ΣΥΝΩΝΥΜΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΑ

July 27, 2016 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

ΣΥΝΩΝΥΜΑ-ΑΝΤΩΝΥΜΑ - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. ΛΕΞΙΚΟ....

Description

ΛΕΞΙΚΟ ΣΥΝΩΝΥΜΩΝ - ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ Ενιαίος Λςκείος Copyright 2009: ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η 2012. Εθδόζεηο «βιβλιοζειπέρ - ΑΝΟΔΟΣ». Γ. Παπαλδξένπ 117, Μεηακόξθσζε, ηει. 210-2836800 & 210-2847600 Απαγνξεύεηαη ζε όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα Δεκνζίνπ ή Θδησηηθνύ Δηθαίνπ, ε αλαδεκνζίεπζε, νιηθή ή κεξηθή, ε αλαπαξαγσγή πεξηιεπηηθά, θαηά παξάθξαζε ή δηαζθεπή, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (κεραληθό ή ειεθηξνληθό, θσηνηππηθό θ.η.ι.) ηνπ παξόληνο. ΢πγγξαθέαο: Κοςλοςμπήρ Γιάννηρ

2

ΣΥΝΩNΥΜΩΝ ΑΝΤΩΝΥΜΩΝ Ενιαίος

“ ΑΝΟΔΟ΢” – Group

3

Εθδόζεηο ησλ Φξνληηζηεξίσλ “ΑΝΟΔΟΣ”

4

Ππόλογορ Αγαπεηνί καζεηέο θαη καζήηξηεο, Μέζα από ηελ πνιπεηή ελαζρόιεζή καο κε ηελ Εθπαίδεπζε, θαηαλννύκε πιήξσο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεηε γηα ηελ αλνδηθή ζαο πνξεία θαη ηελ απνθαηάζηαζή ζαο ζε επαγγέικαηα πςειήο επηζηεκνληθήο ζηάζκεο, άξα θαη δήηεζεο. Οη ζηόρνη πνπ έρεηε ζέζεη πεξλάλε κέζα από ηε ζαθή θαηαλόεζε ησλ επηζηεκώλ θαη κε απώηεξν ζθνπό, ηελ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο. Εκείο σο Φπονηιζηήπια «ΑΝΟΔΟΣ», κέζα από ηηο εθδόζεηο καο θηινδνμνύκε αθελόο λα ππνβνεζήζνπκε ην εθπαηδεπηηθό έξγν ησλ ζπλαδέιθσλ θαζεγεηώλ αθεηέξνπ λα δώζνπκε ζε εζάο γνωζηικά εθόδια, κεζνδνινγίεο θαη ζσζηή καθοδήγηζη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ. Σν λεξικό απηό ησλ ζςνωνύμων – ανηωνύμων ηεο Έκθεζηρ Έκθπαζηρ δεκηνπξγήζεθε γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ ζηηο εμεηάζεηο ηνπο. Ζεηάκε από εζάο, λα κειεηήζεηε ην πιηθό γλώζεο πνπ ζαο παξέρνπκε θαη επειπηζηνύκε όηη έηζη, ζα γίλνπκε όινη ζνθόηεξνη. Μεταμόρυωση, Σεπτέμβριος 2012

“ ΑΝΟΔΟ΢” – Group

5

6

΢ΤΝΩΝΤΜΑ

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

7

8

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

΢ΤΝΧΝΤΜΑ Α. ΢πλώλπκν είλαη ε ιέμε πνπ α) έρεη παξόκνηα ζεκαζία κε θάπνηα άιιε ή θάπνηεο άιιεο, Π.ρ. παξόκνηνο - παξαπιήζηνο - παξεκθεξήο ή εξγαηηθόο - επηκειήο. β) ζπγγελεύεη ζεκαζηνινγηθά κε θάπνηεο άιιεο ιέμεηο, Π.ρ. θάζηζκα πνιπζξόλα, ζθακλί - θαξέθια θηι. ή γ) ζπκπίπηεη ζεκαζηνινγηθά, Π.ρ. θόθνξαο - πεηεηλόο. ΑΝΔΤΡΔ΢Ζ ΢ΤΝΩΝΤΜΩΝ : 1. Όηαλ ε ιέμε είλαη ζύλζεηε, κπνξνύκε λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνύκε κηα ιέμε πνπ έρεη ην ίδην α' ζπλζεηηθό. Π.ρ. ζπλζέησ - ζπλαξκνινγώ - ζπγθξνηώ - ζπλελώλσ - ζπληάζζσ ζπκβηβάδνκαη - ζπγθαηαηίζεκαη - ζπλαηλώ απνηέιεζκα - απόιεμε - απόξξνηα - απόηνθν θαινπξναίξεηνο - θαιόπηζηνο επαίζζεηνο - εππξόζβιεηνο - εύζηθηνο - επεπεξέαζηνο 2. Όηαλ ε ιέμε είλαη απιή θαη δελ κπνξνύκε λα βξνύκε ζπλώλπκό ηεο, είλαη δπλαηό λα βξνύκε έλα αληώλπκό ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξνύκε ην αληώλπκν απηνύ. Π.ρ. αληίζεηνο -+ ζύκθσλνο -+ αζύκθσλνο απηεμνύζηνο -+ εμαξηεκέλνο -+ ειεύζεξνο - απηόλνκνο - αδέζκεπηνο ελδνηηθόο -+ αλππνρώξεηνο -+ ππνρσξεηηθόο - ειαζηηθόο Β. Αληώλπκν είλαη ε ιέμε πνπ έρεη αληίζεηε ζεκαζία από θάπνηα άιιε ή θάπνηεο άιιεο, Π.ρ. θαιόο - θαθόο, έξρνκαη - θεύγσ.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

9

ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΢ΤΝΧΝΤΜΧΝ A αγσγή

εθπαίδεπζε, παηδεία, δηαπαηδαγώγεζε, κόξθσζε, αλαηξνθή, θαζνδήγεζε.

αηδώο

αηζρύλε, ληξνπή, ζπζηνιή, ζεκλόηεηα.

αίζζεζε

αληίιεςε, εληύπσζε, επίγλσζε.

αηζηνδνμία

νπηηκηζκόο, βειηηνδνμία, ειπίδα.

αηζρξνθέξδεηα θεξδνζθνπία, απιεζηία, θηινρξεκαηία. αίηεκα

απαίηεζε, αμίσζε, δηεθδίθεζε.

αηηία

θίλεηξν, ιόγνο, αθεηεξία, αθνξκή.

αιαδνλεία

έπαξζε, ππεξνςία, νίεζε, πεξεθάληα.

αιήζεηα

πξαγκαηηθόηεηα, γεγνλόο, αθξίβεηα, εηιηθξίλεηα.

αιιεγνξία

κεηαθνξά, ανξηζηνινγία, ππαηληγκόο, παξαβνιή.

αιιειεγγύε

αιιεινβνήζεηα, ζπκπαξάζηαζε, ζύκπξαμε, ζπλεξγαζία.

αιινεζλήο

αιινγελήο, αιιόθπινο.

αιινίσζε

κεηαβνιή, λόζεπζε, παξαπνίεζε, απνζύλζεζε, δηάβξσζε, απνζάζξσζε, θζνξά.

αιινηξίσζε

απνμέλσζε, εθπνίεζε.

αιηξνπηζκόο

θηιαιιειία, απηνζπζία, απηαπάξλεζε.

ακάζεηα

άγλνηα, απαηδεπζηά, ακνξθσζηά, αγξακκαηνζύλε.

ακέιεηα

απξνζεμία, αθξνληηζηά, αδηαθνξία, νιηγσξία.

ακεξνιεςία

αληηθεηκεληθόηεηα.

άκηιια

αγώλαο, ζπλαγσληζκόο, αληαγσληζκόο, αλακέηξεζε.

ακθηβνιία

αβεβαηόηεηα, δηζηαγκόο, ελδνηαζκόο, απνξία, ακθηηαιάληεπζε.

ακθηζβήηεζε

αληηινγία, δηαθσλία, αληίξξεζε, ακθηβνιία, άξλεζε.

αλαβιεηηθόηεηα αλαζηνιή, παξέθθιηζε, επηβξάδπλζε. αλαβνιή 10

αλαζηνιή, παξάηαζε, θαζπζηέξεζε. “ΑΝΟΓΟ΢” - Group

αλαγέλλεζε

αλαδεκηνπξγία, αλάπιαζε, αλαδσνγόλεζε, πλεπκαηηθή θαη θαιιηηερληθή άλζεζε.

αλαδσπύξσζε

ζπλδαύιηζε, αλακόριεπζε, παξόμπλζε, αλαθίλεζε παζώλ.

αλαθαίληζε

αλαλέσζε, επηδηόξζσζε, αλακόξθσζε.

αλαθάιπςε

εθεύξεζε, θαλέξσζε, αλεύξεζε, επηλόεζε.

αλαξρία

ζύγρπζε, νρινθξαηία, αηαμία, αθπβεξλεζία.

αλαρξνληζκόο

ζπληεξεηηζκόο, νπηζζνδξόκεζε, θαζπζηέξεζε.

αλδξαπνδηζκόο ζσκαηεκπνξία, ππνδνύισζε, δνπινπξέπεηα. αλδξεία

εξσηζκόο, γελλαηόηεηα, παιηθαξηά.

αλεμηζξεζθία

δηαιιαθηηθόηεηα, ζπγθαηαβαηηθόηεηα.

αλζξσπηζκόο

νπκαληζκόο, θηιαλζξσπία, αλζξσπηά, αμηνπξέπεηα.

αληδηνηέιεηα

αθηινθέξδεηα, αλπζηεξνβνπιία.

αληηθεηκεληθόηεηα ακεξνιεςία, πξαγκαηηθόηεηα. αληίθηππνο

ζπλέπεηα. επίπησζε. επίδξαζε. εμαγόκελν. επηξξνή, απνηέιεζκα. απόξξνηα. επαθόινπζν. πόξηζκα. έθβαζε. απόιεμε. πξντόλ.

απαηζηνδνμία

πεζηκηζκόο, ζθεπηηθηζκόο. θαθή δηάζεζε.

απεγθισβηζκόο απειεπζέξσζε. απνδέζκεπζε. απαιιαγή. απεηθόληζε

απνηύπσζε. πεξηγξαθή, παξάζηαζε. έθθξαζε.

απεξηζθεςία

αζηνραζηά. αζπιινγηζηά, ακπαιηά. επηπνιαηόηεηα.

απόθιηζε

παξέθθιηζε. εθηξνπή. παξεθηξνπή. παξάβαζε.

απνζαθήληζε

εμήγεζε. δηεπθξίληζε. μεθαζάξηζκα.

απνηειεζκαηηθόηεηα δξαζηηθόηεηα, ηειεζθόξεζε, επόδσζε. απνηπρία

αζηνρία, αηπρία. ζθάικα. ήηηα.

