်ာ...လိ  ု လိ  ု  မယ္ မယ္ ေပါ ..) .့ .) ( မွန္န္ ပါ ၀န္ မင္ း...) ( ဒါ နဲ ့ ခင္ ဗ်ား တ ပည္ ့ ထဲ က ေတာ က် မ္ ြ မ္ ြ  း တဲ ့ မု ဆိ  ု း ဆိ  ု တာ...ဘယ္ သူ....) ....) ( ေမာင္ ၿပား..ပါ ၀န္ မင္ း...) ( က် ေနာ္ တိ  ု ့ ေတာ တက္ ရင္ သူ ့ ကိ  ု ေခၚ ခဲ ့ ဗ်ာ...) ( ဟု တ္ ကဲ ့ ပါ..မွန္န္ ပါ....) ( ကဲ...ကိ ...ကိ  ု စံ ထြ ား...က် ေနာ္ အ ေ၇း   ုပိင္င္ မင္ း   ုခိင္င း္ လိ  ု က္ တဲ ့ အ လု ပ္ ေလး ေတြ လု ပ္ လု ပ္ လိ  ု က္ အံ  ု း မယ္ ...) ကိ  ု စံ ထြား အ လိ  ု က္ သိ စြာ နဲ ့ ၿပန္ သြ ား ပါ တယ္ ..။ သူ ဘိ  ု တဲ ေပၚ က ဆင္ း သြား ေတာ ့ ဘ   ုမိ း ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု ေမ်္ာ ေန မိ ၿပီ.....။ .....။ ေက့် ာ ရီ စိ တ္ ေတြ တ အား လွဳပ္ ရွ ား ေန တယ္ ..။ ၀န္ ေထာက္ မင္ း က သူ ့ ကိ  ု ေတြ ့ ခ်င္ တယ္ တဲ ..။ .့ .။ အိ  ု..ေန ..ေန ့ လည္ ထဲ က သူ ့ အ ၾကည္ ့ ေတြ က တ မ်ိ ဳး ဘဲ လိ  ု ့ ထင္ သား..။ ခက္ ၿပီ..။ ..။ ဘယ္ လိ  ု လု ပ္ ၾက မ လဲ..။ ..။ သူ...သူ ...သူ...ဘာ ...ဘာ မ်ား ေၿပာ မွ ာ မွ ာ လဲ. ဘာ မ်ား လု ပ္ လု ပ္ မွ ာ လဲ.... .... အ ခ်ိ န္ က လဲ ေမွ ာင္  ္ မဲ ေန တဲ ့ ည ဖက္ ၾကီ း...တိ တ္ ဆိ တ္ ေန တဲ ့ ရြ ာ စြန္န္ က ဘိ  ု တဲ ၾကီ း ေပၚ မွ ာ..။  ဖိ  ု နဲ ့ မ...သူ နဲ ့ က် မ...အိ  ု....ေက ....ေက် ာ ့ ရီ တ ကိ  ု ယ္ လံ  ု း ၾကက္ သီ း ေတြ ထ ရ ၿပန္ တယ္ ..။ ၾကီ း ၾကီ း တင္ က လဲ သူ စိ တ္ မ ၿငိဳ ၿငင္ ေစ နဲ ..ဘာ ့..ဘာ ဘဲ လိ  ု လိ  ု လု ပ္ ကိ  ုင္င္ ေပး ပါ တဲ ...။ ့...။ အိ  ု....ေက ....ေက် ာ ့ ရီ ......... ေက်ာ ့ ရီ ....ဘာ ေတြ လု ပ္ လိ  ု ့ ဘာ ေတြ ကိ  ုင္င္ ေပး ရ မွ ာ လဲ..... ေဟာ..ေၿပာ ရင္ း ဆိ  ု ရင္ း....ေတာ အု ပ္ ကိ  ု စံ ထြ ား ဘိ  ု တဲ ေပၚ က ဆင္ း သြ ား ၿပီ...။ ...။ သူ ့ လက္   ိႏွ ပ္ ဓါတ္ မီ း တ ၀င္ း ၀င္ း က တ ေၿဖး ေၿဖး နဲ ့ ဘိ  ု တဲ နဲ ့ ေ၀း သြား ပါ ၿပီ...။ ...။ ေက်ာ ့ ရီ ဘိ  ု တဲ ေပၚ ကိ  ု  လွ မ္ း ၾကည္ ့ လိ  ု က္ တယ္ ..။ မီ း ေရာင္ ေတြ ့ ေန ရ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ဘိ  ု တဲ ေပၚ ကိ  ု သြ ား   ုဖိ ့ ေၿခ လွ မ္ း ၿပင္  တယ္ ..။ အိ  ု..အ ..အ ေရး ထဲ ေသး ေပါက္ ခ်င္ လာ တယ္ ..ေၾကာက္ ေသး ဆိ  ု တာ ဒါ မ််ိိ းဴ ထင္ ပါ ရဲ ..။ .့ .။ အိ မ္ ေနာက္ ဖက္ က ၿပင္ မွ ာ ဘဲ ထ မိန္န္ လွန္န္ ၿပီ း ေပါက္ လိ  ု က္ ရ တယ္ ..။ ေသး ေပါက္ ၿပီ း ေတာ ့ လဲ အ ေၾကာင္ း ေၾကာင္ ့ ၾကံဳ ခဲ ့ ၇ ရင္ ညစ္ ပတ္ မ််ား ား ေန မ လား ဆိ  ု ၿပီ း ဟိ  ု ဒင္ း ကိ  ု ေရ နဲ ့ ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ ေဆး လိ  ု က္ ပါ  တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ က ေတာ သူ ေပ မဲ ့ သန္ ့ သန္ ့ ရွင္င း္ ရွင္င း္ ေန တတ္ တယ္ ..။ လွဳပ္ ရွ ား ေန တဲ ့ စိ တ္ နဲ ့ ဘိ  ု တဲ ေပၚ  တက္ လိ  ု က္ တယ္ ...။  ၀န္ ေထာက္ ဦ း ဘ   ုမိ း ကိ  ု စား   ဲပြ မွ ာ စာ ေ၇း ေန တာ ေတြ ့ ့ လိ  ု က္ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ေၿခ သံ ကိ  ု သူ ၾကား ၿပီ း သူ  လွည္ ည္ ့ ၾကည္ ့ တယ္ ...။ ( ေက်ာ ့ ရီ ...လာ...) ( ၀န္ မင္ း ..ဘာ လု ပ္ ေပး ၇ ပါ မ လဲ..အ ..အ ခါး ေရ ထည္ ့ ေပး ရ မ လား....) သူ ့ မ််က္ က္ ႏွ ာ ကိ  ု မ ၾကည္ ့ ဘဲ ေခါင္ း   ုငံ ့ မ််က္ က္ လွ ာြ ခ် ၿပီ း ၿပီ း ခပ္ တိ  ု း တိ  ု း ေမး လိ  ု က္ တယ္ ..။ ( အ ရင္ ဆံ  ု း ေၿပာ လိ  ု တာ က က် ေနာ္ ့ ကိ  ု ၀န္ မင္ း လိ  ု ့ မ ေခၚ ပါ နဲ ့ ဗ်ာ....) ဘ   ုမိ း က ေက်ာ ့ ရီ လက္ က ေလး ကိ  ု ဖ််တ္ တ္ က နဲ ဆြ  ဲ ယူ လိ  ု က္ တယ္ ..။ အိ  ု.... .... ေက်ာ ့ ရီ လက္ က ေလး ေတြ  တုန္န္ ရီ ေန ပါ လား....။

( ေက်ာ ့ ရီ ...စ ကား ေၿပာ ခ်င္ ေန တာ ေန ့ ခင္ း ထဲ က ဘဲ.... .... လူ မ လစ္ လိ  ု ..) ့..) ေအး စက္ ေန တဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ လက္ ေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း ေလး ေတြ ကိ  ု ဆု တ္ ကိ  ုင္င္ ထား ရာ က ေန ၿပည္ ့ တင္ း ၿဖဴနု ေန တဲ ့  လက္ ေမာင္ း ေလး ကိ  ု ဘ   ုမိ း ကိ  ုင္င္ လိ  ု က္ တယ္ ..။ လက္ ၿပတ္ ရင္ ဖုန္န း္ အ က်ၤ ီ ၀တ္ ထား တာ   ုမိ ့ ေခ်ာ မြ တ္ မြ တ္ တဲ ့  လက္ ေမာင္ း သား ၿဖူ ၿဖူ ေလး ကိ  ု သူ ပြ တ္ သပ္ ေန တယ္ ..။ ( ေက်ာ ့ ရီ သိ  ိ ပ္ လွ တာ ဘဲ.....) .....) ေက်ာ ့ ရီ လက္ က ေလး ေတြ တုန္န္ ရီ ေန တာ ဘ မိ  ု း သ တိ ၿပဳ မိ လိ  ု က္ တယ္ ...။ လက္ က ေလး ေတြ က ေအး  စက္ ေန တယ္ ...။ ( ေက်ာ ့ ရီ ...ရီ း စား ေတြ ဘာ ေတြ   ိရွ လား.....) ေက်ာ ့ ရီ ေခါင္ း ခါ ၿပ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ခါး ့ခါး သိ မ္ ေလး က ေန ဆြဲ ယူ ၿပီ း ဖက္ လိ  ု က္ တယ္ ..။ သူ ့  ကိ  ု ယ္ နဲ ့ ပူ း ကပ္ သြ ား တဲ ့ အ ထိ ဖက္ လိ  ု က္ တယ္ ...။ ( ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု အ ကိ  ု က ၿမင္ ၿမင္ ခ်င္ း ခ်င္ း ကိ  ု တ အား ၾကိဳက္ သြ ား တာ.....) ေက်ာ ့ ရီ က ဘ   ုမိ း ဘာ ေၿပာ ေၿပာ ဘာ မွ ၿပန္ မ ေၿဖ ဘူ း....။  တ ကယ္ ေတာ ့ ေက်ာ ့ ရီ က သိ ပ္  ္ စ ကား နဲ တဲ ့ မိန္န း္ မ ေတာ ့ မ ဟု တ္ ဘူ း....။ ရြ ာ ထဲ မွ ာ သူ ့ ကိ  ု လာ စြ ာ ရင္  ၿပန္ ပက္ တတ္ တဲ ့ မိန္န း္ မ တ ေယာက္ ပါ...။ အ ခု ဟာ က ေက်ာ ့ ရီ အ ရမ္ း ေၾကာက္ ေန တယ္ ..။ စိ တ္ ေတြ  လဲ အ ရမ္ း လွဳပ္ ရွ ား ေန တာ..။ သစ္ ေတာ ၀န္ ေထာက္ က သူ ့ ကိ  ု ၾကိဳက္ တယ္ ဆိ  ု တာ အံ ့ ၾသ စ ရာ..မ ယံ  ု   ုနိင္င္ စ ရာ ေလ..။ ခက္ တာ က ေက်ာ ့ ရီ က အ ထီ း ဆိ  ု လိ  ု ့ ယင္   ုဖိ ေတာင္ မ သန္ း ဘူ း ဘူ း လိ  ု ့ ေၿပာ ၾက သ လိ  ု ဘဲ..။ ..။ ေက်ာ ့ ရီ က အ ပ်ိ ဳ စင္ ေလ..။   ုဖိ သ တၱ ၀ါ ေတြ နဲ ့ ထိ ေတြ ့ ဘူ း ေသး တာ မ ဟု တ္ ဘူ း..။ ဒီ ေတာ ့ အ ရမ္ း ရင္ ခုန္န္ ေန တယ္ ..။ တ ကယ္ ့ ကိ  ု ရင္ ေတြ က တုန္န္ ေန တာ..။ ဒု တ္ ဒု တ္ ...ဒု တ္ ဒု တ္ နဲ ..။ ့..။ ၀န္ ေထာက္ မင္ း သူ ့ ကိ  ု  ထက္ လိ  ု က္ ခ်ိ န္ မွ ာ ေၾကာက္ လြန္န း္ လိ  ု ..ရွ ့..ရွ က္ လြန း္ လိ  ု ့ ေသး ေတြ ထြက္ ကုန္န္ ၿပီ လိ  ု ့ ထင္ တာ...ေပါင္ ာကား မွ ာ  တ အား စိ  ု သြ ား တာ ခံ စား လိ  ု က္ ရ လိ  ု ...။ ့...။ ဘ   ုမိ း က အ ခ်ိ န္ ဆိ  ုင္င း္ ေန တတ္ တဲ ့ ေကာင္ မ ဟု တ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ေလး က သူ ့ ရင္ ခြင္င္ ထဲ ေ၇ာက္ ေန ၿပီ  မ ဟု တ္ လား..။ အ ခြင္င္ ့ အ ေရး ဆိ  ု တာ ၂ ခါ မ ရ ဘူ း ဘူ း တဲ ..။ ့..။ ေနာက္ တ ခါ ဆိ  ု တာ ေၿပာ လိ  ု ့ မ ရ ဘူ း ေလ..။ ေခာတ္ အ ခါ က လဲ သိ ပ္ ေကာင္ း လွ တာ မ ဟု တ္ ဘူ း..။ သာ ယာ ၀ တီ ၿမိဳ ့ ထဲ ဆံ  ု ခဲ ့ တဲ ့ တပ္ က စစ္   ုဗိ လ္ ေလး ေၿပာ တာ သူ ပုန္န္ ေတြ နဲ ့ သူ တိ  ု ့ မ ၾကာ ခင္ ဘဲ အ ၾကီ း အ က်ယ္ တိ  ု က္ ပြဲ ေတြ ၿဖစ္ ေတာ ့ မွ ာ ဆိ  ု ဘဲ...။ ...။ ဘ   ုမိ း...ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ပါး ၿပင္ ေလး ကိ  ု နမ္ း လိ  ု က္ တယ္ ..။ သ နပ္ ခါး နံ ့ ေလး သင္ း ေန တဲ ့ ပါး နု နု ေလး ရွ က္ ေသြ း ဖ်ာ သြား တယ္ ..။ ၿဖဴေဖြး တဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ အ သား ေၾကာင္ ့ ပန္ း နု ေရာင္ ေလး ကိ  ု ေၿပာင္ း သြ ား တာ ကိ  ု လက္ ဆြ  ဲ မီ း အိ မ္ ၾကီ း ၂ လံ  ု း ေၾကာင္ ့ ထင္ ထင္ ရွ ား ၇ွ ား ဘ   ုမိ း ၿမင္ ရ တယ္ ...။ ( အိ  ု..၀န္ ..၀န္ မင္ း....အဲ..အ ..အ ကိ  ု က လဲ.....) .....) သူ ့ ကိ  ု အ ကိ  ု လိ  ု ့ စ ေခၚ လိ  ု ့ ဘ   ုမိ း ၿပံးဳ လိ  ု က္ ၿပီ း ပါး ေနာက္ တ ဖက္ ကိ  ု နမ္ း လိ  ု က္ ၿပန္ တယ္ ..။ ( ခ်စ္ တယ္ ေက်ာ ့ ရီ ရယ္ ....) ေက်ာ ့ ရီ က လက္ သီ း ေလး က်စ္ က်စ္ ပါ ေအာင္ ဆု ပ္ ၿပီ း ေခါင္ း ေလး   ုငံ ့ ထား ေန တယ္ ...။ ဘ မိ  ု း က ေက်ာ  ၿပင္ ေလး ကိ  ု ဖြ ဖြ ေလး ပြတ္ ေပး ေန တယ္ ...။ ေက်ာ ့ ရီ က အ လိ  ု လိ  ု ဘ   ုမိ း ရဲ ့ ပု   ုခံ း ထက္ မွ ာ ေခါင္ း ေလး   ီမွ ခ် လိ  ု က္ မိ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း ရဲ ့ ေက်ာ ကိ  ု ပြ တ္ ေန တဲ ့ လက္ ဖ ၀ါး က ေက်ာ ့ ေမ ရဲ ့ စြင္င္ ့ ကား တဲ ့ တင္ ပါး   ုစိင္င္ ေတြ ဆီ ေ၇ြ ့ လာ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ နဲ ့ မ််က္ က္ ႏွ ာ ခ်င္ း ခ်င္ း ဆိ  ုင္င္ ပူ း ကပ္ ေန ၾက တာ ဆိ  ု ေတာ ့ ဘ   ုမိ း ၇ဲ ့ ကိ  ု ယ္ ေအာက္   ုပိင္င း္ က မာ ေက်ာ တဲ ့ ရွည္ ည္ ေမ်ာ ေမ်ာ အ ရာ တ ခု က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ၀မ္ း ပ််ဥ္ဥ္ သား ခ်ပ္ ခ်ပ္ ေလး ကိ  ု ဖိ

