ข้อสอบวิชาการผดุงครรภ์ไทย 2

August 21, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

ข้อสอบวิชาการผดุงครรภ์ไทย 2. Uploaded by Jilapa ... แนวข้อสอบภาคปฏิบัติเภสัชกรรมไทย ความรู้พื้นฐาน ..... ล้างด้วยนำ ้ าย...

Description

1

ข้อสอบวิ อสอบวิชาการผดุ ชาการผดุงครรภ์ ไทย --------------------------------------------------------------------------------------------------

การขอขึ  นทะเบี นทะเบียนต฀ ยนต฀าารัรับยาแผนโบราณ บยาแผนโบราณ ไม่ต้ตองแจ้ ้องแจ้งรายละเอี งรายละเอียดในข้ ยดในข้อใด อใด 1. ขนาดบรรจุ 2. วิธี ธวิวี เคราะห์ เิ คราะห์มาตรฐานของตั มาตรฐานของตัวยา วยา 3. ฉลาก 4. เอกสารก฀ ากั า บยา บยา 2. ข้อใดไม่ ใช่ อใดไม่ ใช่ความหมายของยาปลอม ความหมายของยาปลอม 1. ยาหรือวั อวัตถุ ตถุท฀ท าเที า฀ ยมทั ยมทั้งหมดหรื งหมดหรือแต่ อแต่บางส่ วน บางส่ วน 2. ยาที สนอายุ นิ อายุ ตามที แสดงไว้ ในฉลาก สดงไว้ ในฉลาก 3. ยาที  แสดงว่ าเป็ แสดงว่ าเป็นยาตามต฀ ารั า บที บที   ้ขนทะเบี ึนทะเบียนไว ยนไวซึซ งึ มิ ใช่ มิ ใช่ความจริ ความจริง 4. ยาที  แสดงชื แสดงชื อหรือเครื อเครื องหมายของผ  ผลิ ผลิตที ตที ตังสถานที ง้ สถานที  ผลิ ผลิตยา 3.  ใบอนุญาตส฀ ญาตส฀าหรั าหรับยาแผนโบราณ บยาแผนโบราณ มีกีก ปี ระเภท 1. 2 ประเภท 2. 3 ประเภท 3. 4 ประเภท 4. 5 ประเภท 4. ผ้   รัรับอนุ บอนุญาตผลิ ญาตผลิตยาแบบแผนโบราณ ตยาแบบแผนโบราณ ต้องจั องจัดให้ ดให้มี ในฉลากด้ ม ในฉลากด้ ี วย วย ยกเว้น  ในข้อใด อใด 1. ชื อยา 2. เลขที  ทะเบี ทะเบียนต฀ ยนต฀ ารั า บยา บยา 3.  วัน เดือน อน ปีปี ทีท ผี ลิตยา ตยา 4. วัน เดือน อน ปี ที  ยาหมดอายุ ยาหมดอายุ 1.

2

ยาที   ได้ ยาที ได้ จากพฤกษชาติ  จากพฤกษชาติ สัตว์ ตว์ หรือ แร่ ซึ งมิ ได้ มิ ได้ผสม ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ อแปรสภาพ คือข้ อข้อใด อใด 1.ยาแผนโบราณ 2.ยาสมุนไพร นไพร 3. สมุนไพร นไพร 4. ยาจากสมุนไพร นไพร

5.

การต่อใบอนุ อใบอนุญาตประกอบกิ ญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลให้ต่ตอเมื ่อเมื อใด 1. ก่อนสิ อนสินปี น ปีปฏิทิทนของปี นิ ของปีท  ี 10 2. หลังสิ งสินปี น้ ปีปฏิทิทนของปี ินของปีท  ี 10 3.ก่อนสิ อนสินปี น้ ปีปฏิทิทนของปี นิ ของปีทอนุ ี  อี นุญาต ญาต 4. หลังสิ งสินปี น้ ปีปฏิทิทนของปี ินของปีท  อนุ อี นุญาต ญาต 7.ผ้   ขอรั ขอรับใบอนุ บใบอนุญาตให้ ญาตให้ประกอบกิ ประกอบกิ จการสถานพยาบาลต้องไม่ องไม่เป็ เป็นโรคใด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที บที   2/2541 1.  โรคพิษสุ ษสุราเรื ราเรื  อรั อรัง 2.  โรคติดยาเสพติ ดยาเสพติดให โทษ ดให โทษ 3.  โรคจิต 4. กามโรค 8. ผ้    ใดมี    ใดมีหน้ หน้าที ดแลมิ แลมิ ให้มีมการประกอบวิ กี ารประกอบวิชาชี ชาชีพผิ พผิดสาขาหรื ดสาขาหรือชั อชันในสถาน นในสถาน พยาบาลแต่ละแห่ ละแห่ง 1.ผ   รัรับอนุ บอนุญาตให จั ญาตให จัดการสถานพยาบาล ดการสถานพยาบาล 2.คณะอนุกรรมการสถานพยาบาล กรรมการสถานพยาบาล 6.