απνθαζηζηηθόηεηα ηόικε, αθνβία. ζάξξνο, ζζέλνο. απνρή

απξαμία. αδξάλεηα. παζεηηθόηεηα. απάζεηα. αθηλεζία.

αξγία

απξαμία. θπγνπνλία. αλαδνπιεηά. ζθόιε.

αξεηή

πξνηέξεκα, αμία. ράξηζκα. θαινζύλε.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

11

αξηβηζκόο

ηπρνδησθηηζκόο. ην «θπλήγη ηεο ηύρεο».

αζπλεηδεζία

αλαηζζεζία. θαθνήζεηα. πώξσζε. ειαζηηθόηεηα.

αηαμία

αλαζηάησζε. ζύγρπζε. αθαηαζηαζία. παξεθηξνπή.

αηνκηθηζκόο

θηιαπηία. εγσπάζεηα. εγσηζκόο. αηνκνθξαηία.

απηαπάξλεζε

απηνζπζία. αιηξνπηζκόο. αληδηνηέιεηα.

απηάξθεηα

αλεμαξηεζία. ιηηόηεηα, νιηγάξθεηα.

απηαξρηζκόο

απνιπηαξρία. δεζπνηηζκόο. ζαηξαπηζκόο.

απηελέξγεηα

απζνξκεζία. απηνβνπιία.

απηνγλσζία

απηεπίγλσζε. απηνζπλείδεζε.

απηνέιεγρνο

απηνεμέηαζε. απηνθξηηηθή. απηνπαξαηεξεζία.

απηνζπζία

απηαπάξλεζε. αιηξνπηζκόο.

απηνθαζνξηζκόο απηνδηάζεζε. απηνπξνζδηνξηζκόο. απηνθξηηηθή

απηνέιεγρνο. ινγνδνζία. απηνγλσζία.

απηνθπξηαξρία εγθξάηεηα. απηνπεηζαξρία. απηνπεηζαξρία απηνθπβέξλεζε. εγθξάηεηα. απηνπεπνίζεζε εκπηζηνζύλε. πίζηε. ζηγνπξηά. απηνζεβαζκόο

αμηνπξέπεηα. εθηίκεζε. ππόιεςε.

απηνηέιεηα

απηνλνκία, απζππαξμία, αλεμαξηεζία. ρεηξαθέηεζε, νμπδέξθεηα. νμύλνηα. επζηξνθία.

αθζνλία

πιεζώξα. ζσξεία. πιήζνο. πιεζκνλή.

αθνπιηζκόο

μαξκάησκα. θαηάξξηςε. αθαίξεζε.

αθνξηζκόο

αλαζεκαηηζκόο. θαηάξα. νξνζεζία. γλσκηθό. αμίσκα.

αθύπληζε

μύπλεκα. θέληξηζκα. παξόξκεζε. παξαθίλεζε.

αραξηζηία

αγλσκνζύλε. ακλεκνζύλε.

ΔΠΗΘΔΣΑ αβάζηκνο 12

αζηήξηθηνο, αλππόζηαηνο, αζεκειίσηνο, αδηθαηνιόγεηνο. “ΑΝΟΓΟ΢” - Group

αθιόλεηνο

ακεηάζεηνο, ακεηαθίλεηνο, αδηάζεηζηνο, απαξαζάιεπηνο.

ακεηάβιεηνο

αλαιινίσηνο, ζηεξεόηππνο, αλεμέιηθηνο, ζηαζεξόο, ακεηάπιαζηνο, αλνκνηόηππνο, κνλόηνλνο.

αλαγθαίνο

απαξαίηεηνο, επηηαθηηθόο, αλαπόθεπθηνο.

αλάινγνο

αληίζηνηρνο, παξάιιεινο, ζρεηηθόο, ζπλαθήο.

αλαρξνληζηηθόο απαξραησκέλνο, νπηζζνδξνκηθόο. αλεπαίζζεηνο

αδηόξαηνο, ειάρηζηνο, ακπδξόο.

αληηθαηηθόο

αιινπξόζαιινο, επκεηάβιεηνο, άζηαηνο.

απιεζίαζηνο

απξνζπέιαζηνο, απξόζηηνο.

απξαγκαηνπνίεηνο ρηκαηξηθόο, νπηνπηθόο, αλέθηθηνο, αδύλαηνο. αξρηθόο

ελαξθηήξηνο, πξσηαξρηθόο, αξλεηηθόο.

ΡΖΜΑΣΑ αδηαθνξώ

αςεθώ, παξαβιέπσ.

αζεηώ

αλαηξώ, θαηαπαηώ, παξαβηάδσ, θαηαζηξαηεγώ.

αθκάδσ

επεκεξώ, αλαπηύζζνκαη.

αιιάδσ

κεηαβάιισ, κεηαηξέπσ, κεηαζρεκαηίδσ, κεηαπνηώ.

ακύλνκαη

ππεξαζπίδσ, αλαραηηίδσ, πξνθπιάζζσ.

αλαβάιισ

κεηαζέησ, αλαζηέιισ, ρξνλνηξηβώ.

απνδνθηκάδσ

θαηαθξίλσ, θαηαδηθάδσ, επηθξίλσ, θαηεγνξώ.

αξλνύκαη

απνξξίπησ, αληηιέγσ, απνθεξύζζσ, απνθξνύσ.

B βαλδαιηζκόο

βαξβαξόηεηα. θαηαζηξνθηθόηεηα.

βαξβαξόηεηα

βαλαπζόηεηα, σκόηεηα. ζθιεξόηεηα.

βεξκπαιηζκόο

κεγαινζηνκία. πνιπινγία, θιπαξία. παπαγαιηζκόο. εληππσζηαζκόο.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

13

βνύιεζε

ζέιεζε. επηζπκία, πξόζεζε. ζθνπόο. επίγλσζε. απόθαζε.

ΔΠΗΘΔΣΑ βαζηθόο

ζηνηρεηώδεο, ζεκειηώδεο, απαξαίηεηνο, νπζηαζηηθόο, πξσηαξρηθόο, αλαληηθαηάζηαηνο.

ΡΖΜΑΣΑ βεβαηώλσ

δηαβεβαηώλσ, ππεξζεκαηίδσ, πηζηνπνηώ, επηθπξώλσ

Γ γελεζηνπξγόο

δεκηνπξγόο, ππεύζπλνο, ππαίηηνο, πξσηαξρηθόο, ζεκειηώδεο, βαζηθόο, αηηία.

γελλαηόηεηα

γελλαηνςπρία, αληξεηνζύλε, παιηθαξηά, απινρεξηά.

γλώκε

θξίζε, γλσκάηεπζε, ζθέςε, ηδέα, άπνςε, αληίιεςε.

γλώζε

θξόλεζε, ζύλεζε, θαηαλόεζε, ελεκέξσζε, πιεξνθόξεζε, ζνθία, κόξθσζε.

γξαθεηνθξαηία ηππνιαηξία, ηππνθξαηία, θνξκαιηζκόο.

ΡΖΜΑΣΑ γλσκνδνηώ

γλσκαηεύσ, εθζέησ, θξίλσ.

Γ δεηζηδαηκνλία

θόβνο, ζενζέβεηα, πξόιεςε, πξνθαηάιεςε.

δεκαγσγία

δεκνθνπία, θνιαθεία.

δεκηνπξγία

πιάζε, γέλεζε, θηίζε, θνζκνγνλία, ζρεκαηηζκόο, πξαγκαηνπνίεζε, θαιιηηέρλεκα.

δηαγσγή

ζηάζε, ήζνο, ζπκπεξηθνξά, θέξζηκν, ηξόπνο.

δηαηώληζε

δηαηήξεζε, παξάηαζε.

14

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

δηαθαλνληζκόο δηεπζέηεζε, ηαθηνπνίεζε, επίιπζε, αληηκεηώπηζε. δηαθήξπμε

θνηλνπνίεζε, θνηλνιόγεζε, εμαγγειία.

δηάθξηζε

ρσξηζκόο, θαηαμίσζε, αλαγλώξηζε, πξνβνιή.

δηαινγηζκόο

ζηνραζκόο, ζπιινγηζκόο, ζπδήηεζε, ζθέςε.

δηακειηζκόο

θνκκάηηαζκα, δηαρσξηζκόο, ηεκαρηζκόο, δηαλνκή.

δηαμηθηζκόο

αςηκαρία, μηθνκαρία, ζηηρνκπζία.

δηαπαηδαγώγεζε γαινύρεζε, εθπαίδεπζε, αγσγή, αλαηξνθή, θαζνδήγεζε, δηάπιαζε, δηακόξθσζε. δηαπιεθηηζκόο ηζαθσκόο, θαβγάο, θηινληθία, έξηδα, δηέλεμε, δηακάρε. δηαζαθήληζε

δηαζάθεζε, δηεπθξίληζε, εξκελεία, επεμήγεζε, δηαθώηηζε.

δηαζθέδαζε

δηαζθνξπηζκόο, δηάιπζε, ςπραγσγία, γιέληη, ηέξςε, μεθάλησκα, μέζθαζκα, αλαςπρή.

δηαθήκηζε

ξεθιάκα, πξνπαγάλδα, δηάδνζε, πξνβνιή, γλσζηνπνίεζε, δηαιάιεζε, δηαηπκπάληζε.

δηεθδίθεζε

αμίσζε, απαίηεζε, αγώλαο, πάιε, κάρε.

δηεπζέηεζε

δηαθαλνληζκόο, ξύζκηζε.

δηεύξπλζε

επέθηαζε, δηόγθσζε, αύμεζε, έμαξζε, κεγέζπλζε.

δηρόλνηα

δηραζκόο, δηρνγλσκία, δηάζηαζε, έξηδα, δηαθσλία, θηινληθία, δηαπιεθηηζκόο, δηέλεμε, δηρνζηαζία.

δπζηπρία

θαθνδαηκνλία, εμαζιίσζε, έλδεηα, θηώρεηα, αζιηόηεηα, θαθνηπρία, θαθνκνηξηά, ζπκθνξά.

δπζθήκεζε

ζπθνθαληία, δηαπόκπεπζε, δηαβνιή, δηαζπξκόο, θαθνινγία.

ΡΖΜΑΣΑ δηαζηξεβιώλσ λνζεύσ, αιινηώλσ, δηαζηξέθσ, παξακνξθώλσ. δηεπθξηλίδσ

απνζαθελίδσ, δηαιεπθάλσ, εξκελεύσ.

δίλσ

παξέρσ, πξνζθέξσ, παξαρσξώ, ρνξεγώ, πξνκεζεύσ.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

15

Δ εγθιηκαηηζκόο

πξνζαξκνγή, εμνηθείσζε, ζπλήζεηα.

εγθξάηεηα

ζπγθξάηεζε, απηνθπξηαξρία, ραιηλαγώγεζε, απνρή.