 ကပ္ ေန မိ ေတာ ့ ပ ထ မ ေတာ ့ ေက်ာ ့ ရီ ဘာ မ်ား ပါ လိ မ္ လိ မ္ ့ ဆိ  ု ၿပီ း သ ေဘာ မ ေပါက္ မိ ဘူ း...။ အိ  ု....ခ ....ခ ဏ  ၾကာ ေတာ ့ မွ အ ေမ ပု သူ ့ ကိ  ု အ ပ  ု််ိိ ေဖၚ ၀င္ စ က လိင္င္ နဲ ့ ပတ္ သက္ တာ ေတြ ..ေယာက် ား ၤ ား ၤ ေတြ အ ေၾကာင္ း ပ ညာ ေပး သင္ ၿပ ခဲ ့ တာ ေတြ ..ၿပန္ သ တိ ရ မိ သြ ား ၿပီ း ေၾကာက္ လန္ ့ စြာ နဲ ့ အ ေနာက္ ကိ  ု   ါ ခြ ဆု တ္   ုဖိ ့ ၾကိးဳ စား လိ  ု က္ တယ္ ..။ မ ရ ဘူ း..။ အ ကိ  ု ၀န္ ေထာက္ မင္ း က တ အား ဆြ  ဲ ကပ္ ဖက္ တြယ္ ထားတာ ကိ  ု း..။ သူ ့ လက္ ေတြ က သိ ပ္ သန္ မာ တာ ဘဲ..။ ..။ လက္ ဖ ၀ါး ၾကီ း က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ တင္ ေတြ ကိ  ု ဆု တ္ ကိ  ုင္င္ ထား ေတာ ့ အ ေနာက္ ကိ  ု   ါ ခြ လိ  ု ့  မ ရ ဘူ း..။ ( လွ တယ္ ေက်ာ ့ ရီရီ ရယ္ ...ရု ပ္ တင္ မ က ဘူ း...ကိ  ု ယ္ လံ  ု း က ပါ မယ္ ဗ မာ   ံရွးဳ ေလာက္ တယ္ ...) ဒီ တ ခါ ေတာ ့ ေက်ာ ့ ရီ ခပ္ တိ  ု း တိ  ု း ေလး အ သံ ထြ က္ လာ တယ္ ..။ ( မ ေၿမွ ာက္ ပါ နဲ ့ အ ကိ  ု ရယ္ ...ေက်ာ ့ ရီ က ေတာ သူ ပါ..) ( အိ  ု..ဒီ ..ဒီ ေလာက္ ၿဖဴေဖြ း း နု ဖတ္ ၿပီ း ေခ်ာ ေန တဲ ့ ေတာ သူ ..ၿမန္ မာ ၿပည္  ္ အ   ံႏွ ့ ရွ ာ အံ  ု း...ထ မင္ း ထု ပ္ သိ  ု း သြ ား မယ္ ..ဘယ္ မွ ာ ေတြ ့   ုနိင္င္ မ လဲ...) ...) (အ ကိ  ု နဲ ့ ဘ ၀ ခ်င္ း ခ်င္ း က မိ  ု း နဲ ့ ေၿမ လိ  ု ကြ ာ ၿခား လွ ပါ တယ္ ရွင္င္....) ....) ( ဒါ ေတြ နား မ လည္ ဘူ း ေက်ာ ့ ရီ....မင္ ....မင္ း ကိ  ု အ ကိ  ု သိ ပ္ ၾကိဳက္ ေန ၿပီ...လက္ ...လက္ မ လြတ္ ခ်င္ ေတာ ့ ဘူ း....) (ေက်ာ ့ ...ေက ...ေက် ာ ့ ...ရီ ...ရီ.....ေၾကာက္ .....ေၾကာက္ တယ္ ...) ( ဘာ မွ မ ေၾကာက္ နဲ ့ ..အ ကိ  ု   ိရွ တယ္ ...ေက်ာ ့ ရီ....) ....)  ဟင္ း.....ေက်ာ ့ ရီ က ေၾကာက္ တယ္ ဆိ  ု တာ သူ ့ ကိ  ု ေၾကာက္ တာ..ဟင္ း..ဟင္ း..ခက္ ေတာ ့ တာ ဘဲ ရွင္င.....ေက ္.....ေက် ာ ့ ရီ ရဲ ့ တ ခါ မွ ေယာက် ား ၤ ား ၤ သား ေတြ မ တိ  ု မ့ ထိ ဘူ း တဲ ့ တင္ သား ေတြ ကိ  ု သူ...သူ ...သူ....ဆု ....ဆု တ္ နယ္ ေန ပါ တယ္ ...။ အား ရ ပါး ရ ၾကီ း ၾကီ း ကိ  ု ကိ  ုင္င္ တြ ယ္ ေန ေတာ ့ တာ...။ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေပါင္ ၂ ဖက္ ၾကား က ဟိ  ု ဒင္ း....ထဲ က ရြ စိ ရြ စိ ၿဖစ္ လာ သ လိ  ု ဘဲ..။ ..။   ုစိ စြ တ္ ေန သ လိ  ု လဲ ခံ  စား မိ ရ ေပ မဲ ့ အ ကိ  ု ေရွ ့ မွ ာ ဘယ္ လိ  ု စမ္ း ၾကည္ ့   ုနိင္င္ မ လဲ ေလ...။ ဘ   ုမိ း လဲ ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု အ တြင္င း္ အိ ပ္ ခန္ း ထဲ ကိ  ု ေခၚ သြ ား တယ္ ..။ တြန္န္ ့ ဆု တ္ တြန္ ့ ဆု တ္ နဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ သူ ့ ေနာက္ ကိ  ု ပါ သြား ရ တယ္ ...။ အ တြင္င း္ ခန္ း မွ ာ ေတာ ့ ေမွ ာင္ ေန တယ္ ..။ မီ း အိ မ္   ိ၇ွ ေန ေပ မဲ ့ ထြန း္ မ ထား ဘူ း..။ က်ြ န္ း ကု တင္ ၾကီ း က ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု ေၿခာက္ လွန္န္ ့ ေန လိ  ု ဘဲ..။ ..။ ဘ   ုမိ း က ေက်ာ ့ ရီ နဲ ့ ယွဥ္ဥ္ တြ  ဲ ၿပီ း ကု တင္ ေပၚ ထိ  ုင္င္ လိ  ု က္ တယ္ ..။ လက္ က ေတာ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ခါး သိ မ္ ေလး  က ေန ဖက္ ထား ဆဲ ဘဲ..။ ..။ ( ခ်စ္ တယ္ ..ေက်ာ ့ ရီ ရယ္ ...သိ ပ္ ခ်စ္ တယ္ ....) ေခါင္ း ကိ  ု တ အား   ုငံ ့ ထား တယ္ ..။ သူ ထပ္ နမ္ း ၿပန္ ၿပီ..။ ..။ ပါး ႏွ စ္ ဖက္ ကိ  ု နမ္ း အ ၿပီ း ေက်ာ ့ ေမ ရဲ ့ ႏွဳတ္ ခမ္ း စု  စု ေလး ကိ  ု သူ   ွ့ ၽြၽြဳတ္ ခမ္ း ၾကီ း နဲ ့ ပ ထ မ ထိ ကပ္ ၿပီ း နမ္ း တယ္ ..။ ၿပီ း ေတာ ့   ုငံ ၿပီ း စု တ္ ေတာ ့ တာ ဘဲ..။ ဒါ မ််ိိ ဳး ႏွဳတ္ ခမ္ း ခ်င္ း ခ်င္ း စု ပ္ နမ္ း တာ ကိ  ု ..ဟိ  ု း ေက်ာ ့ ရီ ခပ္ ငယ္ ငယ္ ထဲ က အ ဂၤ လိ ပ္ အ ရာ   ိရွ ၾကီ း နဲ ့ သူ ့ မိန္န း္ မ ဘိ  ု  မ ၾကီ း လု ပ္ ေန တာ ေတြ ့ ခဲ ့ ဘူ း တယ္ ..။ ဘိ  ု ေတြ နဲ ဘိ ့ဘ  ုိ ဆန္ တဲ ့ ၿမန္ မာ ေတြ လု ပ္ ၾက တာ ၿဖစ္ မယ္ လိ  ု ့ ေက်ာ ့ ရီ ေတြ း မိ တယ္ ..။ ၾကီ း ၾကီ း တင္ မ ေန ့ က ည ေန မွ ာ သူ ့ ကိ  ု ေသ ေသ ခ်ာ ခ်ာ မွ ာ  ာ သြ ား တာ..၀န္ ေထာက္ မင္ း ကိ  ု စိ တ္ အ ေႏွ ာက္ အ ယွ က္ မ  ၿဖစ္ ေစ နဲ ...သူ .့ ..သူ ဘာ လိ  ု လိ  ု ..လု ပ္ ေပး လိ  ု က္ ..ဆိ  ု တာ သ တိ ရ ေန တယ္ ...။ အ ကိ  ု ၀န္ ေထာက္ မင္ း က ေက်ာ ့ ရီ ႏွဳတ္ ခမ္ း ေတြ ကိ  ု စု ပ္ ေန ၿပီ း သူ ့ လ်ာ ၾကီ း ၾကီ း ကိ  ု ေက်ာ ့ ရီရီ ပါး စပ္ ထဲ