3

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 4. ผ้   ดา฀ เนินการสถานพยาบาล 9. เมื อผ้   รับอนุญาตตายในทางกฎหมายสถานพยาบาลจะต้องเลิกกิ จการ หรือไม่ 1.  ไม่ ถ้ามีผ   แ้ สดงความจ฀านงเป็นผ้  รับอนุญาตแทน 2.ตองเลิกกิ จการทันที 3.  ไม่ตอ  งเลิกกิ จการ ถ ายังไม่สนิ้ อายุ ใบอนุญาต 4. ตองเลิกกิ จการ ถ าไม่มก ี ารประกอบกิ จการ 10.อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ดา฀ เนินการสถานพยาบาลประเภทที   ไม่รับผ้  ป่วยไว้คา้ งคืน ตรงตาม ข้อใด 1.ฉบับละ 200 บาท 2. ฉบับละ 500 บาท 3. ฉบับละ 100 บาท 4. ผิดหมดทุกขอ 3.

ผ้  ประกอบโรคศิลปะได้กระท฀าความผิดจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ ตามพ ระราชบัญญัตกิ ารประกอบโรคศิลปะ 2542 ส฀าหรับสาขาการแพทย์แผน  ไทย องค์ กรใดเป็นผ้  พิจารณาวินจิ ฉัยลงโทษ 1.คณะกรรมการวิชาชีพสาขาแพทย์แผนไทย 2. คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 3. คณะอนุกรมการวิชาชีพสอบสวนสาขาการแพทย์แผนไทย 4. รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุข 11.

4

วิชาชีพใด เมื อจะท฀าการประกอบวิชาชีพ ต้องขึ  นทะเบียนและขอใบ อนุญาตประกอบโรคศิลปะ 1. แพทย์ 2. พยาบาล 3. ทันตแพทย์ 4. เทคนิคการแพทย์ 13.การทับหม้อเกลือในหญิงที ผ่าท้องคลอด ควรรอให้ครบกี วันจึงจะทับ หม้อเกลือได้ 1. 12  วัน 2. 21  วัน 3. 30 วัน 4. 45  วัน 14. ทารกเกิดใหม่ๆ บางคนถ่ายอุ จจาระ ไม่ ออกที ช่องทวารหนักมีเยื อ บางๆ เหมือนผังผืดปิดลึกไปประมาณ 1 นิ ว เป็นโรคตรงตามข้อใด 1. ปวดทอง 2. ทวารตัน 3. หลอดน฀า้าดีตัน 4. สายสะดือรั ว    ยา่ งได้ จะต้องส฀ารอกกี ครัง 15.ทารกเมื อคลอดจากครรภ์มารดาจนร้ 1. 5 ครั้ง 2. 6 ครั้ง 3. 7 ครัง  4. 8 ครั้ง 12.

5

16.

 ใด

เมื อทารกอายุ ได้ 4 เดือน ควรให้อาหารเนื องนอกจากนมตรงตามข้อ

ควรให ไข่แดงสุกเพิ ม 2. ควรใหน฀า้าสมคั้นหรือน฀า้าผลไมเล็กนอย 3. ควรให้ข้าวบดกับน฀าาแกงจื ดตามสมควร 4.ควรใหกล วยน฀า้า าบดหรื ว อกล วยหักมุกเผาบดพอสมควร 17.น฀าานมมารดาให้  โทษแก่ทารกมีก ปี ระเภท 1. 2 ประการ 2. 3 ประการ 3. 4 ประการ 4. 5 ประการ 18.เมื อกุมารหรือกุมารีคลอดจากครรภ์มารดาแล้ว ทารกจะมีอาการตัว ร้อน ส฀ารอกน฀า านม โยเยเพราะเส้นเอ็นนัน ไหว ตรงตามข้อใด 1. เมื อ   รคว฀ า า 2. เมื อ   ร้ชันคอ 3. เมื อ   รนัง 4. เมื อ   รคลาน 19.ลักษณะทารกครบก฀าหนดตรงกับข้อใด 1. เคลื อนไหวแขนขาตลอดเวลา 2. ออกมาแล วรองเสียงดัง 3. ผิวหน้าตามตัวไม่แห้ง ผิวหนังใส เล็บมือเล็บเท้าเป็นสีชมพ 4. ถกทุกขอ 20.สองสามวันแรกหลังคลอด ท฀าไมจึงต้องให้มารกทานนมแม่ 1.