εγσηζκόο

θηιαπηία, απηνζαπκαζκόο, αμηνπξέπεηα, επζημία, θηιόηηκν, αιαδνλεία, ππεξνςία, πεξεθάληα.

εγσθεληξηζκόο εγσπάζεηα, εγσιαηξία. εζηζκόο

έμε, ζπλήζεηα, αλνρή, κηζξηδαηηζκόο.

είδεζε

πιεξνθνξία, λέν, αγγειία, κήλπκα, άγγεικα, εμαγγειία, αλαθνίλσζε, εηδνπνίεζε, γλώζε, πιεξνθόξεζε.

εηδίθεπζε

κεξίθεπζε, εμεηδίθεπζε, εηδηθόηεηα.

είδσιν

εηθόλα, νκνίσκα, άγαικα, πξνζσπνγξαθία, ζεόο, ίλδαικα, θάληαζκα.

εηιηθξίλεηα

επζύηεηα, θηιαιήζεηα, αθεξαηόηεηα, αλππνθξηζία.

εθκαπιηζκόο

εμαρξείσζε, εμαζιίσζε, θαηάπησζε, πνξλεία, δηαθζνξά, καζηξνπεία.

εθκεδέληζε

εθκεδεληζκόο, εμνπζέλσζε, εμαθάληζε, αθαληζκόο, αλππαξμία.

εθπαίδεπζε

αγσγή, παηδεία, αλαηξνθή, δηαπαηδαγώγεζε, δηδαζθαιία, κόξθσζε, εθγύκλαζε.

εθζπγρξνληζκόο εθκνληεξληζκόο, αλαλέσζε. εθηίκεζε

ππόιεςε, ζεβαζκόο, απνηίκεζε, ππνινγηζκόο, δηαηίκεζε.

εθθπιηζκόο

εμαρξείσζε, εθθύιηζε, αιινίσζε, δηαζηξνθή.

ειάηησκα

κεηνλέθηεκα, ςεγάδη, αδπλακία, θνπ90ύξη, αηέιεηα, έιιεηςε, ιάζνο, ζθάικα.

ειεπζεξία

αλεμαξηεζία, απηνηέιεηα, απαιιαγή, απειεπζέξσζε, άλεζε, επθηλεζία.

έιιεηςε

ζηέξεζε, έλδεηα, αλεπάξθεηα, απνξία, πελία.

ειπίδα

πξνζδνθία, πξνζκνλή, αλακνλή, απαληνρή, αηζηνδνμία, θνπξάγην.

εκπεηξία

πείξα, κάζεζε, ηξηβή, γλώζε.

16

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

εκπηζηνζύλε

αμηνπηζηία, πίζηε, πεπνίζεζε.

ελαγθαιηζκόο

πεξίπηπμε, αγθάιηαζκα, απνδνρή, αθνζίσζε, πηνζέηεζε, ελζηεξληζκόο.

ελαηέληζε

πξνζήισζε, απνξξόθεζε.

έλδεηα

ζηέξεζε, έιιεηςε, θηώρεηα, πελία, αλέρεηα, αλεπάξθεηα, ιηκνθηνλία.

ελδνζθόπεζε

απηνπαξαηήξεζε, εμέηαζε, εκβάζπλζε, δηείζδπζε.

ελζνπζηαζκόο

έμαξζε, έθζηαζε, δήινο, καλία, νίζηξνο, κέζε.

ελόηεηα

νκόλνηα, ζύκπλνηα, νκνθξνζύλε, νκνθσλία, ζπκθσλία, ζπληνληζκόο, έλσζε, ηαπηόηεηα, αθεξαηόηεηα, ζύλνιν.

εληηκόηεηα

ηηκηόηεηα, επζπλεηδεζία, αθεξαηόηεηα, ρξεζηόηεηα.

εμαλδξαπνδηζκόο ππνδνύισζε, ππνηέιεηα, ρεηξαγώγεζε. εμαλζξσπηζκόο εθπνιηηηζκόο, εμεπγεληζκόο. εμεπγεληζκόο

εμεπγέληζε, εθπνιηηηζκόο.

εμνηθείσζε

εζηζκόο, πξνζαξκνγή, πξνζέγγηζε, πξόζβαζε.

εμνζηξαθηζκόο νζηξαθηζκόο, απνκάθξπλζε, απνπνκπή, απνβνιή, εμνξία, δηώμηκν, απόξξηςε. εμνπζία

δηθαίσκα, δύλακε, δηθαηνδνζία, άδεηα, θξάηνο, πνιηηεία, αξρή, θπβέξλεζε.

εμηξεκηζκόο

αθξόηεηα, αγξηόηεηα, Βαλαπζόηεηα.

εμπγίαλζε

ζεξαπεία, επαλόξζσζε, απνθαηάζηαζε, πάηαμε.

εμσξατζκόο

θαιισπηζκόο, εππξεπηζκόο, δηαθόζκεζε, σξαηνπνίεζε, αλαβάζκηζε, εμπγίαλζε.

επάγγεικα

επηηήδεπζε, βηνπνξηζκόο, έξγν, εξγαζία, δνπιεηά, αζρνιία, ηέρλε.

έπαηλνο

επηδνθηκαζία, εγθώκην, ακνηβή, δηάθξηζε, αλαγλώξηζε, επηβξάβεπζε.

επαλαπαηξηζκόο επηζηξνθή, λόζηνο, παιηλλόζηεζε. επαλάζηαζε

εμέγεξζε, ζηάζε, θίλεκα, αιιαγή, απζαηξεζία.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

17

έπαξζε

αιαδνλεία, κεγαιαπρία, θνκπαζκόο, κεγαινξξεκνζύλε, θαπρεζηνινγία, ππεξνςία.

επήξεηα

επεξεαζκόο, επίδξαζε, επηξξνή.

επηκέιεηα

θξνληίδα, κέξηκλα, ελδηαθέξνλ, δήινο, εξγαηηθόηεηα, κειέηεκα.

επηκνλή

εκκνλή, ζηαζεξόηεηα, θαξηεξία, πείζκα.

επηπνιαηόηεηα πξνρεηξόηεηα, απεξηζθεςία, θνπθόηεηα, αιαθξνκπαιηά. επηξξνή

επίδξαζε, επηβνιή, θύξνο.

επηηπρία

επόδσζε, επδνθίκεζε, ηειεζθόξεζε, πξαγκαηνπνίεζε, επίηεπμε, θαηάθηεζε. εξαληζκόο: ζπλεηζθνξά, δαλεηζκόο, ζπιινγή, ζπγθέληξσζε.

εξγαζία

έξγν, ελέξγεηα, δνπιεηά, αζρνιία, απαζρόιεζε, επάγγεικα. εξγαηηθόηεηα: θηινπνλία, θηιεξγία, δήινο, πξνθνπή, παξαγσγηθόηεηα.

έξκαην

αδέζπνην αληηθείκελν, άβνπιν, παξαζπξόκελν νλ, θεξέθσλν, ζύκα. επγέλεηα: θαιιηέξγεηα, ιεπηόηεηα, αβξνθξνζύλε, επηόηεηα, ηππνηηζκόο, δηαθξηηηθόηεηα. αξηζηνθξαηία.

επγλσκνζύλε

αλαγλώξηζε. ράξε, επραξηζηία.

επδαηκνλία

επηπρία, καθαξηόηεηα. επεκεξία. αλάπηπμε, θαξπνθνξία, ηειεζθόξεζε, επόδσζε.

επεξγεζία

αγαζνεξγία, θαινζύλε, θηιαλζξσπία.

επζύλε

επζπλεηδεζία, ρξένο. ππεπζπλόηεηα, ππνρξέσζε. βάξνο.

επλνκία

επηαμία, νκαιόηεηα.

εππξεπηζκόο

θαιισπηζκόο, ηαθηνπνίεζε, ζπγύξηζκα, δηεπζέηεζε.

επξπκάζεηα

πνιπκάζεηα, πνιπγλσζία.

επζέβεηα

ζεβαζκόο, επιάβεηα, ζενζέβεηα, εθηίκεζε.

επηειηζκόο

πνηαπόηεηα, κηθξνπξέπεηα, εμεπηειηζκόο, ηαπεηλόηεηα. επηξεπηζκόο: εππξεπηζκόο, θαιισπηζκόο, ηαθηνπνίεζε.

επηπρία

επδαηκνλία, θαινηπρία, εππνξία, επεκεξία, επηηπρία.

επςπρία

αλδξεία, γελλαηόηεηα, γελλαηνςπρία, εξσηζκόο, επηνικία.

18

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

εθόδην - εθόδηα κέζν, ρξεηώδε, αλαγθαία, πξνκήζεηεο. ερεκύζεηα

εγθξάηεηα, απόθξπςε, απνζηώπεζε.

ΔΠΗΘΔΣΑ έγθπξνο

απζεληηθόο, αμηόπηζηνο.

ειεύζεξνο

απηόλνκνο, αδέζκεπηνο, απηόβνπινο, αδνύισηνο, αλεμάξηεηνο, απηνδύλακνο.

ειιηπήο

αλεπαξθήο, αηειήο, εκηηειήο.

επίπιαζηνο

πιαζκαηηθόο, ςεπδεπίγξαθνο, λόζνο, πιαζηόο, θίβδεινο, απαηειόο, ηερλεηόο, ςεύηηθνο.

εζσηεξηθόο

ελδόηεξνο, κύρηνο, εζώηεξνο, βαζύηεξνο, ελδόκπρνο.

εηεξόθσηνο

εηεξόλνκνο, ρεηξαγσγεκέλνο.

εύινγνο

βάζηκνο, πεηζηηθόο, δηθαηνινγεκέλνο.

εθάκηιινο

ηζνδύλακνο, ηζάμηνο.

ΡΖΜΑΣΑ εηζρσξώ

παξεκβάιινκαη, εηζδύσ, παξεηζδύσ.

ελεδξεύσ

θαηξνθπιαθηώ, θαξαδνθώ, ειινρεύσ, ππνβόζθσ, παξακνλεύσ.

ελζαξξύλσ

πξνηξέπσ, παξαθηλώ, ηνλώλσ, εκςπρώλσ, παξνξκώ.

εληζρύσ

ελδπλακώλσ, ηνλώλσ.

εμνπζηάδσ

πνδεγεηώ, ρεηξαγσγώ, θαηεπζύλσ.

επηδνθηκάδσ

εγθξίλσ, επηθξνηώ.

επεξγεηώ

πξνζθέξσ, ζπληξέρσ, ζπλεηζθέξσ, ειεώ, βνεζώ.

Ε δελίζ

απνθνξύθσκα, απνθνξύθσζε, θνινθώλαο, κεζνπξάλεκα, κέγηζην, κάμηκνπκ.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

19

δήιηα

θζόλνο, δεινθζνλία, αληηδειία, δεινηππία, θαρππνςία.

