Ppt Tumbuh Kembang Bayi Dan Balita

March 14, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

KEMBANG BAYI DAN BALITA Proses tumbuh kembang berlangsung secara bersamaan dan berkesinambungan, mencakup aspek motorik,...

Description

Proses tumbuh kembang berlangsung secara bersamaan an berkes!nambungan" mencaku# as#ek motor!k" bahasa" an kogn!t!$" sos!al!sas! an keman!r!an Tumbuh kembang o#t!mal aalah terca#a!n%a #roses tumbuh kembang %ang sesua! engan #otens! %ang !m!l!k! oleh anak& 'sur!a! ()*+,

Taha#an #ola #erkembangan tersebut aalah Masa #renatal Masa ba%! ) sam#a! * tahun Masa #ra sekolah * sam#a! . tahun Masa sekolah . sam#a! */ tahun    

Paramenter #en!la!an #ertumbuhan $!s!k Berat baan Kena!kan berat baan #aa tahun #ertama Tr!0u Tr!0ulan lan I -1)) -1)) sam sam#a! #a! *))) *))) gra gram2 m2bul bulan an Tr!0ulan II -3)) sam#a! .)) gram2 bulan Tr!0ulan III- (3) sam#a! +3)gram2 bulan    

Paa masa #ra sekolah kena!kan *"3 sam#a! ( kg2 tahun Paa masa sekolah + sam#a! +"3 kg2 tahun Tumbuh kembang #erem#uan leb!h ce#at #aa umur / tahun Tumbuh kembang lak!4lak! leb!h ce#at #aa umur *) tahun Pertumbuhan #erem#uan #erem#uan berhent! !umur */ tahun an lak!4lak! berhent! !umur () tahunTer!ma 

View more...

Comments

Copyright © 2017 DATENPDF Inc.