 ထိ  ု း သြင္င း္ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ လ်ာ ေလး ကိ  ု ပ လူ း က လဲ လု ပ္ ေန ၿပီ...။ ...။ ေက်ာ ့ ရီ ဘာ လု ပ္ ရ မွန္န း္ မ သိ ဘူ း..။ သူ စိ တ္ မ ၿငိဳ ၿငင္ ေစ ခ်င္ လိ  ု ့ ဘာ မွ ေတာ ့ မ ၿငင္ း ဘူ း ေလ..။ သူ က ပါး စပ္ ခ်င္ း ခ်င္ း   ါ ခြ လိ  ု က္ ၿပီ း....( ေက်ာ ့ ရီ..အ ..အ ကိ  ု ့ ကိ  ု ၿပန္ နမ္ း ေလ...) တဲ ..။ ့..။ ( ေက်ာ ့ ရီ မ နမ္ း တတ္ ဘူ း...) ( အ ကိ  ု နမ္ း သ လိ  ု ၿပန္ နမ္ း...) ေက်ာ ့ ရီ လဲ သူ စု ပ္ သ လိ  ု ၿပန္ စု ပ္ ေပး ၿပီ း သူ ့ လ်ာ ၾကီ း ၾကီ း လာ က လိ သ လိ  ု ေက်ာ ့ ရီ လဲ သူ ့ လ်ာ ၾကီ း ၾကီ း ကိ  ု  ၿပန္ က လိ ေပး လိ  ု က္ ပါ တယ္ ..။ အ ကိ  ု ရဲ ့ အ နမ္ း အ စု ပ္ ေတြ က ၾကာ တယ္ ..။ နမ္ း စု ပ္ ေန တ့  ု း သူ ့ လက္ ေတြ က အ ၿငိ မ္ မ ေန ဘူ း..။ ေက်ာ ့ ရီ တင္ ပါး ေတြ ကိ  ု ဆု တ္ နယ္ ကိ  ုင္င္ တြ ယ္ ေန ပါ တယ္ ..။ တင္ ႏွ စ္ လံ  ု း ၾကား ကိ  ု လဲ သူ ့ လက္ ေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း ေတြ က  ပြ တ္ ေန တယ္ ..။ သူ ့ မာ မာ အ ေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း ၾကီ း က လဲ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ၀မ္ း ၿပင္ ကိ  ု ဖိ ေထာက္ ေန တယ္ ..။ စိ တ္ ေတြ  တ မိ ်းဳ ၾကီ း း ဘဲ..။ ..။ ေပါင္ ၾကား က လဲ တ ဆစ္ ဆစ္ နဲ ့ ယား သ လိ  ု လိ  ု..တ ..တ ခု ခု ကိ  ု ေတာင္ ့ တ သ လိ  ု ၿဖစ္ ေန  တယ္ ..။   ုစိ စြ တ္ စြတ္ လဲ ၿဖစ္ သ လိ  ု ဘဲ...။ ...။ ႏွဳတ္ ခမ္ း ကိ  ု စု ပ္ ေန ရာ က သူ ့ ႏွဳတ္ ခမ္ း ေတြ က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ လည္ ပင္ း ကိ  ု နမ္ း ေန ၿပန္ တယ္ ..။ အ ခု မွ ာ ဘဲ အ သက္ ရွဳ ရ ေတာ ့ တယ္ ..။ သူ ့ အ နမ္ း ေတြ ေၾကာင္ ့ ေက်ာ ့ ရီ လဲ..အ ..အ သဲ တ လွ ပ္ လွ ပ္ ရင္ တ  ဖိ  ု   ုဖိ ဆိ  ု တာ မိ ်ဳး..သူ နဲ ့ အ တူ ဘာ မွန္န း္ မ သိ တဲ လမ္ ့  း ဆံ  ု း တ ခု ကိ  ု လက္ တြ  ဲ ၿပီ း သြား လိ  ု က္ ခ်င္ တဲ ့ စိ တ္ ၿဖစ္  လာ တယ္ ...။ ဘ   ုမိ း ...တင္ သား   ုစိင္င္ ေတြ ကိ  ု ထ မိန္န္ ေပၚ က ေန ကိ  ုင္င္ ရ တာ အား မ ရ ေတာ ့ ဘူ း..။ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေလ်ာ ့ ရည္ း း ရည္ း း ၿဖစ္ ေန တဲ ့ ထ မိန္န္ ကိ  ု ေၿဖ ခ်ြ တ္ ခ်ြ တ္ ပါ ေတာ ့ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ အ ၿမန္ ဖမ္ း ဆြ  ဲ လိ  ု ေပ မဲ ့ မ   ီမွ  လိ  ု က္ ဘူ း..။ ထ မိန္န္ က ေၿပ ကြ ာ သြား တယ္ ..။ သူ ့ လက္ ထ မိန္န္ ထဲ ၀င္ လာ ၿပီ..။ ..။ ဘ   ုမိ း ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေပါင္ တန္ ေတြ ကိ  ု ပြ တ္ သပ္ ေန တယ္ ..။ ေကာ ့ ကား ေန တဲ ့ တင္ ပါး ၾကီ း ေတြ ကိ  ု ကိ  ုင္င္ တယ္ ..။ လက္ ၀ါး နဲ ့ နယ္ တယ္ ..။ ဆု တ္ ညွ စ္ တယ္ ..။ ေကာင္ း လိ  ု က္ တာ....တင္ ေတြ ၾကား ကိ  ု   ိႏွဳက္ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ တြန္ ့ သြား တယ္ ..။ ( အ ကိ  ု ့ ကိ  ု ဖက္ ထား...) သူ ့ စ ကား ကိ  ု လိ  ု က္ နာ ေန မိ တယ္ ..။ စိ တ္ ညွ  ိဳ ့ ခံ ထား ၇ တဲ ့ သူ လိ  ု ဘဲ....။ ....။ သူ ့ ကိ  ု ဖက္ ထား ေန တံ  ု း...သူ ့ လက္ ေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း ေတြ က ေက်ာ ့ ရီရီ ေပါင္ ၾကား ကိ  ု ေရာက္ သြ ား လိ  ု ့ က မန္ း က  တမ္ း ေက်ာ ့ ရီ တား   ုဖိ ့ လု ပ္ ေပ မဲ ့ အ ခ်ိ န္ မ   ီမွ ေတာ ့ ဘူ း..။ ေက်ာ ့ ရီ အ ရမ္ း ရွ က္ မိ တာ..ေက်ာ ့ ရီ ဟိ  ု ဟာ  မွ ာ အ ေရ ေတြ က တ အား   ုစိ ေန တာ   ုမိ ့ ပါ..။ ဘ   ုမိ း က အ ေ၇ ေတြ ၇ွ  ဲြ   ုစိ ေန တဲ ့ ေက်ာ ့ ေမ ရဲ အ ့ ကြ  ဲ ေၾကာင္ း ကိ  ု တင္ ေတြ ကိ  ု ကိ  ုင္င္ သ လိ  ု ဘဲ ကိ  ုင္င္ ေန ပါ ၿပီ..။ ..။ အိ  ု.....ေက .....ေက် ာ ့ ရီ သူ ့ ပု   ုခံ း ထက္ မွ ာ ေခါင္ း အပ္ ၿပီ း သူ ၿပဳ သ မွ  မွ ် နဳ ေန ရ တာ ေပါ ့ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ အ ကြ  ဲ ေၾကာင္ း နု နု ေလး ကိ  ု သူ ရြ ရြ ေလး ကိ  ုင္င္ ေန တာ...။ အိ  ု.....အ .....အ ကိ  ု ရယ္ .....ေက်ာ ့ ရီ ေတာ ့ အ သဲ အူ ေတြ ေၿဗာင္ း ဆန္ ကုန္န္ ၿပီ ရွင္င......။ ္......။ အ ကိ  ု ၀န္ ေထာက္ မင္ း ရဲ ့ လက္ ညွ  ိဳး က ေက်ာ ့ ရီ အ ကြ  ဲ ေၾကာင္ း ထဲ က ႏွဳတ္ ခမ္ း သား နု နု ေလး ေတြ ၾကား ေၿပး လွ ား ြ ေဆာ ့ က စား ေန ၿပီ း ..ေစ ့ ေန တဲ ့ ႏွဳတ္ ခမ္ း သား ေလး ေတြ ၾကား  ထဲ တိ  ု း ၀င္   ုဖိ ့ ၾကိးဳ စား ေန တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ႏွဳတ္ ဖ်ား က ေခြ း ေခြ း ေမြ း ကင္ း စ ေလး ေတြ ညည္ း း သ လိ  ု တ အင္ အင္ နဲ ့ ညည္ း း ေန မိ ရ တယ္ ...။ ဘ   ုမိ း ၇ဲ ့ တ ဏွ ာ စိ တ္ ေတြ က အ ရမ္ း ၿပင္ း ထန္ ေန ၿပီ..။ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ဆိ  ု တဲ ့ မိန္န း္ က ေလး က လဲ သူ  ၾကံ  ုဳ ဘူ း ဘူ း ခဲ ့ တဲ ့ ဟိ  ု တယ္ မယ္ ေတြ..ေရာ...ေကာ ..ေရာ...ေကာ လိ ပ္ ေက်ာင္ း ာင္ း က ဆိ  ု ရွ ယ္ က် တဲ ့ ..ပါ တီ တက္ တဲ ့ ဘိ  ု လမ္ း

နီ း တဲ ့ က ၿပား မ ေတြ ထက ္ ေ၇ာ   ုပိ ၿပီ း ေခ်ာ လွ ေတာင္ ့ တင္ း ေန တာ မိ  ု ့ အ လြန္န္ ဘဲ အား ရ ေက် နပ္ ေန  ပါ တယ္ ...။ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ မိန္န း္ မ အ   ါ ဂၤ က သ ဘာ ၀ အ ေ၇ ၾကည္ ေတြ အ ရမ္ း ကိ  ု   ုစိ ေန တာ ေၾကာင္ ့ ဘ   ုမိ း ရဲ ့ လက္ ညွ  ိးဳ က ႏွ ဳတ္ ခမ္ း သား နု နု ေတြ ကိ  ု ထိ  ု း ခြဲ ၿပီ း ၀င္ ေရာက္ သြ ား   ုနိင္င္ လိ  ု က္ တယ္ ..။ အိ  ု......သူ ......သူ...သူ ...သူ ့ လက္ ညွ  ိဳး က ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု ယ္ ထဲ မွ ာ....အင္...ဟင္ ...ဟင္....ထိ ....ထိ  ု း လိ  ု က္ ထု တ္ လိ  ု က္ နဲ ့ လု ပ္ ေန ၿပန္ ပါ  ၿပီ...ရွ ...ရွင္င္.... .... ဘ   ုမိ း က လက္ ၂ ဆစ္ ေလာက္ ဘဲ အ ၀င္ အ ထြက္ က စား ေပး ေန တာ ပါ..။ လက္ ညွ  ိးဳ က ၀င္ ထြက္   ုနိင္င္ တာ အ ေရ ေတြ ေတြ တ အား ရွ  ဲ  ြ ေန လိ  ု ့ ပါ..။ တကယ္ ေတာ ့ ဘ   ုမိ း လက္ ညွ  ိးဳ ကိ  ု  တင္ း တင္ း ၾကီ း ညွ ပ္ ထား သ လိ  ု ၿဖစ္ ေန တာ ပါ..။ ဘ မိ  ု း က ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု ကု တင္ ေပၚ ကိ  ု လွ  ဲ ခ် လိ  ု က္ ၿပန္  တယ္ ...။ ေက်ာ ့ ရီ အ ရမ္ း လန္ ့ ေန တယ္ ..။ သူ...သူ ...သူ ...ဘာ...ဘာ လု ပ္ အံ  ု း မွ ာ လဲ....။ ဘ မိ  ု း က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ထ မိန္န္ ကိ  ု  လွန္န္ တင္ လိ  ု က္ ပါ တယ္ ..။ ေဖြ း က နဲ ေပါင္ တန္ လွ လွ ေတြ နဲ ့ အ ေမွ းြ ေရး ေရး ေပါက္ ေန တဲ ့ ဆီ း   ုခံ   ုမိ ့   ုမိ ့  ကိ  ု ဘြ ား က နဲ ေတြ ့ လိ  ု က္ ရ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း စိ တ္ ေတြ ၀ုန္န း္ က နဲ အ   ိရွန္န္ ၿပင္ း ၿပင္ း ထ ေတာက္ သြ ား တယ္ ...။ ( အိ  ု...အ ...အ ကိ  ု.....အ .....အ ကိ  ု...ဘာ...ဘာ...လု ...ဘာ...ဘာ...လု ပ္ မ လိ  ု ့ လဲ ဟင္....) ....) ေက်ာ ့ ရီ က သူ မ အ   ါ ဂၤ စပ္ လွ လွ ၾကီ း ကိ  ု လက္ နဲ ့   ုဖံ း ကြ ယ္   ုဖိ ့ လု ပ္ ေပ မဲ ့ ဘ   ုမိ း ရဲ ့ ေခါင္ း က သူ မ ေပါင္  ၾကား မွ ာ ေရာက္ ႏွင္င္ ့ ေန ပါ ၿပီ...။ ...။ အိ  ု.... .... ဘ   ု  ္မိ း သူ ့ ႏွ ေခါင္ း နဲ ့ ဆီ း   ုခံ ေဖါင္ း ေဖါင္ း ၾကီ း ကိ  ု စ ၿပီ း နမ္ း   ံရွဳ ့ ပါ ေတာ ့ တယ္ ....။ ( အကိ  ု...ဖု ...ဖုန္န း္ ကံ ေတြ နိ မ္ ့ ကုန္န္ ပါ ့ မယ္ ရွင္င.....မ ္.....မ လု ပ္ ပါ နဲ ....) ့....) ေက်ာ ့ ရီ သူ ့ ကိ  ု တား ခ်င္ ေပ မ ဲ ့ မ ရ ေတာ ..။ .့ .။ သူ က တ အား ကိ  ု နမ္ း ေန ေတာ ့ တာ ဘဲ...။ ...။ ေက်ာ ့ ရီ ေပါင္ ေတြ က လဲ သူ ့ ေခါင္ း ေၾကာင္ ့ ေစ ့ လိ  ု ့ မ ရ ေတာ ..။ .့ .။ ဘ   ုမိ း ..တ ဆင္ ့ တိ  ု း ၿပီ း အ ကြ  ဲ ေၾကာင္ း နီ ညိဳ ညိ  ု ၾကီ း  ကိ  ု လ်ာ ၿပား ၾကီ း ၾကီ း နဲ ့ စ ၿပီ း ယက္ လိ  ု က္ ပါ တယ္ ...။ ( ဟင္.... .... အ ကိ  ု ရယ္ .....မ သင္ ့ ေလ်္ ာ ပါ ဘူ း...င ရဲ င အံ  ု ေတြ ေတာ ့ ၾကီ း ေတာ ့ မွ ာ ဘဲ ရွင္င......) ္......)  လ်ာ ၾကီ း ၾကီ း က အ ထက္ ေအာက္   ုစံ ခ်ီ ဆန္ ခ်ီ ..တ ၿပတ္ ၿပတ္ နဲ ့ ယက္ ေန တယ္ ..။ လ်ာ ၾကီ း ၾကီ း က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ အ ရ သာ ဖူ း ေစာက္ ေစ ့ ကိ  ု ထိ ထိ သြ ား တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ထြန္န္ ့ ထြန္န္ ့ လူ း ရ ပါ ၿပီ..။ ..။ ၀န္ ေထာက္ မင္ း အ ကိ  ု တ ခု ခ်င္ း ခ်င္ း ၿဖဳတ္ ေန တဲ ့ ကာ မ ခ လု ပ္ ေတြ ေၾကာင္ ့ ေက်ာ ့ ရီ ဆိ  ု တဲ ့ အ   ုရိ း ခံ အ  ပ််ိိ ဳ စင္ ေလး ကာ မ စိ တ္ ေတြ ထ ၾကြ ၿပီ း တ ဟင္ း ဟင္ း နဲ ့ ေသြ း သား ေတြ ေသာင္ း က်န္ း န္ း လာ ရ ပါ တယ္ ...။ ဘ   ုမိ း လဲ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေစာက္ စိ ကိ  ု လ်ာ ဖ်ား နဲ ့ ဖြ ဖြ ေလး ထိ  ု း ထိ  ု း က လိ ေပး ေတာ ့ ေက်ာ ့ ရီ ကာ မ အ ဆိ ပ္ ေတြ တက္ ၿပီ း ငွ က္ ဖ််ား ား မိ တဲ ့ လူ နာ လိ  ု တ ဟင္ း ဟင္ း နဲ ့ မ််က္ က္ စိ ေလး ပိ တ္ ၿပီ း ညည္ း း ေန တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း ရဲ ့   ါး ဖြ ဖက္ ေတာ ္ လိင္င္ တန္ ၾကီ း လဲ တာ ၀န္ ထမ္ း ေဆာင္   ုဖိ ့ အ ဆင္ သင္ ့ ၿဖစ္ ေန ညပီ..။ ..။ ဘ  မိ  ု း လဲ ခါး က လံ  ု ခ်ည္ ကိ  ု အ သာ မ လွန ၿပီ း ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု စ လိ  ု း   ုဖိ ့ ၿပင္ ဆဲ...ရြ ာ လည္ ေလာက္ ဆိ က တံ  ု း ေခါက္ သံ..သံ ..သံ ေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း ေခါက္ သံ ေတြ တ တံ  ု တံ  ု ...တ ေတာင္ ေတာင္ ထက္ ေပၚ လာ လိ  ု ့ ကု တင္ ေပၚ က   ုခုန္န္ ဆင္ း ၿပီ း ေသ နတ္ ေတြ ဆြ  ဲ ရ ေတာ ့ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ လဲ မ််က္ က္ လံ  ု း ပြင္င္ ့ လာ ၿပီ း ထ မိန္န္ ၿပန္ ၀တ္ တယ္ ..။ ( ရြ ာ ထဲ ဘာ ၿဖစ္ က လဲ မ သိ ဘူ း....) ( ဘိ  ု တဲ ေပၚ ေန   ုဖိ ့ မ သင္ ့ ဘူ း..ေအာက္ ဆင္ း ၾက ရ ေအာင္....) ....) ခ ဏ ၾကာ ေတာ ့ ရြ ာ ဖက္ က မီ း တု တ္ ေတြ နဲ ့ လူ တ စု ဘိ  ု တဲ ဘက္ ကိ  ု လာ ၾက တာ ေတြ ့ ရ ၿပီ...။ ...။