δήινο

πξνζπκία, δέζε, ζέξκε, νξκή, όξεμε.

δσηηθόηεηα

δξαζηεξηόηεηα, ελεξγεηηθόηεηα, δπλακηθόηεηα, δσεξόηεηα. εγεκνληζκόο: θπξηαξρία, επηθξάηεζε, εγεκνλία, αξρεγία, εμνπζία, εγεζία, επηβνιή. εγεζία: εγεκνλία. εμνπζία, αξρεγία, θαζνδήγεζε, ρεηξαγώγεζε.

Ζ εδνλή

απόιαπζε, επραξίζηεζε, ηέξςε, ηθαλνπνίεζε, ραξά, επηπρία.

εζηθή

εζηθόηεηα, ρξεζηόηεηα, ηηκηόηεηα, ήζνο, εληηκόηεηα, αξεηή.

εζηθό

επςπρία, ζάξξνο, θξόλεκα, ζζέλνο.

ήζνο -ήζε

ραξαθηήξαο, αγσγή, αλαηξνθή, δηαγσγή, ζπκπεξηθνξά, εζηθή, παξάδνζε, ζπλήζεηα, θύζε. ηξόπνο.

εκηκάζεηα

νιηγνκάζεηα, ςεπηνκόξθσζε, «παζάιεηκκα».

εξσηζκόο

ηόικε, ζάξξνο, επςπρία, γελλαηόηεηα, αλδξεία, απηνζπζία, παιηθαξηά, αλδξαγαζία, ιεβεληηά.

Θ ζάξξνο

ηόικε, αθνβία, θνπξάγην, γελλαηόηεηα, ζζελαξόηεηα, απηνπεπνίζεζε, νηθεηόηεηα.

ζεαηξηληζκόο

επίδεημε, πξνζπνίεζε, ππνθξηζία, αλεηιηθξίλεηα.

ζέιεζε

βνύιεζε, πξόζεζε, δηάζεζε, απνθαζηζηηθόηεηα, επηζπκία, αμίσζε. ζεζκόο: λόκνο. ζέζπηζκα, λνκνζέηεκα. θαλόλαο.

ζξάζνο

ζξαζύηεηα. αλαίδεηα. ηόικε.

ζξεζθεία

ζξήζθεπκα. δόγκα. πίζηε, πεπνίζεζε. «πηζηεύσ».

ζξπαιιίδα

θηηίιη , (κηθ.) αθνξκή.

ζπκόο

ςπρή. νξγή. λεύξα. αγαλάθηεζε.

20

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

Η ηδαληθό - ηδαληθά ηδεώδεο. ζθνπόο. επηδίσμε. ηέιεην. πξόηππν. πόζνο. ίλδαικα. ηδεαιηζκόο

ηδενθξαηηζκόο. πλεπκαηνθξαηία. ηδενθξαηία.

ηδενινγία

πεπνηζήζεηο. αξρέο. πξνζήισζε. θξόλεκα, αληδηνηέιεηα, νπηνπία. ρίκαηξα.

ηδηνηέιεηα

ζπκθεξνληνινγία. θηινρξεκαηία. πζηεξνβνπιία.

ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθνπνίεζε, εζληθνπνίεζε. ηεξεκηάδα

ζξελνινγία, κεκςηκνηξία

ηθκάδα

δσηηθόηεηα.

ίκεξνο

πόζνο, ιαρηάξα.

ηκπεξηαιηζκόο

εμνπζία. θπξηαξρία. επεθηαηηζκόο.

ηζόηεηα

ηζνηηκία. ηζνπνιηηεία. εμίζσζε. εμνκνίσζε.

ηζρπξνγλσκνζύλε πείζκα. γλώζε. αδηαιιαμία. μεξνθεθαιηά. εκκνλή. θαλαηηζκόο.

ΔΠΗΘΔΣΑ ηδαληθόο

ηδεώδεο, ηδεαηόο.

ίδηνο

πξνζσπηθόο

Κ θαζήθνλ

ππνρξέσζε. ρξένο. επηηαγή. νθεηιή. επηβνιή. επζύλε.

θαζσζπξεπηζκόο επγέλεηα. εππξέπεηα. ππνθξηηηθή. θαθία

θαθνήζεηα. θαθεληξέρεηα. κνρζεξία. κίζνο. ζθιεξόηεηα. ερζξόηεηα. ζπκόο. θαπιόηεηα. εκπάζεηα. θζόλνο. κεηνλέθηεκα. ειάηησκα.

θάιινο

νκνξθηά. σξαηόηεηα. θαιινλή, ράξε. ζέιγεηξν. αγηόηεηα. θαινζύλε.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

21

θαιισπηζκόο

πεξηπνίεζε. ζηνιηζκόο. επίδεημε. εππξεπηζκόο. μσξατζκόο. επηηήδεπζε.

θαινζύλε

αγαζόηεηα. πξαόηεηα. ρξεζηόηεηα. επεξγεζία. θηιαλζξσπία. θαινθαγαζία. αγαζνεξγία. πνλνςπρηά. πξνηέξεκα. θαινθαηξία. αηζξία.

θαηαθεξκαηηζκόο θνκκάηηαζκα. θαηαηεκαρηζκόο. θαηάηκεζε. δηαίξεζε. αλάιπζε. θζνξά. θαηαηξηβή. θαηαλάισζε

θαηαλαισηηζκόο. μόδεκα. δαπάλε. ζπαηάιε.

θαηάξηηζε

θαηαξηηζκόο. νξγάλσζε. εθνδηαζκόο. εηνηκαζία. ηαθηνπνίεζε. δηεπζέηεζε. ζπγθξόηεζε. εθπαίδεπζε. εθγύκλαζε. πξνπόλεζε. πξνπαξαζθεπή. εθπόλεζε.

θαηαζηξνθή

εθκεδέληζε. εμνπζέλσζε. δηάιπζε.

θαηεζηεκέλν

θαζεζηώο. ζπληήξεζε. ζύζηεκα. «status quo».

θέξδνο

όθεινο. σθέιεηα. απνιαβή. απόδνζε. ζπκθέξνλ.

θίλεηξν

ειαηήξην. εξέζηζκα. έλαπζκα. νξκή. κέζν. όξγαλν. αηηία.

θινληζκόο

ηαιάληεπζε. δηαηάξαμε.

θιπδσληζκόο

παξαδαξκόο. ζαιαζζνηαξαρή. ηαιαηπσξία. αλαηαξαρή.

θνηλσληθόηεηα θνζκηθόηεηα. θαιή ζπκπεξηθνξά. θνιαθεία:

θηινθξόλεζε. θνκπιηκέλην. «γιείςηκν». θαιόπηαζκα. έπαηλνο.

θνκθνξκηζκόο

ζπκκόξθσζε. πξνζαξκνγή. απνδνρή.

θνζκνπνιηηηζκόο δηεζληζκόο. παγθνζκηόηεηα. θνπιηνύξα

πνιηηηζκόο. θαιιηέξγεηα. κόξθσζε. εμαλζξσπηζκόο. δηαλόεζε.

θξάηνο

δύλακε. ηζρύο, θύξνο. ζζέλνο. επηβνιή. αξρή. εμνπζία. θπβέξλεζε.

θξηηηθή

εθηίκεζε. αμηνιόγεζε. δηαηύπσζε. κειέηε. απνηίκεζε. επίθξηζε. θαηάθξηζε.

θπθεώλαο

ηαξαρή. αλαθάησκα. αλαζηάησζε. δίλε. αλεκνζηξόβηινο. «θαύινο θύθινο».

θπληζκόο

θπληθόηεηα. μεηζηπσζηά. αλαίδεηα. ζθιεξόηεηα.

22

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

ΔΠΗΘΔΣΑ θαηαζηξεπηηθόο επηβιαβήο, επηδήκηνο, νιέζξηνο, θζνξνπνηόο, εθκεδεληζηηθόο. θάηνρνο

θηήηνξαο, δηθαηνύρνο, ηδηνθηήηεο.

θύξηνο

αδηάιιαθηνο, αζπκβίβαζηνο, αλέλδνηνο, ακεηάπεηζηνο, αλππνρώξεηνο

Λ ιαζξνρεηξία

ππεμαίξεζε. ππνθινπή.

ιατθόηεηα

απιόηεηα. ηδηόηεηα ηνπ ιατθνύ.

ιαθσληζκόο

βξαρπινγία. ζύληνκε θαη πεξηεθηηθή έθθξαζε.

ιίβεινο

δπζθεκηζηηθό ή πβξηζηηθό δεκνζίεπκα.

ιίκπηλην

δσηηθή νξκή. εξσηηζκόο.

ινγηνηαηηζκόο

ζρνιαζηηθηζκόο, ζπληεξεηηζκόο, θαζαξεπνπζηαληζκόο, ζνθνινγηνηαηηζκόο, ρξεζηκνπνίεζε ηύπσλ θαζαξεύνπζαο.

ινγηζκόο

νξζόο ιόγνο, ινγηθή θξίζε, ζθέςε, αλάκλεζε, ζηνραζκόο, ππνινγηζκόο.

ιύηξσζε

απαιιαγή, ζσηεξία, απόζεηζε δεηλώλ.

Μ καδνπνίεζε

νκαδνπνίεζε, αγεινπνίεζε, απνβιάθσζε.

κάζεζε

κόξθσζε, εθκάζεζε, παηδεία, εκπεηξία, πείξα, γλώζε, ηθαλόηεηα, επηδεμηόηεηα.

καθξόθνζκνο

ζύκπαλ, θηίζε, πιάζε, νηθνπκέλε, πθήιηνο, θνζκηθό ζύζηεκα.

καηαηνδνμία

έπαξζε, θελνδνμία, καηαηνθξνζύλε, θνπθόηεηα, καηαηόηεηα, ςεπηνπεξεθάληα.

κεγαινςπρία

πςεινθξνζύλε, γελλαηνςπρία, γελλαηνθξνζύλε, κεγαινθξνζύλε, γελλαηνδσξία, καθξνζπκία, αλεθηηθόηεηα, αλεμηθαθία.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

23

κέζνδνο

ζύζηεκα, ηξόπνο, δηαδηθαζία, ηαθηηθή, νδόο.

κειέηε

θξνληίδα, επηκέιεηα, άζθεζε, ζπνπδή, έξεπλα, κειέηεκα, δηαηξηβή, πξαγκαηεία, αλάιπζε, έθζεζε.

κεζζηαληζκόο

πίζηε ζηε κειινληηθή έιεπζε ελόο κεζζία, ιύηξσζε.

κεηαγιώηηηζε

κεηάθξαζε, κεηαθνξά θεηκέλνπ από ηελ θαζαξεύνπζα ζηε δεκνηηθή.

κεηαλάζηεπζε

απνδεκία, εθπαηξηζκόο, μεληηεκόο, κεηνηθεζία, κεηαθίλεζε ιαώλ.

