Kode Icd 10 Gigi Dan Mulut

July 31, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

KODE ICD 10PENYAKIT GIGI DAN MULUT NO KODE ICD 10 NAMA PENYAKIT ... 3 K.01.16 IMPAKSI M3 RA 19 K.04.6 ABSES PERIAPIKAL D...

Description

KODE ICD 10 PENYAKIT GIGI DAN MULUT NO 1 2 3 4  6 7 8 9 10 11

12 13 14 1 16

KODE ICD 10 NAMA PENYAKIT / DIAGNOSA B.37 B.37.0 .00 0 DENT DENTUR URE E STOM STOMA ATITI TITIS S K.00 K.00.6 .6 PERS PERSIS ISTE TENS NSII GIG GIGII SUL SULUN UNG G

K.01 K.01..16 K.01 K.01..17 K.02 K.02.3 .3 K.02.1 K.02.61 K.02.2 K.02.62 K.02.8 K.03.0 K.03.1 K.03.2 K.03.6 K.03.7 K.03.8

IMPA MPAKSI M3 RA RA IMPA MPAKSI M3 RB RB KARI KARIES ES TER TER!E !ENT NTII (ARR (ARRES ESTE TED D "ARI "ARIES ES)) KARIES EMAIL PADA PERMUKAAN PIT $ %ISSURE KARIES EMAIL PADA PERMUKAAN !ALUS GIGI KARIES DENTIN PADA PERMUKAAN PIT $ %ISSURE KARIES DENTIN PADA PERMUKAAN !ALUS GIGI KARIES PRO%UNDA DGN PULPA TERBUKA PD GIGI VITAL ATRISI GI GIGI ABRASI GIGI EROSI GIGI PLAK $ KA KALKULUS DISKOLORISASI SENSITIVE DENTIN

NO 17 18 19 20 21 22 23 24 2 26 27

28 29

KODE ICD 10 NAMA PENYAKIT / DIAGNOSA K.04.0 K.04.0 PULPIT PULPITIS IS (REV (REVERS ERSIBL IBLE, E, IRRE IRREVER VERSIB SIBLE, LE, AKUT AKUT,, KRON KRONIK) IK) K.04.1 NEKROSIS PULPA

K.04 K.04.6 .6 K.04 K.04.7 .7 K.0 K.0.0 .00 0 K.0 K.0.2 .21 1 K.0. .0.3 3 K.08 K.08.3 .3

ABSE ABSES S PER PERIA IAPI PIKA KALL DGN DGN SINU SINUS S ABSE ABSES S PERI PERIAP APIK IKAL AL TANP ANPA SINU SINUS S GING GINGIV IVIT ITIS IS AKU AKUT T O#K O#K PLA PLAK K ABSE ABSES S PERI PERIOD ODON ONT TAL PERI PERIO ODON DONTITIS ITIS KR KRONIK RET RETAINE AINED D RAD RADI& I& (GR (GR # SISA SISA AKAR AKAR))

K.12.00 K.12.04 K.13.0 S. 0 2 .  0 S.02 S.02. .1 1

STOMATITIS AP!TOSA RE"URENT (SAR) TRAUMATI" UL"ER ANGULAR "!EILITIS %RAKTUR EMAIL GIGI %RA %RAKTUR KTUR MA!K MA!KO OTA GI GIGI TANPA MEN MENGE GEN NAI PUL PULP PA (%RAKTUR 1#3 INSISAL)

View more...

Comments

Copyright © 2017 DATENPDF Inc.