ေတာ အု ပ္ ကိ  ု စံ ထြ ား တိ  ု ့ လူ စု ပါ လား...။ ( ၀န္ ေထာက္ မင္ း...ရြ ာ ထဲ ေတာ ေကာင္ ၀င္ လိ  ု ...) ့...) က်ား က စည္  း း   ုရိ း မ လံ  ု တဲ ့ ေန ရာ က ၀င္ ၿပီ း နီ း ရာ တင္ း ကု ပ္ က ႏြ ား ကိ  ု ၀င္ ဆြ  ဲ တာ ၿဖစ္ ပါ တယ္ ..။  က်ား ေတြ အိ  ု လာ ရင္ အ စာ မ ရွ ာ   ုနိင္င္ ေတာ ့ ရင္ ဒီ လိ  ု ဘဲ လူ ေတြ ဆီ လာ ၿပီ း အ စာ ဆြ  ဲ တတ္ ၾက ပါ တယ္ ..။ ( သူ ၾကီ း ကိ  ု ရြာ စည္ း း   ုရိ း ေတြ ေသ ေသ ၿခာ ၿခာ ကာ ဖိ  ု ့ ေၿပာ ရ မယ္ ...အ စ   ိရွ ရင္ ဒီ ေကာင္ ထပ္ လာ   ုနိင္င္ ေသး တယ္ ...ေခ်ာင္ း ...ေခ်ာင္ း ထဲ ေရ ခပ္ ဆင္ း တဲ ့ လူ ေတြ ထင္ း ခု တ္ တဲ ့ လူ ေတြ သ တိ ေပး ထား ေပါ ့ ဗ်ာ ..) ဘ   ုမိ း လဲ သူ စား ခါ နီ း အ စား ကိ  ု ပါး စပ္ နား ေ၇ာက္ မွ ပု တ္ ခ် တာ ခံ လိ  ု က္ သ လိ  ု ၿဖစ္ လိ  ု ့ စိ တ္ ထဲ က ( မ ေအ လိ  ု း က်ား...ေတာ ္ ေတာ ္ ေႏွ ာက္ ယွ က္ တဲ ့ သ တၱ ၀ါ ..) လိ  ု ့ ဆဲ ေန တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ကိ  ု ယ္ တြင္င း္ အ လွ အ ပ ေတြ က သူ ့ မ််က္ က္ စိ ထဲ က ေဖ်ာက္ လိ  ု ့ မ ရ..။ ေတာ အု ပ္.... ေတာ ေခါင္ း ေတြ နဲ ့ ေတာ ေကာင္ အ ေၾကာင္ း..တိ  ုင္င း္ ေရး ၿပည္ ေရး..သစ္   ုခိ း တဲ ့ ကိ စၥ ကာ  ကြ ယ္   ုဖိ ့ ေတြ စ ကား ေကာင္ း ၿပီ း မ နက္ လင္ း ခါ နီ း မွ ဘ   ုမိ း အိ ပ္ ၿဖစ္ တယ္ ...။ ေကာ ္ ဖီ အ နံ ့ ေမွ ြး ေမွ ြး ေၾကာင္ ့ .. ဘ   ုမိ း အိ ပ္ ရာ က   ုနိ း လာ တယ္ ..။ ေတာ ေခါင္ း တ ေယာက္ က ေကာ ္  ဖီ ကိ  ု က ရား ထဲ က   ဲငွ ့ ထည္ ့ ေန တာ ေတြ ့ ရ တယ္ ..။ ဘိ  ု တဲ ေလွ ခါး က ေက်ာ ့ ရီ တက္ လာ တာ သူ ေတြ ့  တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ လက္ ထဲ မွ ာ ..အ ေငြ ့ တ ေထာင္ း ေထာင္ း နဲ ့ ေကာက္ ညွင္င း္ ေပါင္ း ဇ လံ  ု ၾကီ း နဲ ့ ႏွ မ္ း ေထာင္ း ခြ က္ တ ခြ က္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ က သူ ့ ဖက္ ကိ  ု တ ခ်က္ ၾကည္ ့ ေပ မဲ ့ သူ ၾကည္ ့ ေန တာ ေတြ ့ ေတာ ့ မ််က္ က္ လွ ာြ ခ် လိ  ု က္ ပါ  တယ္ ..။ သူ မ မ်က္ ႏွ ာ ေလး နီ နီ ေလး ၿဖစ္ ေန တယ္ ထင္ တာ ဘဲ..။ မ််က္ က္ ႏွ ာ သစ္ သြ ား တိ  ု က္ ၿပီ း ေကာ ္ ဖီ ေသာက္ ေန တံ  ု း သာ ယာ ၀ တီ က ေရာက္ လာ တဲ ့ သစ္ ေတာ   ုရံ း က အ မွဳ ထမ္ း ထမ္ း က က်ြ န္ း က ေလး တံ တား  မွ ာ သူ ပုန္န္ ေတြ နဲ ့ စစ္ တပ္ တိ  ု က္   ဲပြ ၿဖစ္ တဲ ့ အ ေၾကာင္ း ေတြ သ တင္ း လာ   ုပိ ့ တယ္ ..။ သူ ့ အိ ပ္ ရာ နဲ ့ ေစာင္ ေတြ ၿပန္ ခင္ း ေပး ေန တဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ တင္   ုစိင္င္ ေတြ လွဳပ္ ခါ သြ ား တာ ေတြ သူ ၿမင္ ေန ရ တာ စိ တ္ ေတြ   ုနိ း ၾကြ ေဖါက္ ၿပန္ လာ ၿပန္ တယ္ ..။ သူ ၾကီ း လဲ ၿပန္ ေရာက္ လာ တာ ေတာ ့ ရြ ာ သား ေတြ စု ေပါင္ း ၿပီ း စည္ း း   ုရိ း ေတြ ၿပန္ ကာ   ုဖိ ့ လု ပ္ ေန ၾက ပါ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း က သူ ့ သစ္ ေတာ အ မွဳ ထမ္ း ထမ္ း ေတြ ကိ  ု လဲ   ု၀ိင္င း္ ကူ   ုခိင္င း္ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း က အ ၾကံ သ မား..။ လူ ေတြ အား လံ  ု း ကိ  ု ၿခံ စည္ း း   ုရိ း ကာ တဲ ့ ဆီ သြား   ုခိင္င း္ တာ..။ သူ ..ည အ ထိ မ ေစာင္ ့   ုနိင္င္ ဘူ း..။ ေက်ာ ့ ရီ နဲ ့ ထပ္ ေတြ ့ ခ်င္ ေန တယ္ ..။  လူ လစ္ တာ နဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ဟင္ း ခ်က္ ေန တဲ ့ ေန ရာ ကိ  ု သူ ေရာက္ သြ ား တယ္ ..။ ဘိ  ု တဲ ေဘး က အိ မ္ က ေလး...။ အိ မ္ ေနာက္ ေဘး မွ ာ မီ း   ုခိ း တ လူ လူ နဲ ့ မီ း   ုခိ ခန္ း ေလး ထဲ ေက်ာ ့ ရီ ဟင္ း ခ်က္ ေန တယ္ ..။ သူ လာ တာ ေတြ ့ ေတာ ့ ေဆာင္ ့ ေၾကာင္ ့ ထိ  ုင္င္ ၿပီ း မီ း ေၿပာင္ း မွဳတ္ ေန ရာ က ထ ရပ္ လိ  ု က္ တယ္ ..။ ( ေက်ာ ့ ရီ...) ...) ( ရွင္င္..) ..) ( ဘာ ေတြ ခ်က္ ေန လဲ..ေက်ာ ့ ရီ...) ...) ( အ ကိ  ု စား   ုဖိ ့ ..ဘူ း သီ း နဲ ့ ၾကက္ သား ဟင္ း...) ( ခ်စ္ တယ္ ေက်ာ ့ ရီ ရယ္ ...) ဘ   ုမိ း က ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု ဖက္ လိ  ု က္ တယ္ ..။ ( ဟင္ း ခ်က္ ေန လိ  ု ့ တ ကိ  ု ယ္ လံ  ု း နံ ေစာ္ ေန တယ္ ..အ ကိ  ု...) ...)

ေက်ာ ့ ရီ ေခါင္ း ေလး   ုငံ ့ ၿပီ း ေၿပာ တယ္ ..။ ( နံ ..နံ...ဂ ...ဂ ရု မ   ုစိ က္ ဘူ း....) ေက်ာ ့ ရီ ပါး ၿပင္ ေတြ ကိ  ု နမ္ း   ံရွဳ ့ ပါ တယ္ ..။ သူ ့ ရင္ ခြင္ ထဲ ေက်ာ ့ ရီရီ တ ကိ  ု ယ္ လံ  ု း ေရာက္ ေန ၿပီ...။ ...။ ( အ ကိ  ု....လူ ....လူ ေတြ ၿမင္ ကုန္န္ မယ္ ..) ( ၿမင္ ...ၿမင္...) ...) ( ည က် မွ အ ကိ  ု ရယ္ ...) ( မ ေအာင္ ့   ုနိင္င္ ဘူ း...ည အ ထိ...) ...) ေက်ာ ့ ရီ ေခါင္ း က အ ေၿပး အ လွ ြား အ ၾကံ ထု တ္ ေန တယ္ ..။ အ ကိ  ု ၀န္ ေထာက္ မင္ း နဲ ့ ဘယ္ ေန ၇ာ မွ ာ ခ်ိ န္ း ေတြ ့ ရ မယ္ ဆိ  ု တာ...။ ဒီ အိ မ္ ေလး မွ ာ က အ ခ်ိ န္ မ ေရြ း ၾကီ း ၾကီ း တင္ ေရာက္ လာ   ုနိင္င္ တယ္ မ ဟု တ္ လား...။  ၀န္ ေထာက္ မင္ း ကိ  ု ထ မင္ း ခ်က္ ေက်ြး ဖိ  ု ့ က သူ က ဦ း စီ း စီ မံ ခ်င္ တာ ေလ...။ အိ  ု း....အ ၾကံ ရ ၿပီ....။ ....။ ေက်ာ ့ ရီ အ ရင္ ဆံ  ု း ဟင္ း အိ  ု း ကိ  ု မီ း   ုဖိ ေပၚ က ခ် တယ္ ..။ ( လာ...အ ကိ  ု.....) .....) ေက်ာ ့ ရီ ဘ   ုမိ း လက္ ကိ  ု ဆြ  ဲ ၿပီ း အိ မ္ အ ေနာက္ ဘက္ ေပါက္ က ထြက္ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း က လဲ ေက်ာ ့ ေမ သူ ့  ကိ  ု ဘယ္ ေခၚ ပါ လိ မ္ ့ လိ  ု ့ အံ ့ ၾသ တယ္ ..။ ၿခံဳ ေတြ အ ကြ ယ္ ကိ  ု ေရာက္ ေတာ ့ ေက်ာ ့ ရီ က ေၿမ ၾကီ း ေပၚ က သြ ပ္ ၿပား ၾကီ း တ ခ်ပ္ ကိ  ု မ ၿပီ း ဖယ္ လိ  ု က္ တယ္ ..။ ( ဂ် ပန္ ေခာတ္ က   ုဗံ း   ုခိ က်င္ း င္ း ...ေလ..အ ကိ  ု....ဘယ္ ....ဘယ္ သူ မွ သ တိ မ ထား ေတာ ့ ဘူ း....) ဘ   ုမိ း နဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ...ဗံ  ု း   ုခိ က်င္ း င္ း ထဲ ဆင္ း ခဲ ့ ၾက တယ္ ...။ အ ထဲ မွ ာ က လူ ၁၅ ေယာက္ ေလာက္   ုခိ ေအာင္ း လိ  ု ့ ရ ေအာင္ တူ း ထား တာ ဆိ  ု ေတာ ့ ေတာ ္ ေတာ ္ က်ယ္  တယ္ ..။ တာ လ ပတ္ စ ၾကီ း တ ခု လဲ ခင္ း ထား တယ္ ..။ ေအာက္ ထဲ ဆင္ း လိ  ု က္ တာ နဲ ့ ဘ   ုမိ း က သြ ပ္ ၿပား  ကိ  ု ၿပန္ ဆြဲ ကာ လိ  ု က္ တယ္ ..။ ေမွ ာင္ မဲ မဲ ထဲ သူ တိ  ု ့ ၂ ေယာက္ တာ လ ပတ္ ေပၚ ထိ  ုင္င္ ခ် လိ  ု က္ ၾက တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း ေက်ာ ့ ရီ ႏွဳတ္ ခမ္ း ကိ  ု စု တ္ နမ္ း ေတာ ့ တာ ဘဲ..။ ..။ ေက်ာ ့ ရီ လဲ ည က အ ကိ  ု သင္ ေပး သ လိ  ု ဘႈ အ  ကိ  ု ့ ကိ  ု ၿပန္ စု တ္ နမ္ း လိ  ု က္ တယ္ ..။ အ ကိ  ု က ေက်ာ ့ ရီ   ့ရဲ အ က်ၤ ီ ကိ  ု ၾကယ္ သီ း ေတြ ၿဖဳတ္ ေန တယ္ ..။ အ ေမွ ာင္ က လူ ကိ  ု   ုပိ ရဲ တင္ း ေစ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ အ ကိ  ု ့ ကိ  ု ကူ ညီ ၿပီ း ၿဖဳတ္ ေပး မိ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ အ က်ၤ ီ ေလး က် တ္ ြ တ္ ြ သြ ား ေတာ ့ ေဘာ ္ လီ အ က်ၤ ီ ကိ  ု ခ်ြတ္ ၿပန္ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ အ ေပၚ   ုပိင္င း္ ဗ လာ က်င္ း င္ း သြ ား ေပ မျ     ့ အ ေမွ ာင္ ထဲ မွ ာ   ုမိ ့ ေက့် ာ ရီ မ ရွ က္ လွ..။ ..။ အ ကိ  ု က   ုနိ ့ ေတြ ကိ  ု လက္ နဲ ့ ကိ  ုင္င္ ပါ ေတာ ့ တယ္ ..။ ဖြ ဖြ ေလး  ကိ  ုင္င္ တာ ပါ..။ ေက်ာ ့ ရီ လဲ အ ကိ  ု ့ ကိ  ု ခ်စ္ မိ စြဲ လန္ း မိ သြ ား ပါ ၿပီ..။ ..။ အ ထူ း သ ၿဖင္ ့ မ ေန ့ ည က အ ကိ  ု က ေက်ာ ့ ရီ ေစာက္ ပတ္ ကိ  ု ယက္ ေပး တာ ေက်ာ ့ ရီ ၂ ခါ ေလာက္ အ ရမ္ း ေကာင္ း ခဲ ့ ရ တယ္ ေလ...။ အိ  ု...အ ...အ ကိ  ု ့ လ်ာ  ၾကီ း ယက္ တာ ေက်ာ ့ ရီ အ သဲ   ုခိ က္ ေအာင္ ေကာင္ း တာ အ ရမ္ း ပါ ဘဲ..။ ..။ အ ကိ  ု ့ အ စု ပ္ အ ယက္ ေတြ ကိ  ု  စြ  ဲ မိ ရ ပါ ၿပီ...။ ...။ ကာ မ စိ တ္ ေတြ ၿပင္ း ထန္ ေန ၾက တာ ေၾကာင္ ့ ၂ ေယာက္ လံ  ု း အ သက္ ရွဳ သံ ေတြ ၿပင္ း လာ ၾက ၿပီ း ..ဘ  မိ  ု း က နိ  ု ့ ေတြ ကိ  ု   ုစိ ့ လာ တဲ ့ အ ခါ ေက်ာ ့ ရီ လဲ သူ ့ ေခါင္ း ကိ  ု ေနာက္ ေစ ့ က ေန ဆြ  ဲ ဖက္ ထား ၿပီ း အ ရမ္ း  ကိ  ု ထန္ လာ ရ တယ္ ..။ ကာ မ စိ တ္ ေတြ မ််ား ား သ ထက္ မ််ား ား လာ ရ ပါ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း..နိ  ု ့ ေတြ ကိ  ု တ လံ  ု း ၿပီ း