κεηαξξύζκηζε

κεηαηξνπή, ηξνπνπνίεζε, κεηαζρεκαηηζκόο, αλαθαίληζε, αλαλέσζε, αλαζεώξεζε.

κεηνπζίσζε

κεηαβνιή, κεηαπνίεζε, κεηαζρεκαηηζκόο, κνξθνπνίεζε, πινπνίεζε, ελζάξθσζε.

κεηξηνθξνζύλε κεηξηνπάζεηα, ηαπεηλνθξνζύλε, ζεκλόηεηα, θαηαδεθηηθόηεηα. κέηξν

κέζνο όξνο, κεζόηεηα, ζπκκεηξία, ζσζηή αλαινγία, ρξπζή ηνκή, πξόηππν ζύγθξηζεο, ξπζκόο ζηίρνπ.

κεδεληζκόο

κεδέληζε, άξλεζε ησλ πάλησλ, αλαγσγή ζην κεδέλ, ληρηιηζκόο.

κηθξνςπρία

κηθξνπξέπεηα, κηθξόηεηα, επηέιεηα θξνλήκαηνο, δεηιία.

κίκεζε

κηκεηηζκόο, απνκίκεζε, αλαπαξάζηαζε.

κηζαιινδνμία

κίζνο πξνο αιιόζξεζθνπο, εκπάζεηα, θαλαηηζκόο.

κίζνο

ερζξηθή δηάζεζε, έρζξα, ερζξόηεηα, αληηπάζεηα, απέρζεηα, απνζηξνθή.

κόδα

παξνδηθή ζπλήζεηα, λενηεξηζκόο, ζπξκόο, κνληεξληζκόο.

κνηξνιαηξία

κνηξνθξαηία, θαηαιηζκόο, κνίξα, πεπξσκέλν, εηκαξκέλε.

κνλαμηά

απνκόλσζε, κόλσζε, απνμέλσζε, εξεκηά.

κνληεξληζκόο

κόδα, ζπξκόο, λενηεξηζκόο.

κόξθσζε

εθπαίδεπζε, κάζεζε, παηδεία, θαιιηέξγεηα, ηα γξάκκαηα.

κόρζνο

ζσκαηηθόο θόπνο, ηαιαηπσξία, θάκαηνο, ηδξνθόπεκα.

κπθηεξηζκόο

ριεπαζκόο, εκπαηγκόο, πεξίπαηγκα, εηξσλεία.

24

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

ΔΠΗΘΔΣΑ κειινληηθόο

επηθείκελνο, πξνζερήο, επεξρόκελνο.

κσξόο

άλνπο, άθξσλ, αβέιηεξνο.

ΡΖΜΑΣΑ κνηάδσ

εμνκνηώλνκαη, παξαιιειίδνκαη, ηαπηίδνκαη, ζπγγελεύσ.

Ν λαξθηζζηζκόο

απηαξέζθεηα, απηνζαπκαζκόο. απηνεξσηηζκόο.

λενπινπηηζκόο επίδεημε πινύηνπ. λενηεξηζκόο

πηνζέηεζε θαηλνηνκηώλ ή λέσλ ηδεώλ, κνληεξληζκόο, κόδα, ζπξκόο.

λεπνηηζκόο

επλνηνθξαηία πξνο ζπγγελείο, νηθνγελεηνθξαηία, αλαμηνθξαηία.

λόκνο

ζέζπηζκα, λνκνζέηεκα, λνκνζεζία, ζεζκόο, δόγκα, θώδηθαο, αξρή, θαλόλαο, ζύζηεκα, αμίσκα, πξνζηαγή, επηηαγή, ηάμε.

Ξ μεθαζάξηζκα

απνζαθήληζε, ηαθηνπνίεζε, δηεπζέηεζε.

μελνκαλία:

μελνιαηξία, μελνθηιία, κηκεηηζκόο.

μεπξνβόδηζκα

πξνπνκπή, θαηεπόδην. θαηεπόδσζε.

μεζεθσκόο

επαλάζηαζε, αληαξζία, εμέγεξζε, δησγκόο.

Ο νηθνγέλεηα

γέλνο, θακίιηα, ζπηηηθό, ηδάθη, παηξηά, ζόη, ξάηζα, ζπίηη θαιήο θνηλσληθήο ηάμεο, νκάδα δώσλ ή θπηώλ, νκάδα ζπγγελώλ ελλνηώλ.

νηθνλνκία

δηαρείξηζε εζόδσλ θαη εμόδσλ, απνηακίεπζε, νηθνθπξηθή, δηάηαμε δνκήο ινγνηερληθνύ έξγνπ.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

25

νηθνπκεληζκόο

παγθνζκηόηεηα, θνζκνπνιηηηζκόο, εηξεληθή ζπλύπαξμε όισλ ησλ ιαώλ, ζπλαδέιθσζε όιεο ηεο αλζξσπόηεηαο.

νησλνζθνπία

καληεία από πέηαγκα πηελνύ, πξνθεηεία, πξναίζζεζε.

νθλεξία

λσζξόηεηα, λσρέιεηα, ηεκπειηά, απξαμία. ξαζπκία, «βαξεκάξα».

νιηγάξθεηα

ιηηόηεηα, απηάξθεηα, εγθξάηεηα, απζηεξόηεηα.

νινθαύησκα

παξαλάισκα, παλσιεζξία, εμνιόζξεπζε. νινθιεξσηηθή ζπζία.

νιπκπηζκόο

εμάπισζε αζιεηηθήο ηδέαο, δηνξγάλσζε νιπκπηαθώλ αγώλσλ.

νκαδνπνίεζε

θαηάηαμε, ηαμηλόκεζε, θαηεγνξηνπνίεζε.

νκόλνηα

νκνθξνζύλε, νκνθσλία, κόλνηαζκα, ελόηεηα, ζπκθσλία, εηξήλε, αξκνλία.

νλεηδηζκόο

κνκθή, ριεπαζκόο, θαθνινγία, επίπιεμε, επηηίκεζε, ςόγνο.

νπηζζνδξόκεζε νπηζζνρώξεζε, ζπληεξεηηθόηεηα, θαζπζηέξεζε. νπηηκηζκόο

αηζηνδνμία, βειηηνδνμία, ειπίδα.

νξακαηηζκόο

έθζηαζε, θαληαζίσζε, νπηαζηαζκόο, όξακα, νπηαζία.

νξγάλσζε

δηάηαμε, ηαθηνπνίεζε. ηαμηλόκεζε, ζπγθξόηεζε, ζπζηεκαηνπνίεζε.

νξγή

ζπκόο, αγαλάθηεζε, έμαςε, παξαθνξά, εξεζηζκόο, ηαξαρή, δηέγεξζε, κέλνο.

νξζνινγηζκόο

θξίζε ζύκθσλα κε ηε ινγηθή, ππεξνρή ινγηθήο έλαληη αηζζήζεσλ.

νξηζκόο

πξνζδηνξηζκόο, θαζνξηζκόο, πξνζηαγή, δηαηαγή, εληνιή.

νξκή

εμόξκεζε, ελζηηθηώδεο ξνπή, όξεμε, δηάζεζε, ηάζε, θιίζε, έληνλε επηζπκία, κέλνο, πάζνο, νξκέθπην. ζθνδξόηεηα, έληνλε δσηηθόηεηα.

νπκαληζκόο

αλζξσπηζκόο, θηιαλζξσπία, αλζξσπηά, αμηνπξέπεηα.

νπξκπαληζκόο

αζηπθηιία, πνιενδνκία.

νπηνπία

θαληαζηνπιεμία, ρίκαηξα, δνλθηρσηηζκόο, απξαγκαηνπνίεηα ζρέδηα ή ηδέεο.

26

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

όρινο

ζηίθνο, ζπξθεηόο, άηαθην πιήζνο, πιέκπα. πιεκπάγηα, ιαόο.

ΔΠΗΘΔΣΑ όκνηνο

παλνκνηόηππνο, απαξάιιαθηνο.

νξηζηηθόο

ηειεζίδηθνο, πάγηνο, ακεηάθιεηνο.

Π παγίσζε

ζηεξέσζε, ζηαζεξνπνίεζε, δηαηήξεζε, εδξαίσζε, κνληκνπνίεζε. παξακνλή.

πάζνο

πάζεζε, αξξώζηηα, Βάζαλν, πεξηπέηεηα, καξηύξην, έληνλε ςπρηθή θαηάζηαζε, αθαηαλίθεηε επηζπκία, ιαρηάξα, δηαθαήο πόζνο, νξγή. κίζνο, κέλνο. εκπάζεηα, ζεξκή ζπλαηζζεκαηηθή εθδήισζε, έξσηαο.

παηδεία

κόξθσζε. εθπαίδεπζε, παίδεπζε, κάζεζε, θαιιηέξγεηα, θνπιηνύξα.

παλάθεηα

ζεξαπεία, δηέμνδνο, ιύζε.

παξαβνιή

ζύγθξηζε, αληηπαξαβνιή, αιιεγνξηθή δηήγεζε εζηθνύ ραξαθηήξα, αληηπαξάζεζε.

παξαγθσληζκόο παξαγθώληζε, αλέληηκoο παξακεξηζκόο. ππνζθειηζκόο. παξακέξηζκα. παξαγσγηθόηεηα απνδνηηθόηεηα. γνληκόηεηα, επθνξία. δεκηνπξγηθόηεηα. παξάδεηγκα

ππόδεηγκα, πξόηππν γηα κίκεζε. δίδαγκα, δείγκα. απόδεημε, πεξίπησζε.

παξαδεηγκαηηζκόο ηηκσξία γηα ζσθξνληζκό. εθθνβηζκόο. παξάδνζε

πξνθνξηθή κεηάδνζε ζηνηρείσλ από γεληά ζε γεληά, ζρνιηθή δηδαζθαιία, ζπλήζεηεο, εζηθέο αληηιήςεηο, θαζηεξσκέλεο αξρέο, έζηκα, ζεζκνί.

παξαίζζεζε

ςπρηθή δηαηαξαρή, ςεπδαηζζεζία, πιαλαηζζεζία, αιινησκέλε αληίιεςε, απηαπάηε, θξελαπάηε.

παξαιιειηζκόο παξαβνιή, ζπζρέηηζε, ζύγθξηζε, αληηπαξάζεζε.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

27

παξαινγηζκόο

αλνεζία, παξάινγε ζθέςε ή πξάμε, ςεπδώλπκνο ζπιινγηζκόο.

παξακεξηζκόο

απνκάθξπλζε, ππνζθειηζκόο, παξακέξηζκα, παξαγθσληζκόο.

παξαηήξεζε

επηζθόπεζε, ελαηέληζε, θαηόπηεπζε, εμέηαζε, παξαθνινύζεζε, αληηινγία, έιεγρνο, επίθξηζε.