6

น฀า้านมเหลืองนี้เข าไปในกระเพาะอาหารแล วกระเพาะอาหารทารก  ไม่ตอ งท฀ างานมาก า 2.น฀า้ านมใสๆ นี โปรตี ้ มี นอย่  และเป็นอาหารที ดีท สี ุดส฀ าหรั า บทารก 3. น฀าานมเหลื องนีกเ็ ป็นยาถ่ายขีเ ทาของทารกได้ดี 4. ถกทุกขอ 21.การดแลมารดา ในระยะแรกหลังคลอด ข้อใดเป็นการดแลที ถกต้อง 1.การให้ยาขับน฀าาคาวปลา 2. การถ่ ายปัสสาวะของมารดา 3. การเข าอ่   ของมดลก 4. การเปลี ยนแปลงของเต านม 22.การดแลมารดาระยะหลังคลอด จ฀าแนกได้เป็นกี ระยะ 1.

1.

2

2.

3

3.

4

4.

5

การดแลมารดาระยะ 2 เดือนแรก หลังคลอด อวัยวะในช่องคลอด เชิงกราน กลับคืนส่  สภาพเดิมเหมือนก่อนตัง ครรภ์กนิ เวลาประมาณเท่าใด 1. 4-5 สัปดาห์ 2. 5-6 สัปดาห์ 3. 6-8 สัปดาห์ 4. ผิดทุกขอ 24.การทับหม้อเกลือ สมุนไพรข้อใดน฀าาเข้ ากระโจม 1. ใบมะกรด ใบมะนาว ใบข่า ใบส้มโอ ใบมะขาม ตะไคร้ ใบส้มป่อย  ใบว่านน฀าา ผักบ้ ุงแดงทัง 5  ใบพลับพลึง 23.

7

หั วไพล ขมิน้ ออย ตะไครหอม การบร ผักบ ุงแดง การบร 3. ขมิน ้ ออย ว่ านน฀า้ า การบร พิมเสน 4.  ใบมะกรด ใบมะขาม ผักบ ุงแดง การบร 25. การทับหม้อเกลือเราใช้ ใบพลับพลึงในขัน  ตอนใด 1. หัน  เป็นชิน้ ๆ ใส่สงในหมอดินเกลือ 2. เอารองหนาทองก่อนวางหมอเกลือ 3.  ใชหอ ่ ทับผ าขาวก่อนน฀าาไปใช 4. ห่อหม้อเกลือเวลายกลงจากเตาก่อนห่อผ้าขาวน฀าาไปใช้ 26.การรักษาอาการของสันนิบาตหน้าเพลิงต้องปฏิบัตอ ิ ย่างไร 1. เครื องมือเครื องใชตอ  งสะอาด 2. ตองรักษาช่องคลอดใหสะอาด 3. เมื อตรวจพบรีบน฀าาส่ งโรงพยาบาลทันที 4. ถกทุกขอ 2

การรัดท้องหลังคลอดตรงตามข้อใด 1.ปองกันมิ ใหมดลกเคลื อนจากที  2.เพื อมิ ให้หนังหน้าท้องหย่อนหยาน 3.ท฀ าให า อวัยวะทุกส่ วนหย่อนยานกลับเข าที เดิม 4.ถกหมดทุกขอ 28.ขนาดของผ้าขาวที ใช้ ในการทับหม้อเกลือ คือ 1.40 X 40 เซนติเมตร จ฀ านวน า 1 ผืน 27.

8

เซนติเมตร จ฀ านวน า 2 ผืน 3. 50 X 50 เซนติเมตร จ฀านวน 1 ผืน 4. 50 X 50 เซนติเมตร จ฀ านวน า 2 ผืน 29.ข้อใด คือ ประโยชน์ท ไี ด้ จากการทับหม้อเกลือมากที สุด 1.  โลหิตไหลเวียนดี  ้ ขนึ 2. แกอาการปวดเมื  อ ย ขัดยอก 3.ท฀าให้น฀า าคาวปลา ไหลสะดวก 4.ลดไขมันหนาทอง หน าทองยุบ 30.ค฀าแนะน฀าาแก่ มารดาในระหว่าง 10 วันแรกหลังคลอดคือข้อใด 1. 6 ชั วโมงแรกหลั  งคลอด มารดานอนตะแคงได 2.  วันที  3 และวันที  4 หลังคลอด ใหลุก  ้ ขึนนังเวลารับประทาน อาหาร 3. ควรพักงานหนัก 6 อาทิตย์ จึงควรท฀ างานเป็ า นปกติ ได 4. ถกทุกข้อ 31.ถ้าอย่    ไฟ จะไม่ ให้ผ  ห้ ญิงหลังคลอดออกจากบ้านเพราะอะไร 1. อาจจะไปรับประทานอาหาร 2.อาจถกฝน ถกลม 3. อาจจะไปยกของหนัก 4. อาจจะไปเที ยว 32. โลหิตเป็นพิษ มารดาภายหลังคลอดบุตร มีสาเหตุ จากอะไร 1.คลอดบุตร โลหิตออกไม่สน ิ เชิง 2. เพราะโลหิตดี  ้ ขนึ จับหั วใจ 3. บางคนว่ าเป็นไขสันนิบาต 4.อาการใหคลังเพอไป 2. 40