 တ လံ  ု း တ ၿပြ တ္ ၿပြတ္ နဲ ့   ုစိ ့ ေန တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ လဲ အ ကိ  ု ့ ကိ  ု ပါ ရ မီ ၿဖည္ ့ ေပး ခြင္ ့ ရ တာ ကိ  ု ဘဲ အ ရမ္ း ၀မ္ း သာ ေက် နပ္ ေန မိ ရ ၿပီ း အ ကိ  ု ့ အ လိ  ု ကိ  ု ၿဖည္ ့ ဆည္ း း ေပး လိ  ု လွ ပါ တယ္ ...။ ဘ   ုမိ း က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ထ မိန္န္ ကိ  ု ဆြ  ဲ ခ်ြတ္ လိ  ု က္ ေတာ ေက ေ့ က် ာ ့ ရီ က လဲ တာ လ ပတ္ အ ခင္ း ေပၚ  လွ  ဲ အိ ပ္ ခ် လိ  ု က္ ပါ တယ္ ..။ အ ေမွ ာင္ ထဲ မွ ာ ဘ မိ  ု း က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေပါင္ တန္ ေတြ ၾကား က ေစာက္ ပတ္  ၾကီ း..ကိ  ု လက္ နဲ ့ စမ္ း လိ  ု က္ ေတာ ့ ေစာက္ ေရ ေတြ အ ရမ္ း သိ  ု   ုစိ စြ တ္ ေန တာ ေတြ ့ လိ  ု က္ ရ လိ  ု ့ သူ က ေလး လဲ စိ တ္ ေတြ ၾကြ ေန ၿပီ း လိ  ု ခ်င္ ေန ၿပီ ဆိ  ု ၿပီ း အား တက္ သြ ား ပါ တယ္ ...။ ဘ   ုမိ း လဲ သူ ့ လံ  ု ခ်ည္ ကိ  ု ခ်ြတ္ ပစ္ လိ  ု က္ ပါ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ လက္ က ေလး ကိ  ု ဆြ  ဲ ယူ ၿပီ း လီ း တန္ ၾကီ း ကိ  ု ဆု တ္ ကိ  ုင္င္ ၾကည္ ့ ေစ တယ္ ...။ ( အိ  ု..မာ ..မာ မာ ၾကီ း ေနာ္...ပူ ေႏြ း ေႏြ း ၾကီ း ....ေထာင္ ေန လိ  ု က္ တာ အ ကိ  ု ရယ္ ....) ( ေက်ာ ့ ရီ ...အ ကိ  ု သိ ပ္ ခ်စ္ တယ္ ကြ ာ...ခ်စ္ ေတာ ့ မယ္ ..ေက်ာ ့ ရီ.... အ ကိ  ု ့ ဒီ အ ခ်စ္ ေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း ၾကီ း ကိ  ု ေက်ာ   ့ ရီ ရဲ ့ ရ တ နာ ေ၇ွ ြ ၾကဳတ္ ေလး ထဲ ကိ  ု ႏွ စ္ ၿမဳပ္ ခ်င္ ေန ၿပီ...ေက ...ေက် ာ ့ ရီ...) ...) ေက်ာ  ့့ ရီ က ( အ ကိ  ု ့ သ ေဘာ...ဒါ ေပ မဲ ့ ေၾကာက္ တယ္ အ ကိ  ု ...) လိ  ု ့ ၿပန္ ေၿပာပါ တယ္ ...။ ( မ ေၾကာက္ ပါ နဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ...အ ကိ  ု ေက်ာ ့ ရီ မ နာ ေအာင္ လု ပ္ မွ ာ ေပါ ...) .့ ..)   ုပံ း   ုခိ က်င္ း င္ း ေဟာင္ း ၾကီ း ထဲ ရ မက္ ေဇာ ထန္ ေန တဲ ့ ဘ   ုမိ း ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေပါင္ တန္ ေတြ ကိ  ု ၿဖဲ ကား လိ  ု က္  ၿပီ း သူ ့ လိင္င္ တန္ ကိ  ု ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ အ ကြဲ ေၾကာင္ း တ ေလ်ာက္ ပြ တ္ တိ  ု က္ ေတာ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ အ ေရ ေတြ   ုစိ  လြန္န း္ ေန တဲ ့ ေစာက္ ဖု တ္ ေၾကာင္ ့ ပ လပ္..ပ ..ပ လပ္ ..နဲ ့ အ သံ ထြ က္ ေန တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ လဲ ဘ   ုမိ း ဒစ္ ၾကီ း သူ မ အ ကြ  ဲ ေၾကာင္ း မွ ာ ဖိ ပြ တ္ ေန တာ တ ခ်က္ တ ခ်က္ သူ မ ေစာက္ စိ ေလး ကိ  ု ခ လု ပ္ တိ  ု က္ သြ ား တာ ေက်ာ ့ ၇ီ လဲ ထြ ဲ န္န္ ့ ထြန္န္ ့ လူ း ေန ၿပီ..။ ..။ ဘ   ုမိ း ႏွ ဳတ္ ခမ္ း ထူ ထူ ၾကီ း က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ တင္ း မာ ဖီ း ထ ေန တဲ ့   ုနိ ့ ေတြ ရဲ ့ ထိ ပ္ ဖု   ုနိ ့ သီ း ေခါင္ း ေလး ကိ  ု   ုငံ ၿပီ း   ုစိ ့ ေန တယ္ ..။ တ ခ်ိ န္ ထဲ မွ ာ ဘဲ ေက်ာ ့ ရီ ေစာက္ ပတ္ အ ၀ ကိ  ု ဒစ္ ၾကီ း ရွ ာ ေတြ ့ သြ ား ၿပီ..။ ..။ စမ္ း ထိ  ု း ၾကည္ ့ တဲ ့ အ ေန နဲ ့ ဘ   ုမိ း   ုနိ ့ ေတြ ကိ  ု တ ဖက္ ၾကီ း တ ဖက္   ုစိ ့ ေန တဲ ့ အ ခ်ိ န္ ထိ  ု း ထဲ ့ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း ႏွးဴ ႏွ ပ္  ပ္ ထား တာ ေတြ ေၾကာင္ ့ ေက်ာ ့ ရီ ဟာ အ ရမ္ း ကိ  ု ဘဲ စိ တ္ ေတြ ရြ ၿပီ း ခံ ခ်င္ စိ တ္ ေတြ ၿပင္ း ထန္ ေန ရ ေတာ ့ အ ေ၇ ေတြ ဟာ ေစာက္ ပတ္ တ ခု လံ  ု း ရွ  ဲြ ရွ ြဲ   ုစိ ေန ၿပီ ဆိ  ု ေတာ ့ ဒစ္ တ ခု လံ  ု း ၿမဳပ္ ၀င္ သြ ား   ုနိင္င္ တယ္ ..။ ေခ်ာင္ ေခ်ာင္ လည္ လည္ ေတာ ့ မ ဟု တ္ ဘူ း..။ အ ပ်ိ ဳ စင္ ေစာက္ ပတ္   ုမိ ့ သူ ့  လီ း ထိ ပ္ ေခါင္ း ဒစ္ ၿပဲ ၾကီ း ဟာ ေစာက္ ပတ္ ႏွဳတ္ ခမ္ း သား ႏဳ ႏဳ ေလး ႏွ စ္  စ္ ဖတ္ ၾကား တင္ း ေန ေအာင္ ညပ္ ေန  တာ ခံ စား ရ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ မွ ာ ခံ လဲ ခံ ခ်င္ ..ေစာက္ ပတ္ ကြဲ မွ ာ လဲ ေၾကာက္ ..ၿဖစ္ ေန တယ္ ..။ တ ခါ က ရြာ ထဲ လီ း ၾကီ း ၾကီ း နဲ   ့ အ ရက္ သ မား က မူ း မူ း နဲ ့ မ ဂၤ လာ ဦ း ည မွ ာ မ ယား အ သစ္ စက္ စက္ ေလး ကိ  ု တ အား တက္ လိ  ု း တာ ေစာက္ ပတ္ ကြ  ဲ လိ  ု ့ ၿမဳိ ့ က ေဆး   ုရံ ကိ  ု ည တြင း္ ခ်င္ း ခ်င္ း   ုပိ ့ ေပး ၾက ရ တာ ၿမင္ ဘူ း ခဲ ့ တယ္ ေလ..။ ဒါ ေပ မဲ ့ ဘ  မိ  ု း က ေက်ာ ့ ရီ ဟာ အ ပ  ု်ိ် ိ စစ္ စစ္ ဆိ  ု တာ သိ တာ နဲ ့ အ ရမ္ း ၾကီ း ထိ  ု း မ ထဲ ့ ဘဲ ေခ်ာ ့ ၿပီ း ထည္ ့ လိ  ု ့ နာ က်င္  မွဴရွ  ိ ေပ မဲ ့ တ ဖက္ က လဲ ဆန္ ့ က်င္ ဖက္ ေယာက် ား ၤ ား ၤ ရဲ ့ လိ  ု း တာ ကိ  ု ခံ ခ်င္ တဲ ့ သ ဘာ ၀ ကာ မ စိ တ္ စိ တ္ က လဲ  ၿပင္ း ၿပ ေန လိ  ု ့ ဘ   ုမိ း လိ  ု း တာ ကိ  ု တ ဟင္ ့ ဟင္ ့ နဲ ့ ခံ ေန ၿပီ း   ုပိ အ ဆင္ ေၿပ ေစ   ုဖိ ့ ေပါင္ တန္ ေတြ ကိ  ု အ  စြ မ္ း ကုန္န္ ကား ေပး ပါ တယ္ ...။ ဘ   ုမိ း လဲ မိန္န းမ ္ က်မ္ း မ္ း ေက် သူ တ ေယာက္ ၿဖစ္ တာ ေၾကာင္ ့ ..အ ပ်ိ် ိ ဳ ေစာက္ ပတ္ က်ပ္ က်ပ္ ကိ  ု ဘယ္ လိ  ု  က်င္ ့ ေပး ၿပီ း လိ  ု း ရ မယ္ ဆိ  ု တာ ကိ  ု သိ တဲ ့ လူ ပါ..။   ုဗံ း   ုခိ က်င္ း င္ း ေဟာင္ း   ုမိ ့ လိ  ု ့ ေမွ ာင္ မဲ ပူ အိ  ု က္ ၿပီ း အ နံ ့ အ သက္ မ ေကာင္ း ေပ မဲ ့ ေန ့ ခင္ း ေၾကာင္ ေတာင္ ၾကီ း လု ပ္ ၾက   ုဖိ ့ က ဒီ ေန ရာ က သူ တိ  ု ့ အ တြက္ အ ေကာင္ း