παξαηεξεηηθόηεηα ηθαλόηεηα πξνο παξαηήξεζε, ιεπηνινγία. παξεκβαηηζκόο επέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. παξνμπζκόο

εξεζηζκόο, έμαςε, παξνδηθή λεπξηθή θξίζε, επηδείλσζε.

παξόξκεζε

ππνθίλεζε, εμώζεζε, παξαθίλεζε, πξνηξνπή, παξόηξπλζε, αθαηαλίθεηε έιμε, νξκέθπην, έλζηηθην, ιίκπηλην.

παξξεζία

ζάξξνο ηεο γλώκεο, ειεπζεξνζηνκία, εηιηθξίλεηα, θαηεγνξεκαηηθόηεηα.

παηξησηηζκόο

θηινπαηξία.

πεηζαξρία

ππαθνή, ηάμε. επξπζκία, εππείζεηα, επηαμία, ζεβαζκόο.

πεηζώ

πεηζηηθόηεηα. πεηζκνλή.

πείξα

γλώζε, ηξηβή, ζνθία, εκπεηξία, κάζεζε, δνθηκαζία, βηώκαηα, δεμηόηεηα.

πεηξακαηηζκόο πείξακα, δνθηκή, απόπεηξα. πελία

ζηέξεζε, θηώρεηα. έλδεηα, αλέρεηα, απνξία.

πεξηέξγεηα

θηινκάζεηα, αδηάθξηην ελδηαθέξνλ, πνιππξαγκνζύλε, επηζπκία.

πεξηζσξηνπνίεζε παξακεξηζκόο, παξαγθσληζκόο, αληηθνηλσληθόηεηα. πεξηνξηζκόο

πεξηζηνιή, κείσζε. ειάηησζε, κεηξηαζκόο, πγθξάηεζε, ραιηλαγώγεζε, παξεκπόδηζε, απαγόξεπζε.

πεξίζθεςε

ζύλεζε, ζηόραζε, ζσθξνζύλε, θξόλεζε, πξνζνρή, πξνζεθηηθόηεηα.

πεζηκηζκόο

απαηζηνδνμία.

πηζεθηζκόο

κίκεζε ζπκπεξηθνξάο ή έθθξαζεο άιισλ, κατκνπδηζκόο, κατκνύδηζκα.

28

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

πίζηε

παξαδνρή, πεπνίζεζε, εκπηζηνζύλε, εκκνλή, αθνζίσζε, ζξεζθεία, αμηνπηζηία, εηιηθξίλεηα.

πιενλεμία

απιεζηία, αρνξηαγηά, ηδηνηέιεηα, θηινρξεκαηία, θηινθέξδεηα.

πιήμε

αλία, βαξηεζηηκάξα, δπζζπκία, κνλνηνλία.

πιεξνθόξεζε

ελεκέξσζε, αλαθνίλσζε.

πινπξαιηζκόο

πνιπαξρία, αλάπηπμε πνιιώλ απόςεσλ θαη ηδεώλ.

πινπηηζκόο

απνθόκηζε κεγάισλ θεξδώλ, ζπζζώξεπζε πινύηνπ.

πινύηνο

εππνξία, επκάξεηα, αθζνλία, πιεζώξα. πιεζκνλή, πνιπηέιεηα, ςπρηθόο ζεζαπξόο, πεξηνπζία.

πνηλή

ηηκσξία, θνιαζκόο, επίπιεμε.

πόιεκνο

έλνπιε ζύξξαμε. πάιε, ζύγθξνπζε, κάρε, έληνλνο αγώλαο, αληαγσληζκόο, πξνζπάζεηα γηα θαηαλόεζε.

πνιηηηθνπνίεζε πνιηηηθή δξάζε, ζπκκεηνρή ζηα θνηλά. πνιηηηζκόο

πξόνδνο, εμέιημε, αλάπηπμε, θνπιηνύξα, επηηεύγκαηα, δεκηνπξγηθόηεηα, πλεπκαηηθέο θαηαθηήζεηο, εκεξόηεηα.

πνιπκάζεηα

πνιπγλσζία, ζνθία, επξπκάζεηα.

πoιππξαγκσζύλε αζρνιία κε πνιιά πξάγκαηα, αλάκεημε σε μέλεο ππνζέζεηο, έληνλν ελδηαθέξνλ. πόισζε

βαζκηαία εθκεδέληζε έλσζεο, κείσζε έληαζεο, αθξαίεο πνιηηηθέο παξαηάμεηο.

πόλνο

άιγνο, θαθνπρίεο, βάζαλα, ζιίςε, ζηελνρώξηα, θαεκόο, νίθηνο, ζπκπόληα, ζπκπάζεηα, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, νδύλε.

πνξηζκόο

πξνκήζεηα, εθνδηαζκόο, εμνηθνλόκεζε αλαγθαίσλ, εμεύξεζε.

πνπξηηαληζκόο απινύζηεπζε ζξεζθεπηηθώλ ηύπσλ, απζηεξόηεηα εζώλ θαη αξρώλ, ζπληεξεηηζκόο. πξαγκαηηζκόο

πξαγκαηνθξαηία, ξεαιηζκόο.

πξόγνλνο

πξνπάηνξαο, γελλήηνξαο, γελάξρεο, πξνγελέζηεξνο.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

29

πξνγξακκαηηζκόο θαηάζηξσζε ζρεδίνπ δξάζεο, θαηάζηξσζε πξνγξάκκαηνο ελεξγεηώλ.

πξνδνζία

θαηάδνζε, αζέηεζε, εγθαηάιεηςε νηθείσλ ζε ώξα αλάγθεο, απνθάιπςε κπζηηθνύ, έγθιεκα θαηά ηεο παηξίδαο, παξάβαζε, θαηαπάηεζε.

πξνθαηάιεςε

γλώκε δηακνξθσκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ, θαθή δηάζεζε, άδηθε θξίζε, κεξνιεςία.

πξόιεςε

παξεκπόδηζε, απνηξνπή, απνζόβεζε, παξαδεθηή αληίιεςε, αζηήξηθηε γλώκε, πίζηε ζε ζθνηεηλέο δπλάκεηο, πξνθαηάιεςε, ηακπνύ, δεηζηδαηκνλία, εππηζηία, αθέιεηα.

πξνλνεηηθόηεηα πξνβιεπηηθόηεηα, πξόβιεςε, θξνληίδα, κέξηκλα, πξόλνηα, πξόγλσζε. πξόνδνο

βειηίσζε, πξνθνπή, αλέιημε, αλάπηπμε, πξναγσγή, επδνθίκεζε, άλνδνο, πξνθνπή, εμέιημε.

πξννξηζκόο

πξνθαζνξηζκόο, απνζηνιή, ζθνπόο, θιήξνο, ηειηθή θαηεύζπλζε, ηέξκα.

πξνπαγάλδα

πξνπαγαλδηζκόο, θαηήρεζε, πξνζειπηηζκόο, δηαθήκηζε, θήξπγκα.

πξνπειαθηζκόο πξνπειάθηζε, εμύβξηζε, εμεπηειηζκόο, ριεπαζκόο. πξνζαλαηνιηζκόο θαζνξηζκόο πνξείαο, θαηαηόπηζε, θαηεύζπλζε. πξνζαξκνγή

πξνζάξκνζε, ζπλαξκνγή, ζπκθσλία, εθαξκνγή, ζπκκόξθσζε, πξνζαξκνζηηθόηεηα.

πξνζδηνξηζκόο θαζνξηζκόο, ππνινγηζκόο, νξηζκόο, ραξαθηεξηζκόο. πξνζεηαηξηζκόο απόθηεζε θίισλ ή νπαδώλ, πξνζειπηηζκόο. πξνζειπηηζκόο απόθηεζε νπαδώλ, νκντδεαηώλ, πξνζεηαηξηζκόο. πξνζήισζε

αθνζίσζε, πξνζνρή, πξνζθόιιεζε.

πξνζνρή

πξνζήισζε, πξνθύιαμε, επαγξύπλεζε, θξνληίδα, ζηξαηησηηθό παξάγγεικα

πξνζπάζεηα

απόπεηξα, δνθηκή, αγώλαο.

πξνζηαηεπηηζκόο ελδηαθέξνλ, κέξηκλα, πξνθύιαμε, ελίζρπζε, βνήζεηα. 30

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

πξνζσπηθόηεηα ςπρνινγηθή, πλεπκαηηθή θαη εζηθή νληόηεηα, αηνκηθόηεηα, ζπνπδαίνο άλζξσπνο, απζεληία. πξόηππν

θαλόλαο, ηύπνο, ππόδεηγκα, κνληέιν, κήηξα, θαινύπη, πξόπιαζκα, πξόζσπν πνπ ρξεζηκεύεη σο παξάδεηγκα.

πξνώζεζε

πξναγσγή, ελίζρπζε, εμύςσζε, πξόνδνο, Βειηίσζε, αλαβάζκηζε.

πξσηνβνπιία

απηνβνπιία, αξρηθή έκπλεπζε, δεκηνπξγηθή απηελέξγεηα.

πξσηνγνληζκόο

ζπκπεξηθνξά αγξνίθνπ θαη απνιίηηζηνπ, πνιηηηζηηθή θαζπζηέξεζε, αγξηόηεηα.

πξσηνηππία

θαηλνηνκία, πξσηόηππε εθδήισζε.

ππξνδόηεζε

έθξεμε, έλαξμε, αξρή.

ΔΠΗΘΔΣΑ παξνδηθόο

πξόζθαηξνο, εθήκεξνο, ζηηγκηαίνο.

παξόκνηνο

παξεκθεξήο, παξαπιήζηνο.

πνιύπιεπξνο

πνιιαπιόο, πνιπκεξήο, πνιπζύλζεηνο, πνιύκνξθνο, πνιύηξνπνο.

πξόρεηξνο

απξνγξακκάηηζηνο, απξνεηνίκαζηνο, απηνζρέδηνο.

ΡΖΜΑΣΑ πιενλάδσ

αθζνλώ, θαηαθιύδνκαη, ζπζζσξεύνκαη, πιεζαίλσ.

πξνζπαζώ

επηρεηξώ, απνπεηξώκαη, απνηνικώ, δνθηκάδσ

Ρ ξαγηαδηζκόο

δνπινπξέπεηα, δνπιηθόηεηα.

ξεαιηζκόο

πξαγκαηηζκόο, πξαγκαηνθξαηία, αληηθεηκεληθόηεηα, νπληβεξζαιηζκόο, νινθξαηία, πηζηή αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ ηέρλε.

ξεβαλζηζκόο

αληεθδίθεζε, αληίπνηλα, απηνδηθία, βεληέηα, βεληεηηζκόο, εθδηθεηηθόηεηα.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

31

ξεθνξκηζκόο

κεηαξξύζκηζε, κεηεμέιημε, ξεβηδηνληζκόο, αλαζεσξεηηζκόο.