X

40

9

สันนิ บาตหน้ าเพลิง จะเกิดขึน กับผ้   ใด เกิดขึน อย่างไร จากอะไร 1. เกิดจากเป็นไข 2. เกิดจากการตัดสายสะดือทารกไม่สะอาด 3. สาเหตุ จากการคลอดบุตร ช่องคลอดสกปรก มีบาดแผล 4. สาเหตุ จากรอบเดือนไม่ปกติ 34. สาเหตุของการตกเลือดหลังคลอด ตรงตามข้อใด 1. การฉีกขาดของช่องคลอด 2. มดลกหดรัดตั วนอย หรือไม่หดรัดตั ว 3.เป็นโรคเกี ยวกับเลือด (เลือดเสียเลือดจาง) 4.ถกหมดทุกข้อ 35.หญิงหลังคลอด เมื อรกออกแล้วมดลกจะมีการแสดงออกในทันที 1. มดลกจะรัดตั วแน่นแล วค่อยๆคลาย 2. มดลกจะหดลดตัวลงทันทีทันใด 3. ปัสสาวะมีเต็มกระเพาะ 4. การเปลี ยนแปลงเฉพาะส่ วน 36.หลังคลอดบุตรมารดามักมีอาการท้องผก ควรให้ยาตรงตามข้อใด 1. น฀าามั นละห่ ุง 30 ซีซี 2. ยาระบายแรงๆ 3. ยาถ่ าย 4. ผิดหมดทุกขอ 37. หลังคลอดบุตรและรกออกมาแล้ว ควรให้มารดาพักผ่อนแล้วรับ ประทานอาหารหรือยาอย่างไร 1.  ใหด ม ื น฀า้ามะขามเปียก 33.

10

 ใหเครื องดื มรอนๆ 3. ใหยาบ฀ ารุ า งหั วใจ 4.  ให้ยาขับน฀าาคาวปลา 38.การเจ็บท้องเตือนมักจะเกิดขึน  ประมาณ 2-3 วันก่อนหรือ 1 อาทิตย์  ในบางราย มีประโยชน์ ในข้อใด 1. เป็นการเตือนว่ าจวนจะถึงก฀ าหนดคลอดแล ว า 2.  จะไดมีเวลาเตรียมตั ว ไม่เดินทางไกล 3. มีการระมัดระวังมากขึ   ้น 4. ถกทุกข้อ 2.

การตรวจปากมดลกใช้นิวใดเป็นตัวน฀าา 1. นิ้วชีน ้ ิ้วเดียว 2.นิ้วกลางนิ้วเดียว 3. นิวชีก  ับนิวกลาง 4. นิ้วชีก ้ ับนิ้วกลางโดยใชนิ้วหั วแม่มือยันไวด านหน  า 40. การตรวจปากมดลกจะท฀าให้ทราบว่าทารกจะคลอดในชั วโมงนีตรงกับ ข้อใด 1. ปากมดลกเปิดเท่ าเหรียญสลึง 2. ปากมดลกเปิดเท่ าเงินบาท 3. ปากมดลกเปิดเท่ ากว าง 2 นิ้ว 4. ปากมดลกเปิดเท่ากว้าง 3 นิว 41. การตัดสายสะดือ ควรตั ดให้หา่ งจากท้องของทารกประมาณเท่าไร 1. 1 นิ้ว 2. 2 นิว 3. 3 นิ้ว 39.

11

นิ้ว 42.ทารกคลอดพ้นออกมาทัง  ตัว ท่านจะจัดให้ทารกนอนในท่าใด ที  จะให้  โลหิตในห้องหัวใจเดินได้สะดวก 1.  ใหศร ี ษะทารกอย่  ข างขาซ ายของมารดา 2.ตะแคงตัวเอาขาข้างขวาลง หันหน้าทารกเข้าหามารดา 3. รีบปลุกทารกใหต น ื โดยเร็ ว 4. ควักเมือกในปากทารกออกจากปากและจมก 43.ครรภ์ปริมณฑล หมายถึงข้อใด 1. บริเวณรอบๆครรภ์ 2. การเจริญของครรภ์ 3. การแพทอง 4. การเปลี ยนแปลงของบริเวณรอบๆของครรภ์ 44.คัมภีร์ท ก ี ล่าวถึง ต้นเหตุทเี  กิดมนุษย์คอื คัมภีร ใด ์ 1. คัมภีร์ โรคนิทาน 2. คัมภีรฉ ์ ันทศาสตร์ 3. คัมภีร์ปฐมจินดา 4.คัมภีร์มหาโชตรัตน์ 4. 4

ถ้าหากไข่ ไม่ ได้รับการผสมพันธ์ จะมีชวี ิตอย่   ได้ก วี ัน 1. 3-4  วัน 2. 4-5 วัน 3. 5-6  วัน 4. 6-7  วัน 46. ในระยะตัง  ครรภ์ จะมีการเปลี ยนแปลงของผิวหนัง การเปลี ยนแปลงไม่ เกิด  ขึนในบริเวณใด 45.

