Behavioral Objectives in Filipino

September 23, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

Taksonomi Ni Bloom. Ikalawang Markahang Pagsusulit Sa Filipino Grade 7. Banghay Aralin sa Filipin4. Talaan Ng Mga Layuni...

Description

TALAAN NG MGA LAYUNING LAYUNING PANGKAUGALIAN1 (List of Behavioral Objectives)

I

PANGKABATI!AN ANGKA BATI!AN ("OGNITI ("OG NITI#$) #$)

Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

a. Mga layuning pangkabatiran pangkabatiran (Knowledge (Knowledge Objectives) Objectives) 1. Nakakagunita, Nakakagunita, nakakilala nakakilala ng mga datos at paglalahat paglalahat na nauugnay sa… (recall, recognize data, concepts and generalizations related to…) 2. Nakahi Nakahihin hinuha uha… … (deduce (deduce that…) that…) . Nakakiki Nakakikilala lala… … (identi! (identi!y y or recogn recognize… ize…)) ". Nasasa#i Nasasa#i ang pagkak pagkakai#a ai#a ng (tell (tell the di$erence di$erence #et%een… #et%een…))

b. Mga layuning layuning ukol ukol sa pagsisiyasat pagsisiyasat at kasanayan kasanayan (Inquiry and Skills Objectives) 1. 2. . ". '. . *. . .

Nakapagl Nakapaglili% ili%anag anag kung kung paano… paano… (e&pla (e&plain in ho%…) ho%…) Nakapaglalara%an Nakapaglalara%an at nakapaghaham# nakapaghaham#ing ing (descri#e and compare…) compare…) Nakapagp Nakapagpapaki apakita ta ng paraan paraan kung paano paano (demonstr (demonstrate ate ho%…) ho%…) Nakakak Nakakakilala ilala ng pagkakai# pagkakai#a… a… sa… (demonstra (demonstrate…!r te…!rom…) om…) Naisasal Naisasalang-a ang-alang lang at nagaga nagagamit mit (conside (considerr and use…) use…) aingat aingat na nakapag nakapag#a#a #a#alak lak at… (plan (plan care!ull care!ully y and…) NakapagNakapag-iisi iisip p ng i#a+t-i#ang i#a+t-i#ang paraan… paraan… (concei (conceie e aried %ays o!…) Nakapag# Nakapag#u#uo u#uo ng ma#isa ma#isa ng… ng… (!ormula (!ormulate te e$ectiely e$ectiely…) …) Nakapag#i#igay Nakapag#i#igay ng mga kati#ayan kati#ayan o mga patunay patunay ng… (gie eidences eidences or proo!s o!…) 1/.Napagtitim#ang-tim#ang ang katumpakan katumpakan ng… (%eigh the alidity o!…) 11.Nakakagamit ng i#a+t-i#ang… (use o! ariety o!…) 12.Nakahahanap, nakakatipon, nakapag#i#igay nakapag#i#igay halaga, nakapaglalago at nakapag-uulat… (locate, gather, appraise, summarize and report…) 1.Na#a#asa ng masusi ang kagamitang… (read…material critically…) critically…) 1".Nakapaghaham#ing, nakapag#i#igay kahulugan at nakapag#u#uod… (compare, interpret and a#stract…) 1'.Nakapaghihinuha #uhat sa mga nakukuhang kati#ayan pantulong na… (conclude !rom aaila#le supporting eidences that…) 1.Nakapagpapahayag ng mga kaisipan ng ma#isa sa… (e&press ideas e$ectiely in…) 1*.Naka#u#uo ng mga kagamitan #uhat sa ilang mapagkukunan gaya ng… (organize materials !rom seeral sources as…) 1.Na#i#igyang pansin ang pagkakasunod-sunod pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari… (note conse0uences o! eents…) 1.Nakapagsisiyasat nang masusi… (e&amine critically…) 1 uka, ecilio . 3eie%er !or the 4icensure 5&amination !or 6eachers (456). ' th edition. pp./*-/

2/.Nakagugunita ng mga karanasang may kinalaman sa… (recall e&periences pertinent to…) 21.Nakapapapahayag ng… nang mali%anag… (state…clearly..) 22.Naisaalang-alang ang lahat ng panig7#ahagi ng… (consider eery aspect o!…) 2.Nakapipili ng mga kagamitang may kaugnayan sa… (select materials releant to…) 2".Nakapag-uuri ng… (classi!y…) 2'.Nakapagsusuri… (analyze…) 2.Nakikita ang pagkakai#a ng… sa… (di$erentiate…!rom…) 2*.Na#i#igyang kahulugan ang… nang mali%anagan… (de8ne… clearly…) 2.Nahihinuha o napaghuhulo… (in!er or deduce…) 2.Napag-uugnay… (correlate…) /.Nakapagsasaayos or naisasaayos… (arrange…) 1.Natatalakay ng #uong talino… (discuss… intelligently…) 2.Nakapagtutunay7Napananatili… (esta#lish…) .Na#i#igyang-diin na… (emphasize that…) ".Nahuhulaan na… (predict that…) '.Natutukoy7Natitiyak… (speci!y…) .Nakapagmamasig ng masusi… (o#sere care!ully…) *.Nakapagtatalang tumpak… (record accurately…) .Naa#ot7Natatamo… (attain…) .Nasisiyasat na ma#uti… (e&amine care!ully…) "/.Nakapagpapalaganap7Napalalaganap… (disseminate…)

II

PAN%AM%AMIN (MGA &ALOOBIN' PAGPAPAALAGA' MITIIN AT KAILIAN)* "OGNIT#$ (ATTITU%$&' APP!$"IATION' I%$AL& AN% INT$!$&T&)

Sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. 2. . ".

Naisasa#alikat ang pananagutan para sa… (assume responsi#ility !or…) Nakakagamit ng… nang matino at ma#isa (utilize… %isely and e$ectiely) ahigpit na nakapagmamasid… (o#sere… strictly…) Nakapapakinig ng masusi at may layunin… (listen critically and purposiely…) '. Nakalalahok ng masigla sa… (participate actiely in…) . Naipagpapatuloy ang ka%ilihan sa… (sustain interest in…) *. Naki#a#ahagi… sa… (share… %ith…) . Nagpapau#aya7Nagpaparaya… (tolerate…) . 9umapayag na… (tolerate…) 1/.6umatanggap7umikilala… (accept…) 11.Nakasusunod sa… (comply %ith…) 12.Nakatatamo ng kasiyahan sa… (8nd pleasure in…) 1.Nakapagpapasaya ng tumpak… (!orm sound ;udgment…) 1".Nag#i#igay-pitagan… (enerate…) 1'.Napipigil… (control…) 1.Napagtitim#ang… (e0ualize…) 1*.Napapahalagahan7Nakapagpapahalaga… (appreciate…) 1.
View more...

Comments

Copyright © 2017 DATENPDF Inc.