ξηδνζπαζηηζκόο επαλαζηαηηθόηεηα, ξηδηθέο αιιαγέο. ξνκαληηζκόο

ζπλαηζζεκαηηζκόο, ππεξβνιηθή αηζζεκαηηθόηεηα, εμηδαλίθεπζε, πάζνο, κπζηήξην.

ξνπζθέηη

δσξνδνθία, αζέκηηε ζπλαιιαγή, ραξηζηηθή παξνρή, ράξε, εθδνύιεπζε.

ξύζκηζε

δηεπζέηεζε, δηαθαλνληζκόο, ηαθηνπνίεζε, θαζνξηζκόο, ζπληνληζκόο, πξνγξακκαηηζκόο, πξνδηαγξαθή.

΢ ζαδηζκόο

γελεηήζηα δηαζηξνθή, βαζαληζκόο.

ζαηαληθόηεηα

ζαηαληζκόο, δαηκνληζκόο, δηαβνιηθόηεηα, ηερλάζκαηα, παξαθξνζύλε. εμαιινζύλε, ζειεληαζκόο.

ζαηξαπηζκόο

ηπξαλλία, δεζπνηηζκόο, απζαηξεζία.

ζαθήλεηα

μεθάζαξνο ιόγνο, ελάξγεηα, δηαύγεηα λνεκάησλ, επθξίλεηα.

ζεβαζκόο

ζέβαο, επιάβεηα, εθηίκεζε, ππόιεςε, ππαθνή, ηήξεζε, απνδνρή, αλαγλώξηζε.

ζησπή

ζηγή, εζπρία, δηαθνπή.

ζθεπηηθηζκόο

ακθηβνιία, δπζπηζηία, απαηζηνδνμία.

ζθέςε

ζπιινγηζκόο, ζηνραζκόο, δηαινγηζκόο, δηαλόεζε, θξνληίδα. έλλνηα, κέξηκλα, δηζηαγκόο, αλεζπρία, ηδέα, γλώκε. θξίζε, άπνςε.

ζθνηαδηζκόο

πλεπκαηηθό ζθνηάδη. άγλνηα.

ζλνκπηζκόο

καηαηόδνμε θνζκηθόηεηα, λενπινπηηζκόο.

ζνβηληζκόο

ηπθιόο εζληθηζκόο. ππεξπαηξησηηζκόο, εζληζκόο. θαλαηηζκόο.

ζνθία

επξπκάζεηα, πνιπκάζεηα, πνιπγλσζία, γλώζε, επζπθξηζία. ινγηθόηεηα, θξόλεζε, πεξίζθεςε.

ζόθηζκα

επηλόεζε, εμαπάηεζε, παξαινγηζκόο, παλνπξγία.

32

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

ζπαηάιε

αζσηία, θαηαζπαηάιεζε, δαπάλε, αλώθειν μόδεκα, πεξηηηό έμνδν.

ζηαδηνδξνκία

επαγγεικαηηθή άλνδνο, θαξηέξα.

ζηξνπζνθακειηζκόο εζειεκέλε άγλνηα θηλδύλνπ, εζεινηπθιία. ζησηθόηεηα

απάζεηα, αηαξαμία, θαξηεξία.

ζπγρξνληζκόο

πξννδεπηηθόηεηα, ζπληνληζκόο, ζπκθσλία ή ζύκπησζε ρξόλνπ, πξνζαξκνγή, ξύζκηζε.

ζπγρξσηηζκόο

ζηελή επηθνηλσλία, ζπλαλαζηξνθή.

ζπθνθαληία

ςεπδήο θαηεγνξία, αβαληά, δηαβνιή, ξεηζηληά, δπζθήκηζε. ράιθεπκα. επίθξηζε, ελνρνπνίεζε.

ζπιινγηζκόο

ζπκπέξαζκα, επίκνλε ζθέςε, πεξηζπιινγή, ζηνραζκόο.

ζπκπεξηθνξά

δηαγσγή, ηξόπνο, ζηάζε, ηαθηηθή, θέξζηκν.

ζύκπιεγκα

πινθή, πιέγκα. αίζζεκα θαησηεξόηεηαο, θόκπιεμ.

ζπκθέξνλ

όθεινο, θέξδνο, σθέιεηα, απνιαβή, ηδηνηέιεηα.

ζπκςεθηζκόο

ζπλαξίζκεζε, ζπλππνινγηζκόο, ακνηβαία ππνρσξεηηθόηεηα, ακνηβαία απόζβεζε.

ζπλαγσληζκόο

άκηιια, αγώλαο, αληαγσληζκόο.

ζπλαίλεζε

απνδνρή, ζπγθαηάζεζε, ζπγθαηάλεπζε, παξαδνρή.

ζπλαίζζεκα

επράξηζηε ή δπζάξεζηε ςπρηθή θαηάζηαζε, ςπρηθή εκπεηξία, εληύπσζε, αίζζεκα.

ζπλαλαζηξνθή ζπγρξσηηζκόο, επηθνηλσλία, ζηελή επαθή, θηιηθή ζπγθέληξσζε, ζπληξνθηά, παξέα. ζπλαζπηζκόο

ζπκκαρία, ζπλέλσζε, ζπλεξγαζία, ζύκπξαμε.

ζπλείδεζε

ζπλαίζζεζε, επίγλσζε, γλώζε, αληίιεςε, ην «εγώ», απηνέιεγρνο, απηνθξηηηθή.

ζπλεηξκόο

αιιεινπρία, ζπλάξηεζε, ζύλδεζε, αλάπιαζε.

ζπλέπεηα

ζηαζεξόηεηα, πίζηε, επαθόινπζν, αθνινπζία, απνηέιεζκα, παξεπόκελν, αιιεινπρία, απόξξνηα.

ζπλεξγαζία

ζπκκεηνρή, ζύκπξαμε, θνηλνπξαμία, ζπλεξγία.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

33

ζύλεζε

ζσθξνζύλε, ζνθία, θξόλεζε, πεξίζθεςε, θξνληκάδα, γλώζε, ζηόραζε, κπαιό.

ζπλήζεηα

έμε, έζνο, ζύζηεκα, εζηζκό ο, έζηκν, παξάδνζε.

ζπληαύηηζε

ζπληαπηηζκόο, εμνκνίσζε, αληίιεςε, ζύκπησζε.

ζπληεξεηηζκόο άξλεζε λεσηεξηζκώλ, εκκνλή ζηα παξαδεδνκέλα, δηαηήξεζε «status quo». ζπληνληζκόο

ξύζκηζε, ελαξκόληζε, ηαθηνπνίεζε, ζπκθσλία.

ζπλσζηηζκόο

ππθλή ζπγθέληξσζε, ζπζζώξεπζε, θνζκνζπξξνή, ζπξθεηόο.

ζπζθόηηζε

αζάθεηα, ζύγρπζε, παξελόριεζε, παξαδάιε, ζθνηνδίλε.

ζπζρέηηζε

ζπζρεηηζκόο, θαζνξηζκόο, ζπληαίξηαζκα.

ζθεηεξηζκόο

παξάλνκε νηθεηνπνίεζε, αξπαγή μέλνπ πξάγκαηνο, ηδηνπνίεζε.

ζρεκαηηζκόο

δηάηαμε, δηακόξθσζε, δηάπιαζε, νξγάλσζε, ζπγθξόηεζε, δεκηνπξγία, απαξηία.

ζρνιαζηηθηζκόο άθξηηε ζνθία, ηππνιαηξία, ιεπηνινγία, ζηελνθεθαιηά. ζσθξνληζκόο

ζπλέηηζε, ηηκσξία γηα παξαδεηγκαηηζκό, επίπιεμε.

ζσθξνζύλε

πεξίζθεςε, επζπθξηζία, νξζνθξνζύλε, ζύλεζε, θξόλεζε, ζεκλόηεηα, ερεθξνζύλε; θξνληκάδα, εγθξάηεηα.

ΔΠΗΘΔΣΑ ζαθήο

επθξηλήο, δηαπγήο.

ζπλεηόο

ζώθξσλ, θξόληκνο, ερέθξσλ, ζύλλνπο, λνπλερήο.

ζπλερήο

αδηάιεηπηνο, αδηάπησηνο, δηαξθήο, αθαηάπαπζηνο, αδηάθνπνο.

ζπλνιηθόο

νιόθιεξνο, αζξόνο, ζύζζσκνο, όινο.

Σ ηαιαληζκόο

ηαιαηπσξία, βαζαληζκόο, ειεεηλνινγία.

ηακπνύ

απαγνξεπκέλν, ηεξό, κηαξό, βέβειν, εζηθέο απαγνξεύζεηο.

34

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

ηάμε

ζεηξά, δηάηαμε, ηνπνζέηεζε, δηεπζέηεζε, ηεξάξρεζε, λνηθνθπξνζύλε, ηαθηνπνίεζε, εππξέπεηα, θνζκηόηεηα, επηαμία, επλνκία, θύθινο ζπνπδώλ, αίζνπζα δηδαζθαιίαο.

ηαπεηλνθξνζύλε ζεκλόηεηα, ηαπεηλόηεηα, κεηξηνθξνζύλε. ηάζε

νξκή, ξνπή, θιίζε, παξόξκεζε, έθεζε, ξεύκα, δηάζεζε.

ηαύηηζε

ηαπηηζκόο, εμνκνίσζε, ζπληαύηηζε, ζπληαπηηζκόο.

ηεξκαηηζκόο

πεξάησζε, επηηέιεζε, επόδσζε, ηειείσκα, δηαθνπή, ζηακάηεκα.

ηέρλε

θηινηερλία, θαιιηηερλία, επηδεμηόηεηα, ηθαλόηεηα, ηερληθή, καζηνξηά, επάγγεικα, εηδηθόηεηα, ηέρλαζκα, πνλεξηά.

ηερληθή

κέζνδνο, ζύζηεκα, ζύλνιν θαλόλσλ, ηερλνινγία.

ηερλνηξνπία

ύθνο, ζηπι, ξπζκόο, ηξόπνο.

ηηκηόηεηα

εληηκόηεηα, ρξεζηόηεηα, επζύηεηα, επζπλεηδεζία, αθεξαηόηεηα, εηιηθξίλεηα.

ηόικε

αθνβία, απνθαζηζηηθόηεηα, ζάξξνο, ζζέλνο, ηόικεκα, ηνικεξόηεηα, ζξάζνο.

ηνπηθηζκόο

ξεδηνλαιηζκόο, εζληθηζκόο.

ηνξπηιηζκόο

αλαηίλαμε, καηαίσζε, εγθαηάιεηςε, θαηαζηξνθή, ζακπνηάξηζκα, ππνλόκεπζε.

ηνπξηζκόο

πεξηήγεζε, πεξηνδεία, πεξηπιάλεζε, πεξηδηάβαζε, ηαμίδη αλαςπρήο, κεηαθίλεζε.