12

บริเวณนม 2. บริเวณหน้า 3.บริเวณหนาทอง 4.ถกทุกขอ 47.ปัญจสาขา 5 แห่ง ตรงกับข้อใด 1. ศีรษะ 1 ห 2 ตา 2 2.ศีรษะ 1 ตา 2 เท้า 2 3.ศีรษะ 1 มือ 2 เท า 2 4.ศีรษะ 1 ตา 2 แขน 2 48. มดลกมีรป  ลักษณ์อย่างไร 1. ไขว ไปมาหลายชัน ้ 2.เป็นโพลงรปห้องสามเหลี ยม 3.มดลกทรงตั วลอยอย่    4.มีทางเดินไข่   สกึ ว่าลกดิน เมื อไร 49.มารดาครรภ์แรกจะร้ 1. 5 เดือน 2. 6 เดือน 3. 7 เดือน 4. 8 เดือน 50.เมื อทารกครบก฀าหนดคลอด จะตรวจฟังเสี ยงหัวใจเด็กได้บริเวณใด 1.  ใตราวนมซ ายของมารดา 2.หนาทองของมารดาด านซ าย 3. หนาทองของมารดาด านขวา 4. หน้าท้องของมารดารอบๆสะดือห่างประมาณ 1 นิว 1.

13

เมื อมีผ  ม้ าฝากครรภ์ ผดุงครรภ์ควรท฀าอย่างไร 1. ซักประวัติ 2. บ฀ ารุ า งรักษาครรภ์ 3.ซักประวัตก ิ ารแทง 4. ถกทุกข้อ 52.ระยะไข่แตกออกจากรังไข่ จะเกิดประมาณวันที เท่าไรจากวันที มีระด 1. วันที  28 หลังจากวันมีระด 2. วันที  14 หลังจากวันมีระด 3. วันที  7 หลัง หลังจากวันระด 4. วันที  1 หลังจากวันมีระด 53.  โลหิตแตกออกไปตามปั ญจสาขา ตรงกับข้อใด 1. 2 เดือน 2. ครรภ์ถว ้ นไตรมาส 3. 4 เดือน 4. 5 เดือน 54. เวลาครรภ์ครบก฀าหนดคลอด มดลกจะมีน฀าาหนัก กี กรัม 1. 800 กรัม 2. 900 กรัม 3. 1000 กรัม 4. 1200 กรัม 55. ครัน  ศีรษะแลบ่าออกมาแล้วจะท฀าอย่างไร 1. ประคองสองมือรับทารก 2. ปล่อยใหทารกใหลออกมาเอง ฟืน 3. รีบปลุกทารกให  ้ 51.

14

เตรียมอาบน฀า้าทารก 56. ทันที ที รกคลอด ผ้   ท ที ฀าคลอดควรปฏิบัติอย่างไรเป็นอันดับแรก 1. ตัดสายสะดือทันที 2. ล างเอาเมือกในปากออก แล วจับเอาเด็กหอยหั วลง 3. เอาผ าห่อตั วเด็กทันที 4. คลึงมดลกทันที เพื อให้มดลกหดตัวและรัดตัว 4.

ผดุงครรภ์ทา฀ คลอดแล้ว จะป้ องกันรกบินด้วยวิธ ใด ี า้  สายสะดือ 1. ผกซ฀ าที 2. แล วให ไมตับคีบ   คลอด 3. ผกโยงกับขาผ 4. ถกทุกข้อ 58. ผดุงครรภ์แผนไทย จะใช้ส งิ ใดช่วยท฀าการคลอดไม่ ได้ 1. ใช้เครื องมือ 2. ใชนิ้วมือ   ช ่ วย 3. ใชผ 4. ถกขอ 1 และ ขอ 3 59. ผกสายสะดือจ฀านวนกี เปราะก่อนผกสายสะดือ 1. 4 เปราะ 2. 3 เปราะ 3. 2 เปราะ  ใดถก 4. ไม่มีขอ 60. มารดาหลังคลอดบุตรใหม่ ควรใช้ยาใดขับน฀าาคาวปลา(ยาสามัญประจ฀า บ้าน) 1. ยาประสะกานพล 2. ยาประสะไพล 3.ยาประสะกระเพรา 4. ยาประสะเจตพังคี 61. รกขวาง หมายถึงอะไร 1. รกเกาะหลังมดลก 2. รกเกาะตรงการมดลก 3. รกเกาะตรงปากมดลก 4. ขอ 1 และ ขอ 3 ถก 62. ระยะรกคลอด ใช้เวลาประมาณกี นาที และไม่ควรเกินเท่าใด  1. 10-20 นาที ไม่เกิน 1 ชั วโมง 2. 10-20 นาที ไม่เกิน 1.30 ชั  วโมง 57.