ဆံ  ု း   ုမိ ့ သည္ း း ညည္ း း ခံ ၿပီ း လိ  ု ရာ ပန္ း တိ  ုင္င္ ကိ  ု ေ၇ာက္   ုဖိ ့ ၾကိးဳ စား ၾက ေတာ ့ တယ္ ...။ ဘ   ုမိ း က လီ း ၾကီ း ကိ  ု ေစာက္ ပတ္ ထဲ အ မ််ား ား ၾကီ း ၾကီ း ၀င္   ုနိင္င္   ုဖိ ့ မ ၾကိးဳ စား ေသး...။ ၀င္ သ မွ ် ..ရ နိ  ုင္င္ သ မွ ် ေလး ကိ  ု ဘဲ ဖင္ ကိ  ု ၾကြ ၿပီ း....ေ၇ွ ့ တိ  ု း ေနာက္ ငင္ ...အ လိ  ု း တိ  ု ေလး ေတြ တ စြ ပ္ စြ ပ္ နဲ ့ က စား ေပး ၿပီ း လိ  ု း ေန တယ္ ..။ ၾကာ ေလ အ ေရ လိ  ု က္ လာ ေလ ဘဲ..။ ..။ တ စြ ပ္ စြ ပ္ အ သံ ေတြ နဲ ့ တ အင္ း အင္ း နဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ညီ း ၿငဴသံ ေတြ က မဲ ေမွ ာင္ ေန တဲ ့   ုဗံ း   ုခိ က်င္  ္ း ထဲ က်. ္ ေလာင္ သ လိ  ု ၿဖစ္ ေန ပါ တယ္ ...။ ေက်ာ ့ ရီ လဲ ည က ေစာက္ ပတ္ အ ယက္ ခံ ရ ၿပီ း ေစာက္ ပတ္ ထဲ က ရြ စိ ရြ စိ နဲ ့ တ ခု ခု ထိ  ု း ထည္ ့ ၿပီ း လိ  ု  လား ေတာင္ ့ တ ေန တဲ ့ ကာ မ ဆ ႏၵ ကိ  ု ေၿဖ ေဖ််ာက္ ာက္ လိ  ု က္ ခ်င္ ေပ မဲ ့ ေတာ ေကာင္ ရြ ာ ထဲ ၀င္ လိ  ု ့ လူ ေတြ ဘိ  ု တဲ ကိ  ု ေရာက္ လာ လိ  ု က္ တာ ေၾကာင္ ..ခ ့..ခ ရီ း လမ္ း ဆံ  ု း ကိ  ု မ ေရာက္ လိ  ု က္ ရ ဘဲ ဆန္ ့ တ ငန္ ့ ငန္ ့ ၿဖစ္ ခဲ ့ ရ တယ္ ..။ မ နက္ ထဲ က ၀န္ ေထာက္ မင္ း အ ကိ  ု ဒီ တ ခါ သူ မ ကိ  ု လု ပ္ ၇င္ ေတာ ့ လမ္ း ဆံ  ု း ေ၇ာက္ ေအာင္ ကိ  ု သြ ား  ပစ္ လိ  ု က္ မယ္ လိ  ု ့ အား ခဲ ထား ခဲ ့ ပါ တယ္ ..။ဒါ ေၾကာင္ ့ လဲ ေက်ာ ့ ရီ မီ း   ုဖိ ထဲ လိ  ု း ခ်င္ တဲ ့ အ ကိ  ု ့ ကိ  ု   ုဗံ းခိ  ု  က်င္ း င္ း အ ေဟာင္ း ၾကီ း ထဲ ေခၚ လာ ခဲ ့ တာ ေပါ ...။ .့ ..။ ဘ   ုမိ း လဲ ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု လိ  ု း ရ တာ တ ခ်က္ ဆိ  ု တ ခ်က္ ထိ မိ ၿပီ း အ ၇ သာ ရွ  ိ ေန တာ ေၾကာင္ ့ ၿပီ း သြား ခါ နီ း ၿဖစ္ လာ လိ  ု ...ဆက္ ့...ဆက္ မ လိ  ု း ေသး ဘဲ နိ  ု ့ ေတြ ကိ  ု လ်ာ ၾကီ း ၾကီ း နဲ ့ ထိ  ု း ဆြ က လိ လိ  ု က္   ုစိ ့ ေပး လိ  ု က္ လု ပ္ ေန  ၿပန္ တယ္ ...။ ေက်ာ ့ ရီ မွ ာ လဲ ထိ  ု း ေပး ေန လိ  ု ့ အ ရ သာ ေကာင္ း ဆဲ အ ကိ  ု က လီ း တပ္ ရက္ ာကီ း နဲ ့ ဆက္ မ လိ  ု း ဘဲ နိ  ု ့ ေတြ ဖက္ လွ  ဲ ့ ေန တာ ေၾကာင္ ့ ရြ ေန တဲ ့ ေစာက္ ပတ္ က အ ရမ္ း ယား ၿပီ း ပြ စိ ပြ စိ ၿဖစ္ ေန ရ တာ ေၾကာင္   ့...( ...( အ ကိ  ု..လု ..လု ပ္ မွ ာ ၿဖင္ ့ လု ပ္ ေလ..ၾကီ း ၾကီ း တင္ ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု လိ  ု က္ ၇ွ ာ ေန အံ  ု း မယ္ ) လိ  ု ့ ေအာက္ က ေန  ဖင္ ၾကီ း ေတြ ကိ  ု ေကာ ့ ၿပီ း ေၿပာ ပါ တယ္ ..။ ဒီ ေတာ ့ မွ ဘ   ုမိ း လဲ ေက်ာ ့ ရီ ခါး ေလး က ေန ဆြ  ဲ ကိ  ုင္င္ ၿပီ း ဆက္ လိ  ု း ပါ တယ္ ...။ ဘ မိ  ု း တ ကိ  ု ယ္ လံ  ု လဲ ေခ်ြ း ေခ်ြ း ေတြ   ုစိ ရွ  ဲြ ေန တယ္ ..။  က်ပ္ လြန္န း္ တဲ ေစာက္ ့ေစာက္ ပတ္ ေၾကာင္ ့ ဘ   ုမိ း ၾကာ ရွည္ ည္ မ ထိန္န း္   ုနိင္င္ ဘဲ သု တ္ ေရ ေတြ အ မ််ား ား ၾကီ း ၾကီ း ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေစာက္ ေခါင္ း ထဲ ပန္ း ထည္ ့ ကာ ကာ မ စည္ း း စိ မ္ အ ၿပည္ ့ အ ၀ ရ   ိရွ သြ ား ရ ပါ တယ္ ...။ ေက်ာ ့ ရီ   ုဗံ း   ုခိ က်င္ း င္ း ေဟာင္ း ၾကီ း ထဲ က တက္ လာ ၿပီ း ထ မိန္န္ ၿပင္ ၀တ္ ၿပီ း မီ း   ုဖိ ခန္ း ထဲ ၿပန္ ေရာက္ ၿပီ း မ  ၾကာ ခင္ ဘဲ သူ မ ေမွ ်ာ္ လင္ ့ ထား သ လိ  ု ၾကီ း ၾကီ း တင္ ေ၇ာက္ လာ ပါ တယ္ ..။ ( ေက်ာ ့ ရီ ...မ ၿပီ း ေသး ဘူ း လား ...ဟင္ း ...ဟင္ း ေလး တ ခြ က္ ခ်က္ ေန တာ ၾကာ လွ ခ်ည္ လား.....) ( ၿပီ း ပါ ၿပီ... ... ၾကီ း ေမ ...ေ၇ွ က္ ရြက္ ေလး သု တ္ မ လိ  ု ...) ့...) ( ေအး... ၀န္ ေထာက္ က ေလး ကိ  ု ေကာင္ း ေကာင္ း ဂ ရု   ုစိ က္ ရ မယ္ ေအ ့ ...သူ က ေပါက္ ေရာက္ တယ္ .. နင္ ့ ဘ ဘ   ုပိ ၿပီ း ေကာင္ း စား   ုဖိ ့ က ၿမိဳ ့ က အ ရာ ရွ  ိ ေတြ ကိ  ု အ စြ မ္ း ကုန္န္ ၿပဳ စု ရ တယ္ ဟဲ ....) ့....) ( ေက်ာ ့ ရီ လဲ အ ေကာင္ း ဆံ  ု း လု ပ္ ကိ  ုင္င္ ေပး ပါ တယ္ ၾကီ း ေမ ရယ္ ...) ( ေအး..ေကာင္ း တယ္ ...၀န္ ေထာက္ က ေလး က လဲ လူ ပ််ိိ ဳ ...သိ လား....ဟင္ း...နင္ က လဲ ရြ ာ မွ ာ အ ေခ်ာ ဆံ  ု း ..ငါ ့ တူ မ အ ေၾကာင္ း ငါ အ သိ ဆံ  ု း...နင္ ့ အ ခ်က္ အ ၿပဳတ္ ၀န္ က ေလး ၾကိဳက္ သြ ား ၿပီ း ေတာ ္ ေကာက္ သြ ား ရင္ ေတာ ့ ေက်ာ ့ ရီ..နင္ ..နင္ ေတာ ့   ုစိင္င္ ေကာ ္ လိ  ု ့ ၿခံဳ ေပၚ ေ၇ာက္ ဆိ  ု သ လိ  ု ၀န္ က ေတာ ္ ၿဖစ္ သြား  မွ ာ..ဟ..ဟဟ...) သူ ၾကီ း က ေတာ ္ ၾကီ း ၾကီ း တင္ က သူ မ ရဲ ့ ၀ ဖီ း တဲ ့ ကိ  ု ယ္ လံ  ု း ၾကီ း ကိ  ု လွဳပ္ သြ ား ေအာင္ ရီ ေမာ ေန ၿပီ း ..ဟဲ ့ နင္ ့ ထ မိန္န္ က လဲ ဘာ ေတြ ကြ က္ ေန တာ လဲ..) လိ  ု ့ ေက်ာ ့ ရီ ဖင္ မွ ာ ကြက္ ေန တာ ေတြ ့ ၿပီ း ေမး လိ  ု က္

 ပါ တယ္ ..။ ( ဟင္ း ခ်က္ ရင္ း ေပ က်ံ ကုန္န္ တာ ပါ ၾကီ း ေမ...) ဆိ  ု ၿပီ း ထ မိန္န္ လွ  ဲ ့ ၀တ္ လိ  ု က္ ရ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း ေန့ လည္ စာ စား ေတာ ့ သူ ၾကီ း နဲ ့ သူ ၾကီ း က ေတာ ္ တိ  ု ့ ယပ္ ခပ္ ေပး ၾက ..ေရ ခပ္ ေပး ၾက နဲ ့ ေပါ ..။ .့ .။ ဘ   ုမိ း က ရြာ စည္ း း   ုရိ း အ ေၿခ အ ေန သူ ၾကီ း ကိ  ု ေမး တယ္ ..။ ေတာ ေကာင္ ၇ြ ာ ထဲ ၀င္ တာ ေၾကာင္ ့ အ စ   ိရွ ေနာင္ ကိ  ု လဲ ၀င္   ုနိင္င္ တာ   ုမိ ့ ဒီ ေတာ ေကာင္ ကိ  ု ရြ ာ ၿပင္ ေတာ အု ပ္ ထဲ ေၿခ ရာ ခံ ၾကည္ ့ ရင္ ေကာင္ း မယ္ လိ  ု ့ ဘ   ုမိ း က အ ၾကံ ေပး တယ္ ..။ ည ေန ဘက္ ေရာက္ ေတာ ့ သာ ယာ ၀ တီ ၿမိ  ု ့ သစ္ ေတာ   ုရံ း က ေတာ အု ပ္ ၾကီ း တ ေယာက္ ေ၇ာက္ လာ  ၿပီ း စစ္ တပ္ နဲ ့ ရန္ ကုန္န္ ကိ  ု တက္   ုဖိ ့ ၾကိ  ု း စား ေန တဲ ့ သူ ပုန္န္ ေတြ က်ြန း္ း္ က ေလး တံ တား မွ ာ တိ  ု က္ ပြဲ ၿဖစ္  ၾက တဲ ့ သ တင္ း ေၿပာ ၿပ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း လဲ ေတာ က် မ္ ြ မ္ ြ  း တယ္ ဆိ  ု တဲ ့ ေတာ ေခါင္ း ေမာင္ ၿပား ကိ  ု ေခၚ ၿပီ း ေတာ စပ္ မွ ာ ေတာ ေကာင္ ၇ဲ ့ ေၿခ ရာ ကိ  ု လိ  ု က္ ၾကည္ ့ ပါ တယ္ ..။ ေမာင္ ၿပား မွ ာ ႏွ စ္ လံ  ု း ၿပဴး ေသ နတ္ တ လက္ ပါ သ လိ  ု ဘ   ုမိ း မွ ာ လဲ ၃၀၃   ုရိင္င္ ဖယ္ တ လက္ ..သူ ့ လက္   ဲစြ ေတာ ္ ေၿခာက္ လံ  ု း ၿပဴး ေရာ ပါ တယ္ ..။ ေတာ က် မ္ ြ မ္ ြ  း ၿပီ း ေၿခ ရာ ခံ ေကာင္ း တဲ ့ ေမာင္ ၿပား က ဘ မိ  ု း ကိ  ု ေတာ ေကာင္ ရြ ာ  စည္ း း   ုရိ း ေဘး က ေန ပတ္ ေန တဲ ့ ေၿခ ရာ ေတြ ..ၿပ တယ္ ..။ က်ား ေၿခ ရာ ေတြ လဲ ေတြ ့ သ လိ  ု က်ား ခ်ီ း း လဲ ေတြ ့ တယ္ ..။ ( က်ား လဲ ေၾကာက္ ရ..က်ား ခ်ီ း း လဲ ေၾကာက္ ရ ) ဆိ  ု တဲ ့ စ ကား ကိ  ု သ တိ ရ ၿပီ း ၿပံဳး မိ ေသး  တယ္ ...။ ေတာ ထဲ ကိ  ု က်ား ေၿခ ရာ ေနာက္ က လိ  ု က္ ၾကည္ ့ ေတာ ့ ေတာ ဆင္ အု ပ္ ရဲ ့ ေၿခ ရာ နဲ ့ ဆင္ ခ်ီ း ခ်ီ း ေတြ ပါ ေတြ ့ ရ ၿပီ း ည က ရြ ာ ထဲ ၀င္ ၿပီ း တင္ း ကု တ္ က ႏြ ား ကိ  ု ဆြဲ တဲ ့ က်ား ဟာ ရြ ာ က လူ ေတြ   ုနိ း ၿပီ း   ု၀ိင္င း္ လိ  ု က္ လိ  ု ့ ရြ ာ နဲ ့ ေ၀း ရာ ကိ  ု ေၿပး ခဲ ရာ ့ရာ က ငါ ့ ၀မ္ း ပူ စာ မ ေန သာ ဆိ  ု သ လိ  ု ဆင္ အု ပ္ မွ ာ ပါ တဲ ့ ဆင္ ေပါက္ စ ေလး ကိ  ု စား ခ်င္ တဲ ့ အ တြက္ ေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း အ တိ  ုင္င း္ ေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း ေဘး က က် ေသာင္ း ေသာင္ း ၀ါး ေတြ ကိ  ု စား ရင္ း သြားၾက တဲ ့ ဆင္ အု ပ္ ေနာက္ က လိ  ု က္ ေန တဲ ့ ေၿခ ရာ ေတြ ကိ  ု ေတြ ့ ၾက ရ တယ္ ..။ ေတာ ေခါင္ း ေမာင္ ၿပား က ဆင္ ေပါက္ ေလး ရဲ ့ ေၿခ ရာ..ခ်ီ း ရာ..ခ်ီ း ေတြ ကိ  ု ၿပ သ လိ  ု ေနာက္ က လိ  ု က္ ေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း  ၿပီ း ည အ ေမွ ာင္ ထု ကိ  ု အ ကာ အ ကြ ယ္ လု ပ္ ၿပီ း ဆင္ ၾကီ း ေတြ အ လစ္ မွ ာ ဆင္ေပါ ေပါ က္ ္ ေလး ကိ  ု ဆြ  ဲ ခ်င္ တဲ ့  က်ား ရဲ ့ ေၿခ ရာ ေတြ ကိ  ု လဲ ၿပ တယ္ ..။ ေတာ ထဲ မွ ာ ေမ််ာက္ ာက္ ေတြ အု ပ္ လိ  ု က္ သစ္ ပင္ ၾကီ း ေတြ ေပၚ ဆူ ညံ ေန တာ လဲ ေတြ ့ ရ  တယ္ ..။ ( ေမာင္ ၿပား....ဟိ  ု ဟာ ဘာ ငွ က္ ေတြ တံ  ု း..) ( အဲ ဒါ ငွ က္ င ႏြ ား ပါ..၀န္ ေထာက္ မင္ း.....) ( ေမာင္ ၿပား..ဒီ ေတာ ေကာင္ ရြာ ဘက္ ၿပန္ လွ  ဲ ့ အံ  ု း မယ္ ခင္ ဗ်ား ထင္ လား....) ( လွ  ဲ ့   ုနိင္င္ တာ ေပါ ့ ၀န္ ေထာက္ မင္ း...) ( က် ေနာ္ ၾကား ဖူ း တာ ေတာ ့ က်ား ေတြ က အိ  ု လာ ၿပီ း ဒ ရယ္ တိ  ု ့ ေခ် တိ  ု ့ မ လိ  ု က္   ုနိင္င္ ေတာ ့ ဘူ း ဆိ  ု ရင္  လူ ေတြ ေန တဲ ့ ရြာ ေတြ ၀င္ ၿပီ း တင္ း ကု တ္ ခ်ည္ တိ  ုင္င္ က ႏြား ကိ  ု ရန္ ၇ွ ာ လာ တတ္ တယ္ ေပါ ...) .့ ..) ( ဟု တ္ ပါ တယ္ ...) ေန ၀င္ ခါ နီ း မွ ဘ   ုမိ း နဲ ့ ေမာင္ ၿပား ရြ ာ ထဲ ၿပန္ ေရာက္ ၾက တယ္ ..။