15

3. 20-30 4. 20-30

นาที ไม่เกิน 1 ชั วโมง นาที ไม่เกิน 1.30 ชั  วโมง

วิธกี ารคลอดบุตรตามปกติ จะแบ่งออกเป็น 3 จ฀าพวก จ฀าพวกที  1 เด็ก อย่   ในครรภ์เมื อครบก฀าหนดก็คลอดเองได้ตามปกติ ส่วนจ฀าพวกที  2,3 ท฀าคลอดเมื อครรภ์แก่เกินก฀าหนด 1-2 เดือน เป็นหน้าที ของใคร 1. ผ   ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณทั วไปสาขาการผดุ  งครรภ์ 2. หั วหนาสถานีอนามัย 3. นางพยาบาลและผดุงครรภ์ 4. นายแพทย์แผนปัจจุบั น 64. สถานที คลอดต้องเป็นอย่างใด  าเชื  ้อโรคใหท วบริ ั เวณหอง 1. ล างด วยน฀า้ายาฆ่ 2. ตองสะอาดและปลอดโปร่ง า น 3. รมด วยก฀ ามะถั 4. ถกทุกข้อ 65. สาเหตุของมดลกปริน  ตรงกับข้อใดต่อไปนี 1. ปวดมดลก ื ล วง และดุงเมื อรกยังไม่หลุด 2. ลอกรกด วยการใชมอ 3. คลอดฉับพลัน สายสะดือติดกับรกถกกระชากโดยแรง 4. ถกเฉพาะ ข้อ 2 กับ ข้อ 3 66. ส฀าหรับมารดาเมื อทารกพ้นท้อง ถ้ามีอาการเจ็บท้อง มีสาเหตุมาจาก อะไร 1. การหดรัดตัวของมดลก 2. บางครั้งทองแข็ง   สกึ เจ็บมากขึ  ้นเวลาลกดดนม 3. จะร 4. เกิดเพราะมีเสนประสาทที เชื อมติดต่อกัน 67. สิ งส฀าคัญที เป็นส่วนประกอบหรือปัจจัยในการกระท฀าการคลอด ด฀าเนินไปได้อย่างปกติคือข้อใด 1. ช่องทางคลอด 2. ทารกและน฀า้าคร฀   าา า งที ช่ วยในการคลอด 3. แรงเบ่งหรือก฀ าลั 4. ถกทุกข้อ 68. หญิงเจ็บท้องใกล้คลอด ท่านมีวธ ิ ีการดแลและช่วยเหลืออย่างไร 1. เอาน฀า้าเย็นลบทองสลับกับน฀า้า ุอ่น ้ 2 ข าง 2. บีบนวดขาทัง 63.

16

ปลอบและให้กา฀ ลังใจพร้อมทัง บอกวิธีการหายใจเพื อบรรเทา อาการเจ็บปวด ทั  วหญิงตัง้ ครรภ์และเช็ดตั วให 4. พรมน฀า้า วตั 69. หลังคลอดบุตรใหม่ มารดาควรหลีกเลี ยงอาหารประเภทใด 1. อาหารย่อยยากและของหมักดอง ้ วจัด 2. อาหารที มีรสเผ็ดจัด และเปรีย 3. อาหารที มีรสเย็นต่ างๆ 4. ถกทุกข้อ 70. การตังครรภ์ ไข่ปลาอุก เป็นความผิดปกติทางด้านใด 1. ด านมารดา เกี ยวกับอวัยวะในอ ุงเชิงกราน 2. ด านมารดา เกี ยวกับลักษณะผิดปกติ ในตั วมารดา ์ ไม่แข็งแรง หรือพิการ 3. ด านบิดา เกี ยวกับตั วสเปิรม 4. ด้านทารกเอง เกี ยวกับการฝังตั วในเยื อบุมดลก 71. การเปลี ยนแปลงของอวัยวะต่างๆ ของหญิงตังครรภ์มอ ี ย่างไร 1. มีการเปลี ยนแปลงเฉพาะที  เช่น บริเวณเต านม มดลก ปริมาณ ของโลหิต 2. มีการเปลี ยนแปลงโดยทั  วไป เช่น การเปลี ยนแปลงของต่อมไรท่อ ภายในร่ างกายและมดลก 3. การเปลี ยนแปลงของต่อมไร้ทอ ่ ภายในร่างกาย 4. ถกทุกขอ 72. ไข่ จะตกภายในวันที เท่าไร หลังจากมีระด 1. วันที  13 หลังจากมีระด 2. วันที  14 หลังจากมีระด 3. วันที  15 หลังจากมีระด 4. วันที  16 หลังจากมีระด 73. คนตัง ครรภ์ จะมีรอยแตกของหน้าท้อง รอยแตกนี จะปรากฏเมื ออายุ ครรภ์ ได้ก เี ดือน 1. 6 เดือน 2. 7 เดือน 3. 8 เดือน 4. 9 เดือน 74. ครรภ์ตัง    ขึนกี วัน โลหิตจึงจะเวียนเข้าเป็นตานกยง 1. 1 เดือน กับ 4  วัน 2. 1 เดือน กับ 7  วัน 3. 1 เดือน กับ 12 วัน 4. 1 เดือน กับ 15  วัน 3.

17

ครรภ์วปิ ลาส หมายถึง 1. การคลอดบุตร 2. การแท้งบุตร 3. การผิดปกติของครรภ์ 4. ครรภ์เป็นพิษ 76. ช่องคลอดมีสีม่วงช฀าตั า ง แต่เริ มตัง ครรภ์ เพราะเหตุ ใด   ้น 1. มีสภาพเป็นกรดมากขึ  งมากยิ งขึน 2. เพราะจะมี โลหิตหล่อเลีย 3. เพราะการขยายตั ว 4. เพื อรองรับทารกผ่ าน 77. ทารกในครรภ์อายุก เี ดือนจึงได้ยน ิ เสียงหัวใจเต้นถนัด อวัยวะครบถ้วน บริบร ณ์ 1. 4 เดือน 2. 5 เดือน 3. 6 เดือน 4. 7 เดือน 78. ทารกในครรภ์อายุ ได้ 5 เดือน จะมีสายสะดือยาวเท่าใด 1. 5 นิ้ ว เท่ ากับตั วทารก 2. 7 นิ้ ว เท่ ากับตั วทารก 3. 9 นิ ว เท่ากับตัวทารก 4. 11 นิ้ ว เท่ ากับตั วทารก 79. ฟันของคนตั งครรภ์ พบว่ามีฟันผุ ได้งา่ ยขึน เป็นเพราะเหตุ ใด 1. ขีเ้ กียจแปรงฟัน 2. ชอบอมลกอมเพราะขาดน฀า้าตาล 3. ทารกเอาไปใช้ ในการสร้างกระดก 4. ฟันไม่แข็งแรง  แล้วกี เดือน มารดาครรภ์ท ี 2 จะร้  สกึ ว่าทารกดิน ใน 80. เมื อครรภ์ ได้ตังขึน ท้อง 1. 2 เดือน 2. 3 เดือน 3. 4 เดือน 4. 5 เดือน 75.

เมื อตังครรภ์ ได้ 5-6 เดือน ก้อนสีเหลืองที รังไข่ จะมีลักษณะเป็น อย่างไร 81.

18

เล็กลง เท่ าเดิม เจริญเติบโตมากขึ  ้น ละลายตัวไปหมด 82. เมื อปฏิสนธิ ได้ 28 วัน ข้อใดกล่าวได้ถก  ต้อง 1. บังเกิดเป็ นปฐมกลละ เรียกว่ า ชั ยเภท 2. บังเกิดสัณฐานดังไข่ ง 3. บังเกิด เกศา โลมา ทันตา ตะโจ 4. บังเกิดเป็ น ปัญจะสาขา 5 แห่ง 83. เมื อมีผ   ฝ้ ากครรภ์ ผดุงครรภ์ ควรท฀าสิ งใดเป็นอันดับแรก 1. ตรวจอาการทั วไป  2. ตรวจครรภ์ 3. ตรวจร่ างกาย 4. ซักประวัติ 84. ระยะเวลา การเดินทางของไข่ ที  ได้รับการผสมพันธ์ ุแล้วจากรังไข่เข้าส่     โพรงมดลกรวมระยะเวลาทัง หมดเท่าใด 1. 3 – 4  วัน 2. 6 – 7  วัน 3. 5 – 7  วัน 4. 10 วัน 85. โรคพิษแห่งครรภ์มารดาหรือครรภ์เป็นพิษ มักจะพบหลังอายุตัง ครรภ์  ได้ก สี ัปดาห์ มักพบในครรภ์แฝด เบาหวาน ความดันโลหิต 1. 25 สัปดาห์ 2. 26 สัปดาห์ 3. 27 สัปดาห์ 4. 28 สัปดาห์ 1. 2. 3. 4.

ลมชนิดหนึ งที เรียกว่า ลมหัวลก ลมนีจะเกิดขึน เมื อใด เกิดกับใคร 1. ทารกคลอดใหม่ 2. เกิดกับมารดาหลังคลอด 3. เกิดกับหญิงเริ มตัง ครรภ์ 4. เป็นเพราะระด ไม่ปกติ 87. ลักษณะของ รก ตรงตามข้ อใด 86.