ေက်ာ ့ ရီ က ည စာ ထ မင္ း ဟင္ း ေတြ နဲ အ ့ ဆင္ သင္ ့ ၿပင္ ၿပီ း ေစာင္ ့ ေန တာ မိ  ု ့ ဆာ ဆာ နဲ ့ စား ေသာက္ ၾက တယ္ ..။ ( ဒီ အ တိ  ုင္င း္ ဆိ  ု က် ေနာ္ ေတာ ့ ၀ လာ ေတာ ့ မယ္ ထင္ တယ္ ...မ နက္ နဲ ့ ည ဟင္ း ေကာင္ း ေတြ ခ်က္ ေက် းြ းြ ေန လိ  ု ့ ...) သူ ၾကီ း လင္ မ ယား ယား က ( ေက်ာ ့ ရီ လက္ ရာ ကိ  ု ၾကိဳက္ ရင္ ၀န္ ေထာက္ မင္ း ..ၿမိဳ ့ ၿပန္ ရင္ ေခၚ သာ သြ ား ေပ ေတာ ...) .့ ..) လိ  ု ့ ေၿပာ ပါ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း လဲ ေတာ ထဲ က ၿပန္ လာ လိ  ု ့ ေၿခ သ လံ  ု း နဲ ့ ေပါင္ ေတြ ေညာင္ း း ညာ ကိ  ု က္ ခဲ ေန ေတာ ့ ..က် ေနာ္ နား အံ  ု း မယ္ ဗ်ာ..ခင္ ဗ်ား တိ  ု ့ လဲ ၿပန္ နား ၾက ေတာ ..) .့ .) လိ  ု ့ ေၿပာ လိ  ု က္ မွ သူ  ့ ဘိ  ု တဲ ေပၚ လာ ၿပီ း ေလ ကန္ ေန  တဲ ့ သူ ၾကီ း နဲ ့ ေတာ ေခါင္ း ေတြ ထ ၿပန္ ၾက တယ္ ..။ သူ ၾကီ း က ေတာ ္ ၾကီ း ၾကီ း တင္ က ဘိ  ု တဲ ေပၚ က ဆင္ း ခါ နီ း ..( ဟဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ....နင္ ....နင္ ့ အ ကိ  ု ၀န္ ေထာက္  မင္ း ကိ  ု နင္ း   ိႏွ ပ္ ေပး လိ  ု က္ ...၀န္ ေထာက္ မင္ း အ ေညာင္ း ေၿပ မွ နင္ ေဘး က အိ မ္ ၿပန္ အိ ပ္ ေပါ ....) .့ ...) လိ  ု ့ ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု ေန ခဲ ့   ုဖိ ့ ေၿပာ ပါ တယ္ ....။ ( အား နာ စ ရာ ဗ်ာ...ေက်ာ ့ ရီ က မ နက္ ေရာ ည ေရာ ထ မင္ း ဟင္ း ေတြ ခ်က္ ၿပဳတ္ ရ တာ သူ လဲ နား ခ်င္ ေရာ ေပါ ့ ...) ( ေက်ာ ့ ရီ က တ ၿခား ဘာ မွ လု ပ္ စ ရာ မ လိ  ု တာ ဘဲ ၀န္ ေထာက္ မင္ း ရယ္ ..ကဲ ေက်ာ ့ ရီ ..သြ ား...သြား....ႏွ  ိ ပ္ ေပး ...နင္ း ေပး ကြယ္....) လူ ေတြ အား လံ  ု း ၿပန္ သြ ား ၾက ေတာ ့ ေက်ာ ့ ရီ နဲ ့ သူ ဘဲ ဘိ  ု တဲ ေပၚ က်န္ တယ္ ..။ ( ေက်ာ ့ ရီ... ... ေန ေကာင္ း ရဲ ့ လား..) ေခါင္ း ေလး ၿငိ မ္ ့ ၿပ ေပ မဲ ့ တ ကယ္ ေတာ ့ သူ လိ  ု း ထား တာ ေက်ာ ့ ရီ ေစာက္ ပတ္ ေတ ြ   ါ ဖြ တာ တာ ၾကီ း ၾကီ း  က် မ္ ိ မ္ ိ  း စပ္ ေန တယ္ ..။ ေပါင္ ေတြ လဲ ေအာင္ ့ ေန တယ္ ..။ ဒါ ေပ မဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ သိ  ္ ပ္ ေပ််ာာ္ ေန ခဲ ့ တာ ေလ..။ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ အ ပ  ု််ိိ စင္ ပန္ း ကိ  ု အ ကိ  ု ၀န္ ေထာက္ မင္ း ေခ်ြ သြ ား တာ ကိ  ု ဘဲ သိ ပ္ ေက် နပ္ ေန ခဲ ့ ရ တာ ေလ..။ ခန္ ့ ၿငား ၿပီ း ေယာက်္ ား  ား ပီ သ တဲ ့ အ ကိ  ု ့ လိ  ု လူ ကိ  ု ဘယ္ မိန္န း္ မ က မ ၾကိဳက္ ဘဲ ေန ပါ ့ မ လဲ ရွင္င..ေက ္..ေက် ာ ့ ရီ လိ  ု ေတာ သူ ကိ  ု သူ က ကုန္န း္ ကုန္န း္ ၿပီ း ေစာက္ ပတ္ ယက္ ေပး ခဲ ့ တာ..ေက်ာ ့ ရီ သူ ့ ကိ  ုေက ေက် း ဇူ း ဇူ း ေတာင္ တင္ ေန ရ တာ...။ ( ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု အ ကိ  ု သိ ပ္ ခ်စ္ တာ ဘဲ...) ...) ေက်ာ ့ ရီ ေက် နပ္ ေန တယ္ ..။ အ ကိ  ု ့ ပု   ုခံ း ထက္ မွ ာ ေခါင္ း ေလး   ီမွ ခ် ၿပီ း ၿပီ း အ ကိ  ု ့ ကိ  ု ၿပန္ ဖက္ ထား လိ  ု က္  တယ္ ...။ ေက်ာ ့ ရီ ေက်ာ ေလး ကိ  ု အ ကိ  ု က ပြ တ္ ေပး ေန တယ္ ..။ ( အ ကိ  ု...နင္ ...နင္ း   ိႏွ ပ္ ေပး ရ မ လား ဟင္ ...ေတာ ...ေတာ ္ ေတာ ္ ေညာင္ း လား...) ( ဟင္ ့ အင္ း ...နင္ း   ိနွ ပ္ တာ မ ခံ ခ်င္ ဘူ း...အ နမ္ း ဘဲ ခံ ခ်င္ တယ္ ...) ( ဟင္  ့....အ ....အ ကိ  ု က လဲ....) ....) ဘ   ုမိ း က စ ၿပီ း နမ္ း ပါ ေတာ ့ တယ္ ...။  ဖြ ဖြ ေလး ပါး ၿပင္ ကိ  ု နမ္ း တဲ ့ အ နမ္ း ေတြ က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ရင္ ကိ  ု ေအး ၿမ ေစ ေပ မဲ ့ အ ကိ  ု ့ အ နမ္ း ေတြ က  တ ေၿဖး ေၿဖး နဲ ့ ၾကမ္ း လာ တယ္ ...။ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ရင္ ေတြ ဘ ေလာင္ ဆူ လာ ရ ေအာင္ အ ကိ  ု က ကာ မ ခ  လု ပ္ ေတြ တ ခု ၿပီ း တ ခု   ိႏွ ပ္ လာ ၿပီ...။ ...။

ေန ့ လည္ က အ ေမာ ေဟာင္ း ေတြ ေတာင္ ေၿပ မယ္ မ က်န္ ေသး ဘူ း...အ ေမာ သစ္ ေတြ က စ လာ ၿပီ  ကြ ယ္ ......။ အ ကိ  ု က မ ေန့ ါ က စ နမ္ း တံ  ု း က လိ  ု ဘဲ နမ္ း တာ ခ ဏ ရပ္ ၿပီ း....( အ ကိ  ု နမ္ း သ လိ  ု ၿပန္ နမ္ း ..ေက်ာ ့ ရီ...) ...)  လိ  ု ့ ေၿပာ ၿပန္ တယ္ ..။  စိ တ္ အ ညွ  ိဳ ့ ခံ ထား ရ တဲ ့ လူ လိ  ု ဘဲ ေက်ာ ့ ရီ အ ကိ  ု   ုခိင္င း္ တာ ေတြ ကိ  ု လု ပ္ ရ ပါ ေတာ ့ တယ္ ....။ အ ကိ  ု ဟာ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ကာ မ လက္ ဦ း ဆ ရာ ပါ ...။ အ ကိ  ု ရဲ ့ အ ကိ  ုင္င္ အ တြယ္ ေတြ ေၾကာင္ ့ ေက်ာ ့ ရီ ေစာက္ ပတ္ က အ ေရ ေတြ တ အား ယိ  ု စီ း က် လာ ရ ၿပန္  တယ္ ..။ အ ကိ  ု ့ ရဲ ့ ဖြား ဖက္ ေတာ ္ လိင္င္ တန္ ၾကီ း ကိ  ု အ ကိ  ု ကိ  ုင္င္   ုခိင္င း္ လိ  ု ့ ကိ  ုင္င္ ရ ၿပန္ ေတာ ့ ၾကက္ သီ း ေတြ တ  ၿဖန္ း ၿဖန္ း ထ ရ ၿပီ း ၿပီ း အ ေရ ေတြ ကိ  ု မ ထိန္န း္   ုနိင္င္ ေတာ ့ ဘူ း..။ ေစာက္ ေခါင္ း အ တြင္င း္ က တ ဆစ္ ဆစ္ နဲ ့ ဒီ အ  တန္ ၾကီ း ကိ  ု ဖိ တ္ ေခၚ ေန မိ ပါ ၿပီ...။ ...။ ေန ့ လည္ က လိ  ု း ထား လိ  ု ့ နာ က်င္ ေန ေပ မဲ ့ အ ကိ  ု ့ ရဲ ့ အ ထိ အ ေတြ ့ ေတြ ေၾကာင္ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေစာက္ ပတ္ က တ ရြ ရြ နဲ ့ ခံ ခ်င္ လာ ၿပန္ တယ္ ..။ အ ကိ  ု က ေက်ာ ့ ရီ အ ၀တ္ ေတြ ကိ  ု ခ်ြတ္   ါ ခြ ေန တယ္ ..။ သူ လု ပ္ တာ ေတြ ကိ  ု ေက်ာ ့ ရီ ေက် နပ္ ေန မိ ပါ တယ္ ..။ ရြ ာ ထဲ က သူ ငယ္ ခ်င္ း ခ်င္ း မိ ေအး စိန္န္ တိ  ု ့ ..ေဖါ ့ ေလး  တိ  ု ့ သာ သိ ရင္ ..ဟယ္ ေကာင္ မ ေက်ာ ့ ရီ ညီ း သစ္ ေတာ ၀န္ ေထာက္ နဲ ့ ညား ေန ပါ လား ဆိ  ု ၿပီ း တ အား အ ထင္ ၾကီ း ၾက မွ ာ ဘဲ ေလ...။ လက္ ဆြဲ မီ း အိ မ္ ၾကီ း ရဲ ့ အ လင္ း ေရာင္ ေအာက္ မွ ာ ေက်ာ ့ ရီ ဟာ အ ၀တ္ မဲ ့ ေန ၿပီ..။ ..။ ဒါ ေပ မဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ မ ရွ က္ ေတာ ..။ .့ .။ တ ဏွ ာ စိ တ္ ေတြ   ုဖံ း ေန ၿပီ ...။အ ကိ  ု က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေစာက္ ပတ္ ထဲ ကိ  ု လက္ နဲ ့  ထိ  ု း ေမွ ြ ေန တယ္ ေလ..။   ုနိ ့ ထြ ား ထြါး ေတြ ကိ  ု လဲ ဆု တ္ ကိ  ုင္င္ လိ  ု က္   ုနိ ့ သီ း ေခါင္ း ေတြ ကိ  ု   ုစိ ့ ေပး လိ  ု က္ နဲ ့  လု ပ္ ေန တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ မွ ာ တ ဏွ ာ စိ တ္ ေတြ တ အား ယိ  ု ဖိ တ္ ရ ေတာ ့ တာ ေပါ ...။ .့ ..။ အ ကိ  ု ့ လက္ ေခ်ာင္ း ေခ်ာင္ း ေတြ က ေက်ာ ့ ၇ီ ရဲ ့ ဖင္ ၂ လံ  ု း ၾကား ထဲ ကိ  ု လဲ   ိႏွဳက္ ေန တယ္ ...။ အိ  ု..ေက ..ေက် ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေစာက္ ပတ္ ထဲ က ထြက္ တဲ ့ အ ေရ ေတြ က ဖင္ ေပါက္ အ ထိ စီ း က် ေန ေတာ ့ အ ကိ  ု ့ ရဲ ့ လက္ ညွ  ိဳး က အဲ ဒီ အ ေရ ေတြ ေၾကာင္ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ စ အိ  ု ေပါက္ ေလး ထဲ ကိ  ု သိ ပ္ ခဲ ယဥ္ း တာ မ ရွ  ိ ဘဲ တိ  ု း ၀င္ လာ ေန ပါ  တယ္ ...။ အ ကိ  ု က သိ ပ္ ကာ မ က်မ္ း မ္ း ေက် တဲ ့ လူ ၾကီ း...ပါ...။ ေက်ာ ့ ရီ စိ တ္ ထ လာ ေအာင္ သိ ပ္ လု ပ္ တတ္ တာ ဘဲ....။ ....။  စ အိ  ု ေပါက္ ေလး ကိ  ု သူ ေကာင္ း ေကာင္ း က လိ ပါ ေတာ ့ တယ္ ..။  စိ တ္ ထဲ က ေတာ ့ အ ကိ  ု ရယ္ မ ရြ ံ ဘူ း လား...အား နာ လိ  ု က္ တာ လိ  ု ့ ေၿပာ မိ တာ ေပါ ..။ .့ .။ ပါး စပ္ က ေတာ ့ အ ကိ  ု ညိဳ ညင္ မွ ာ   ုစိ း လိ  ု ့ ဘာ မွ ေၿပာ မ ထြ က္ ပါ ဘူ း....။ အ ကိ  ု က ေက်ာ ့ ရီ ကိ  ု ကု တင္ ေပၚ ေပါင္ ၿဖဲ   ုခိင္င း္ ၿပီ း သူ က ကု တင္ ေအာက္ မွ ာ ဒူ း ေထာက္ ထိ  ုင္င္ ၿပီ း ေက်ာ ့ ရီ ေစာက္ ပတ္ ကိ  ု စ ၿပီ း ယက္ ေပး ပါ ၿပီ...။ ...။ ေက်ာ ့ ရီ ေစာက္ ပတ္ ကိ  ု သူ ယက္ တိ  ုင္င း္ စိ တ္ ေတြ သိ ပ္ ထ ရ တာ အ ကိ  ု ့ အ ေပၚ က ေတာင္ တက္ ခြ ၿပီ း  လိ  ု း ေဆာင္ ့ ခ်င္ လာ ရ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေစာက္ ပတ္ ထဲ အ ကိ  ု ့ လ်ာ ၾကီ း ၾကီ း တိ  ု း ၀င္ လာ ၿပီ း ေမွ ြ ေတာ ့ တာ ဘဲ..။ တတ္ လဲ တတ္   ုနိင္င္ တဲ ့ ၀န္ ေထာက္ မင္ း အ ကိ  ု ပါ ဘဲ...။ ...။ ေက့် ာ ရီ စိ တ္ ေတြ ကိ  ု ဆြ ေပး တတ္ တဲ ့ အကိ  ု ဟာ ေစာက္ စိ ကိ  ု လဲ လ်ာ ထိ ပ္ ထိ ပ္ နဲ ့ ထိ  ု း က ေလာ ္ လိ  ု က္ ..ၿပြ တ္   က နဲစုစ ပ္ု လိ  ု က္ ..လ်ာ ၿပား နဲ ့ ယက္ လိ  ု က္ လု ပ္ ေတာ ့ အ ၇ွ က္ ၾကီ း ပါ တယ္ ဆိ  ု တဲ ့ ေတာ သူ ေက်ာ ့ ရီ ဟာ အ ရွ က္ ကုန္န္ ရ တဲ ့ ဘ ၀ ကိ  ု ေရာက္ ရ ၿပီ...။ ...။

( အ ကိ  ု ရယ္ ...လု ပ္ ပါ ေတာ ့ ရွင္င....) ္....) လိ  ု ့ ထု တ္ ေတာင္ း ဆိ  ု ရ ပါ ေတာ ့ တယ္ ....။ ေက်ာ ့ ရီ တ ကိ  ု ယ္ လံ  ု း လဲ အ ကိ  ု ့ အ တြ က္ လိ  ု ရာ သံ  ု း ေစ ဘဲ ေလ..။ ခြင္င္ ့ ၿပဳ ခ်က္ ရ ထား တဲ ့ အ ကိ  ု  ဟာ ..သူ ယက္ ေပး ထား လိ  ု ့ အ ရမ္ း ကိ  ု ရြ ေန တဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေစာက္ ပတ္ ကိ  ု သူ ့ အ တန္ ကိ  ု ထိ  ု း ထည္ ့  ပါ ေတာ ့ တယ္ ...။ အ ေရ ေတြ ရွ  ဲြ ရွ  ဲြ   ုစိ ေန တာ ေတာင္ ခု မွ လိ  ု း ဘူ း တာ ဒု တိ ယ အ ၾကိ မ္ ဘဲ   ိရွ ေသး တဲ ့ ေစာက္ ပတ္ အ သစ္ ေလး   ုမိ ့ အ တန္ ၾကီ း က တင္ း က်ပ္ ေန တယ္ ..။ ( အိ ...အ....အ.....အ ကိ  ု ရယ္ .....ေၿဖး ေၿဖး......ေနာ္ ...) အ ကိ  ု ့ အ တန္ တု တ္ တု တ္ က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေစာက္ ပတ္ ႏွဳတ္ ခမ္ း သား ေတြ ကိ  ု အ ထဲ ကိ  ု လိ ပ္ ဆြ  ဲ ယူ သြ ားတယ္ ကြယ္...။ အ ေရ ေတ   ုြစိ ေန တာ ေၾကာင္ ့ သာ ေတာ ္ ေသး တာ ေပါ ...။ .့ ..။ ေက်ာ ့ ရီ ေလ..အ ကိ  ု ့ ဟာ  ၾကီ း ကိ  ု အ ၾကိဳက္ ေတြ ့ ေန ရ ပါ ၿပီ..။ ..။ အ ကိ  ု လဲ တ ခ်က္ ခ်င္ း ခ်င္ း မွန္န္ မွန္န္ ေလး လိ  ု း ပါ ေတာ ့ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ လဲ အ ကိ  ု ့ ကိ  ု ၿပန္ ဖက္ ထား  ၿပီ း မ်က္ လံ  ု း ေလး မွ  ိ တ္ ထား တယ္ ..။ အ ခု လိ  ု ဘဲ ေလွ ၾကီ း ထိ  ု း   ုရိ း   ုရိ း   ုပံ စံ နဲ ့ ေတာ ္ ေတာ ္ ၾကာ ၾကာ ေလး လိ  ု း ၿပီ း ေတာ ့ အ ကိ  ု က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေၿခ ေထာက္ ေတြ ကိ  ု သူ ့ ပု   ုခံ း ေပၚ ထမ္ း တင္ လိ  ု က္ ၿပီ း ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေပါင္ ေတြ ကိ  ု ဆု တ္ ကိ  ုင္င္ ၿပီ း လိ  ု း ၿပန္ ပါ  တယ္ ..။ တ ေၿဖး ေၿဖး နဲ ့ အ ကိ  ု ့ လိ  ု း ေဆာင္ ့ ခ်က္ ေတြ က ၿပင္ း လာ တယ္ ..။ ၿမန္ လာ တယ္ ..။ အ ကိ  ု ့ ရဲ ့ အ သက္ ၇ွဳ သံ ေတြ လဲ ရွးဴ ရွ းဴ ရွ  ဲ   ဲရွ နဲ ့ ၿမန္ လာ တယ္ ...။ ေဆာင္ ့ တာ ေတြ က အား ပါ လာ တယ္ ။တ အား ေဆာင္ ့ ေဆာင္ ့ လိ  ု း လာ တယ္ ..။ အိ  ု..ေက ..ေက် ာ ့ ရီ လဲ ေမြ ့ ရာ ကိ  ု က်စ္ က်စ္ ပါ ေအာင္ ဆု တ္ ကိ  ုင္င္ ၿပီ း ေကာ ့ ေန တာ ဘဲ ..။ ေကာင္ း လြန း္ လိ  ု ..။ ့..။  ကာ မ စည္ း း စိ မ္ ရဲ ့ ထိ ပ္ ဆံ  ု း ကိ  ု ေရာက္ သြ ား ရ တယ္ ..။ ( အိ  ု..အား....အား........အင္ ..အား....အား........အင္....ဟင္ ....ဟင္...ဟင္ ...ဟင္............) ............) ကိ  ု ယ္ ခ်င္ း ခ်င္ း   ု၇ိ က္ ခတ္ တဲ ့ အ သံ ေတြ က လဲ   ုဖိ း   ုဖိ း ဖတ္ ဖတ္ ေတြ ၿမည္ ေန တယ္ ..။ တိ တ္ ဆိ တ္ ေန တဲ ့ ေတာ စပ္ က ဘိ  ု တဲ ၾကီ း ေပၚ မွ ာ က်ြ န္ း ကု တင္ ၾကီ း တ က်  ိြ က်  ိြ ၿမည္ တဲ ့ အ သံ နဲ ့ ေစာက္ ပတ္ နဲ ့ လီ း အ ၀င္ အ ထြ က္ မွ ာ အ ေရ ေတြ ေၾကာင္ ၿပိ ့ ၿပိ ..ပတ္ ပတ္ နဲ ့ အ သံ ေတြ သာ က်ယ္ ေလာင္ သ လိ  ု ထင္ ရ ပါ တယ္ ..။ ေက်ာ ့ ရီ လဲ ကာ မ လမ္ း ဆံ  ု း ကိ  ု တက္ လွ မ္ း ၿပီ း ေပ မဲ ့ အ ကိ  ု က မ ၿပီ း ေသး ဘူ း ဆိ  ု ေတာ ့ အ ကိ  ု က ( ေက်ာ ့ ရီ ...အ ကိ  ု ့ ကိ  ု ေလး ဘက္ ေထာက္ ေပး ပါ လား ) လိ  ု ့ ေၿပာ လာ တာ မိ  ု ့ အ ကိ  ု ့ စိ တ္ ၾကိဳက္ သူ   ုခိင္င း္ သ လိ  ု ေန ေပး ရ ပါ တယ္ ..။ ဘ   ုမိ း လဲ ကု တင္ ေစာင္ း မွ ာ ေလး ဘက္ ကုန္န း္ ေပး ေန တဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ဖင္ ၿဖဴၿဖဴၾကီ  း ေတြ ၾကား က နီ ညိဳ ညိ ဳ ေစာက္ ပတ္ အ ကြ  ဲ ေၿမာင္ း ၾကီ း ကိ  ု ေသ ခ်ာ စိ  ု က္ ၾကည္ ့ ေန တာ သူ ့ ဖြ ား ဖက္ ေတာ ္ လိင္င္ တန္ လီ း က ဆတ္ က နဲ ဆတ္ က နဲ လွဳပ္ သြ ား တယ္ ..။ စိ တ္ ေတြ တ အား ထန္ ေန တာ   ုမိ ့ မ လိ  ု း ေသး ဘဲ အ ေရ ေတြ ေပ ပြ ေန တာ ကိ  ု ဂ ရု မ   ုစိ က္ ဘဲ ကုန္န း္ ၿပီ း  လ်ာ ၾကီ း ၾကီ း နဲ ့ ယက္ ပါ ေတာ ့ တယ္ ...။ ေက်ာ ့ ရီ မွ ာ ဖင္ ကုန္န း္ ေပး ထား တဲ ့ အ ခ်ိ န္ အ ကိ  ု ့ ရဲ ့ အ တန္ ၾကီ း ၀င္ လာ မယ္ လိ  ု ့ ေမ်ွ ာ ်ွ ာ္ လင္ ့  ထား တာ အ တန္ ၾကီ း မ ၀င္ လာ ဘဲ လ်ာ ၾကီ း ၾကီ း က တ ၿပတ္ ၿပတ္ ယက္ လာ ေတာ ့ အံ ့ အား သင္ ့ သြ ား ၿပီ း...( အိ  ု..အ ..အ ကိ  ု...ေက ...ေက် ာ ့ ရီ ဟာ ေပ ပြ ေန တယ္ ..အား နာ စ ရာ ၾကီ း....) လိ  ု ့ ေၿပာ မိ ေပ မဲ ့ အ ကိ  ု ့ လ်ာ ၾကီ း ၾကီ း က ေစာက္ ပတ္ နဲ ့ ေစာက္ စိ ကိ  ု ပြ တ္ ပြ တ္ ဆြ  ဲ သြ ား တာ အ သဲ   ုခိ က္ ေအာင္ ဘဲ အ ရ သာ ထူ း လွ တာ ေၾကာင္ ့ တ ခါ “ ၿပီ း ” ထား တာ ေတာင္ စိ တ္ ေတြ က ၿပန္ ထ လာ ရ ပါ တယ္ ....။

အ ကိ  ု က ယက္   ုရံ မ က စု ပ္ လိ  ု က္ ေသး တယ္ ..။ အ ကိ  ု ေစာက္ ပတ္ ယက္ လိ  ု က္ စု ပ္ လိ  ု က္ လု ပ္ ေန  တဲ ့ အ သံ ေတြ က က်ယ္ ေလာင္ ေန သ လိ  ု ထင္ ရ တယ္ ...။ အ ကိ  ု ့ လ်ာ ၾကီ း ၾကီ း က ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ေစာက္ ေခါင္ း  ထဲ ကိ  ု တိ  ု း တိ  ု း ၀င္ လာ ေန တယ္ ...။ ေက်ာ ့ ရီ ထြန ထြ ္ ့   ့န္န္ လူ း ေန ၇ ၿပီ း ( အ ကိ  ု ..အ ကိ  ု..ေတာ ..ေတာ ္ ပါ ေတာ ့ ရွင္င....လု ္....လု ပ္ ပါ ေတာ ....) .့ ...) လိ  ု ့ မ ၇ွ က္   ုနိင္င္ ေတာ ့ ဘဲ ေတာင္ း ဆိ  ု ရ ပါ ေတာ ့ တယ္ ...။ ကု တင္ ေစာင္ း မွ ာ ဖင္ ေထါင္ ထား တဲ ့ ေက်ာ ့ ရီ ရဲ ့ ၿပဴး ထြ က္  က္ ေန တဲ ့ ေစာက္ ပတ္ ၾကီ း ထဲ ကိ  ု သူ ့ လီ း တန္ ၾကီ း ထိ  ု း ႏွ စ္ လိ  ု က္ ေတာ ့ ေက်ာ ့ ရီ လဲ အ တန္ ၾကီ း တင္ း တင္ း က်ပ္ က်ပ္ ..ေစာက္ ေခါင္ း ထဲ ၀င္  လာ တဲ ့ အ ရ သာ ကိ  ု အင္...အ ...အ ကိ  ု...အင္ ...အင္...အ ...အ ကိ  ု...လိ ...လိ  ု ့ ညည္ း း ရင္ း ေက် နပ္ ေန ပါ တယ္ ...။ တ ခ်က္ ခ်င္ း ခ်င္ း စ ၿပီ း လိ  ု း ေဆာင္ ့ ေန ပါ ၿပီ..။ ..။ မ ၾကာခင္ ဘဲ အ ကိ  ု ဟာ ခါး အား သန္ သန္ နဲ မ့  တ ရား လိ  ု း ေတာ ့ မယ္ ဆိ  ု တာ ေက်ာ ့ ရီ သိ ေန တယ္ ေလ...။ ဘိ  ု တဲ မွ ာ အ ကိ  ု ဆြ  ဲ သ မွ မွ ် ကိ  ု ၿပဲ ေန ေအာင္ ခံ  မွ ာ ပါ ၀န္ ေထာက္ မင္ း အ ကိ  ု ရယ္ .....။ နား ပါ ဦ း မယ္

View more...

Comments

Copyright © 2017 DATENPDF Inc.