19

เส้นผ่าศนย์กลางประมาณ 7-8 นิวฟุต หนา 1 นิวฟุต เสนผ่ าศนย์กลางประมาณ 7-8 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเตร เสนผ่ าศนย์กลางประมาณ 5 นิ้วฟุต หนา 1-2 นิ้วฟุต เสนผ่ าศนย์กลางประมาณ 7-8 นิ้วฟุต หนา 4-5 นิ้วฟุต 88. โลหิตตังขึน  แล้วกี วัน จึงจะแตกเป็นปัญจสาขา 1. 28  วัน 2. 30  วัน 3. 35 วัน 4. 40  วัน 89. เวลาตัง ครรภ์ครบก฀าหนดคลอดมดลกมีน฀าาหนักประมาณ 1,000 กรัม บรรจุราวกี  ซีซี 1. 3,000 – 4,000 ซีซี 2. 4,000 – 5,000 ซีซี 3. 5,000 – 6,000 ซีซี 4. 6,000 – 7,000 ซีซี 90. สายที ติดต่อระหว่าง เด็กกับรก เรียกว่าอะไร 1. สายรก 2. สายสะดือ 3. เสนเลือด 4. เสนเอ็น 91. หญิงตังครรภ์มีอาการท้องผก ผดุงครรภ์ควรให้คา฀ แนะน฀าาอย่างไร 1. ใหยาถ่ ายชนิดแรง 2. ฝึกนิสัยการขับถ่ ายและกินอาหารที มีกากมากๆ ื น฀า้าผลไมแลออกก฀ าลั า งกายอย่ างสม฀  าเสมอ า 3.  ใหด ม 4. ถกเฉพาะข้อ 2 กับ ข้อ 3 1. 2. 3. 4.

หญิงตังครรภ์ ห้ามมีเพศสัมพันธ์อย่างเด็ดขาด เมื ออายุครรภ์ ได้ก ี เดือน 1. 4 เดือน 2. 5 เดือน 3. 6 เดือน 4. 7 เดือน 93. อัตราการหายใจของเด็กหญิง 1 นาทีตรงกับข้อใด ้ / นาที 1. 120-130 ครัง 2. 130-140 ครัง / นาที ้ / นาที 3. 140-150 ครัง 92.

20

ครัง้ / นาที 94. ตามคัมภีร์ มหาโชตรั ตน์ กล่าวถึงก฀าเนิดระดส ตรี โลหิ ตระด ปกติ โทษ ตรงกับข้อใด 1. 4 ประการ 2. 4 ประการ 3. 4 ประการ 4. 4 ประการ 95. ผ้   หญิงจะหมดประจ฀าเดือน เมื อ อายุ เท่าใด 1. 30-40 ปี 2. 40-45 ปี 3. 45-55 ปี 4. 55-60 ปี 96. เมื อกุมารหรือกุมารีคลอดจากครรภ์มารดาแล้ว ทารกจะมีอาการตัว ร้อน ส฀ารอกน฀า านม โยเย เพราะเส้นอ็นนัน ไหว ตรงตามข้อใด 1. 4 – 5  วัน 2. 6 – 7  วัน 3. 3 – 4  วัน  ใดถก 4.  ไม่มีขอ 97. เมื อสตรีม ไข่ ี สกุ ครบก฀าหนดกี วัน จึงจะสุกอีกครัง รคว฀  าา 1. เมื อ   2. เมื อ   ร้ชันคอ รนั ง 3. เมื อ   รคลาน 4. เมื อ   4. 150-160

ข้อใดกล่าวไม่ถก ต้อง 1. ผดุงครรภ์ ไทยช่ วยปองกันมิ ใหทารกเกิดโรคในการคลอดได  โดยตรงโดยโดยใชยาจ฀ าพวก า ฆ่ าเชื  ้อโรค 2. ผดุงครรภ์ ไทยสามารถใช้ยาเพื อบรรเทาอาการเจ็บปวดเมื อมดลก หดรัดตัวตัวหรือมีลมเบ่ง เพื อช่วยให้คลอด 3. ผดุงครรภ์ ไทยจะตองยึดมันในจริยธรรมทั้ง 8 ประการโดย เคร่งครัด 4. ผดุงครรภ์ ไทยตองตัง้ มั นในความพยาบาลที จะช่ วยใหมารดาและ ทารกมีความปลอดภัย  ในการคลอด 99. ข้อความใดถกต้องที สุดของการผดุงครรภ์ ไทย 98.

21

 จะท฀าการคลอดได้เฉพาะราที มีครรภ์ปกติ การข่มทอง การตรวจภายในช่องคลอด  ใชเครื องมือที ไม่ ไดตม นึ ง มาตัดสายสะดือทารก ถกทุกขอ 100. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที ของผ้   ประกอบโรคศิลปะสาขาแพทย์แผน  ไทยประเภทผดุงครรภ์ ไทย ้ ครรภ์ตัง้ แต่เริ มตั้งครรภ์ จนคลอด และใหค า฀า 1. ดแลรักษาหญิงตัง แนะน฀าาในการปฏิบัติ ตนที ถกตอง า ทั้งครรภ์ปกติและผิดปกติ 2. ท฀ าคลอดได 3.  ใหความช่ วยเหลือผ   คลอดโดยการขย่มทองใหคลอดไดง่ ายขึ  ้น 4.  ให้การดแลมารดาและทารกตัง แต่เริ มตังครรภ์ จนคลอดและให้ ค฀าแนะน฀าาในการปฏิบัติตน ที ถกต้อง 1. 2. 3. 4.

View more...

Comments

Copyright © 2017 DATENPDF Inc.