ηξαγέιαθνο

κπζηθό δών, θαζεηί αιιόθνην ή αθύζηθν, ηεξαηώδεο.

ηξακπνπθηζκόο βίαηε πξάμε, δσξνδνθία γηα εθβηαζκνύο ή δνινθνλίεο, ληαειίθη, ςεπηνπαιιεθαξηά. ηξνκνθξαηία

ζθιεξάδα, ζθιεξόηεηα, βαξβαξόηεηα, σκόηεηα, εθθνβηζκόο.

ηππνπνίεζε

καδηθή παξαγσγή ίδησλ πξντόλησλ, απηνκαηνπνίεζε.

ηύρε

ζύκπησζε, ζπγθπξία, ζπληπρία, εηκαξκέλε, κνίξα, πεπξσκέλν, θιήξνο, γξαθηό, ξηδηθό.

ηπρνδησθηηζκόο αξηβηζκόο, ην «θπλήγη ηεο ηύρεο».

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

35

Τ πγεία

επεμία, επξσζηία, αθκή, ξώκε, αξηηόηεηα.

πδξνθεθαιηζκόο γηγαληηζκόο, δπζαλαινγία, ζπγθεληξσηηζκόο ζηε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο. πιηζκόο

καηεξηαιηζκόο.

πινπνίεζε

αλαινγία, ζπλάξηεζε, ζπλάθεηα, αληηζηνηρία, παξαιιειία.

ύπαξμε

ππόζηαζε, παξνπζία, νληόηεηα.

ππεξβνιή

ρσξίο κέηξν, αθξόηεηα.

ππεξνςία

αιαδνλεία, πεξεθάληα, έπαξζε, εγσηζκόο, νίεζε.

ππεξρξνληζκόο δηαηώληζε, αθύξσζε ιόγσ παξέιεπζεο πξνζεζκίαο. ππεπζπλόηεηα

επζπλεηδεζία, επζύλε, ππνρξέσζε, εζηθό ρξένο.

ππνθξηζία

πξνζπνίεζε, επηηήδεπζε, δνιηόηεηα, αλεηιηθξίλεηα, θαξηζατζκόο.

ππνινγηζκόο

ινγαξηαζκόο, πζηεξόβνπιε ζθέςε.

ππνκνλή

θαξηεξία, εγθαξηέξεζε, αληνρή, παξξεζία, επηκνλή, εκκνλή, ζησηθόηεηα.

ππνζηηηζκόο

αλεπαξθήο δηαηξνθή, πείλα, ιηκόο.

ππνζθέιηζε

ηξηθινπνδηά, παξαγθσληζκόο, ππνζθειηζκόο, ππεξίζρπζε.

ππνζπλείδεην

βάζνο ςπρήο, θαηάβαζα ςπρήο, βηώκαηα, απσζεκέλα.

ππνηίκεζε

ππνβηβαζκόο, κείσζε, ειάηησζε, πηώζε ηηκήο ή αμίαο, έθπησζε, απνδπλάκσζε.

ύθεζε

θαηέβαζκα, ρακήισκα, κείσζε, ραιάξσζε, θάκςε, ππνρώξεζε, ειάηησζε, άκβιπλζε, εθηόλσζε.

ύθνο

έληερλε έθθξαζε, ζηπι, ξπζκόο, ηερλνηξνπία, αηνκηθόο ηξόπνο έθθξαζεο, παξνπζηαζηηθό, εμσηεξηθή εκθάληζε, ςπρηθή δηάζεζε.

ΔΠΗΘΔΣΑ ππεξβνιηθόο 36

ππέξκεηξνο, ππέξνγθνο, πιενλαζηηθόο. “ΑΝΟΓΟ΢” - Group

Φ θαηλνκεληζκόο θαηλνκελνθξαηία. θαλαηηζκόο

ππεξβνιηθόο δήινο, ηπθιή αθνζίσζε, εκκνλή, αδηαιιαμία, κηζαιινδνμία, θνκκαηηζκόο, νκαδνπνίεζε.

θαληαζία

θαληαζίσζε, νλεηξνπόιεζε, επηλόεζε, νπηνπία, αλάπιαζε, αλαπόιεζε, ίλδαικα, πλεύκα, ζθέςε, έπαξζε, αιαδνλεία.

θαξηζατζκόο

δνιηόηεηα, ππνθξηζία, ςεπδεπιάβεηα, ηππνιαηξία.

θαηξία

θιίθα, έλσζε, νκάδα, όκηινο, ζπλαζπηζκόο, αδειθόηεηα.

θελαθηζκόο

εμαπάηεζε, θνιαθεία, αγπξηεία, απάηε, ςέκα.

θεηηρηζκόο

ιαηξεία αληηθεηκέλσλ, παγαληζκόο, δεηζηδαηκνλία.

θήκε

είδεζε, δηάδνζε, πιεξνθνξία, ππόιεςε, εθηίκεζε, δόμα, θαιό όλνκα.

θζόλνο

δεινθζνλία, δήιηα, δεινηππία, εκπάζεηα, θαθεληξέρεηα, κίζνο, κνρζεξία.

θηιαιιειία

αιηξνπηζκόο, απηνζπζία, απηαπάξλεζε.

θηιαξγπξία

ηζηγθνπληά, θηινρξεκαηία.

θηιαπηία

εγσηζκόο, εγσπάζεηα, εγσιαηξία, εγσθεληξηζκόο.

θηιειεπζεξηζκόο θηιειεπζεξία, ιηκπεξαιηζκόο. θηιία

ζηελόο δεζκόο, ακνηβαία ζπκπάζεηα θαη αγάπε.

θηινδνμία

κεγαινκαλία.

θηινληθία

πξνζηξηβή, δηακάρε, αληηδηθία, έξηδα, ερζξόηεηα.

θηινπαηξία

παηξησηηζκόο.

θηινπνλία

θηιεξγία, εξγαηηθόηεηα.

θηινηηκία

αμηνπξέπεηα, επζημία, θηιόηηκν, δήινο, όξεμε.

θηινηνκαξηζκόο ππέξκεηξνο εγσηζκόο, αηνκνθξαηία, αηνκηθηζκόο. θηινρξεκαηία

θηινρξεκαηηζκόο, απιεζηία, θηιαξγπξία.

θιπαξία

πεξηηηνινγία, απεξαληνινγία, πνιπινγία, ακεηξνέπεηα.

θνξηηθόηεηα

θόξησκα, ελόριεζε, επηβάξπλζε.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

37

θξόλεκα

αξρέο, εζηθό, γλώκε, ηδενινγία, πνιηηηθά «πηζηεύσ», πςεινθξνζύλε, ζάξξνο, απηνπεπνίζεζε, απνθαζηζηηθόηεηα.

θξνλεκαηηζκόο αλαπηέξσζε εζηθνύ, εκςύρσζε, παξαδεηγκαηηζκό ο, ζσθξνληζκόο. θξόλεζε

θξνληκάδα, ζύλεζε, ζσθξνζύλε, πεξίζθεςε, ινγηθή, κπαιό.

θπγή

απνκάθξπλζε, αλαρώξεζε, ππνρώξεζε, θαηαθπγή, δηέμνδνο.

θπγνπνλία

νθλεξία, ηεκπειηά, ξαζπκία, λσζξόηεηα.

θπζηνθξαηία

λαηνπξαιηζκόο.

Υ ραηξεηηζκόο

πξνζθώλεζε, εθδήισζε αγάπεο, ζεβαζκνύ, ζπκπάζεηαο, απόδνζε ηηκώλ.

ρακαηιενληηζκόο ειηγκόο, πξνζαξκνζηηθόηεηα, επηβίσζε. ραξαθηήξαο

ηδηνζπγθξαζία, ηδηνκνξθία, ηδηαηηεξόηεηα, ηδηνηππία, ηδηνζπζηαζία, δηαθξηηηθό γλώξηζκα, ηδηαίηεξν εθθξαζηηθό ύθνο, εηιηθξίλεηα, ήζνο.

ράζκα

κεγάιν ξήγκα, βάξαζξν, δηάζηαζε, δηαθνξά.

ραθηεδηζκόο

θαηάδνζε, ζπηνπληά, θαηαζθνπία, ξνπθηαληά, ξαδηνπξγία, ζπθνθαληία.

ρεηξαγώγεζε

εμαλδξαπνδηζκόο, εηεξνθαηεύζπλζε.

ρεηξαθέηεζε

απηνηέιεηα, αλεμαξηεζία, απειεπζέξσζε, απνηίλαμε, απαιιαγή.

ρεηξηζκόο

ρξεζηκνπνίεζε, δηαδηθαζία, δηαρείξηζε, δηεμαγσγή.

ρνπιηγθαληζκόο απηαξρηζκόο, αιεηεία, καγθηά, θαλαηηζκόο, ηεληηκπντζκόο, βηαηόηεηα ρξήκα

λόκηζκα, παξάο, ιεθηά, ρξεκαηηθό πνζό, πινύηνο, πεξηνπζία.

ρξεκαηηζκόο

δσξνιεςία, θέξδνο, δηαρείξηζε ππνζέζεσλ, ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ.

ρξεζκόο

πξόξξεζε, καληεία, πξνθεηεία.

38

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

ρξόλνο

δηάξθεηα, ζπλέρεηα, ρξνληθή απόζηαζε, έηνο.

ρξνλνηξηβή

απώιεηα ρξόλνπ, ρξνληζκόο, θαζπζηέξεζε, αξγνπνξία, ραζνκέξη.

ρπδατζκόο

βαλαπζόηεηα, πξνζηπρηά, δεκνηηθηζκόο.

ρσξηζκόο

απνκάθξπλζε, αλαρώξεζε, απνρσξηζκόο, δηαλνκή, κνηξαζηά, δηαδύγην, δηαινγή, εθινγή, δηάιεγκα, απνκόλσζε, απνθιεηζκόο.

ΔΠΗΘΔΣΑ ρξήζηκνο

ιπζηηειήο, επσθειήο, ηειεζθόξνο, επνηθνδνκεηηθόο.

Φ ςέκα

αλαιήζεηα, ςεύδνο, ςεπηηά, απάηε, κπζνκαλία.

ςεπδαίζζεζε

απαηειή αίζζεζε, πιάλε, απηαπάηε, παξαίζζεζε, θξελαπάηε, θαληαζίσζε.

ςειάθεζε

ςειάθηζκα, εμέηαζε ή άγγηγκα κε άθξεο δαρηύισλ, ζσπεία, ράδη.

ςήθνο

γλώκε, επηδνθηκαζία, έγθξηζε, πξνηίκεζε, ςεθνδέιηην.

ςηζπξηζκόο

ρακειόθσλε νκηιία, ςίζπξνο, κνπξκνπξεηό, ζπθνθαληία.

ςόγνο

κνκθή, θαηάθξηζε, απνδνθηκαζία, επίθξηζε, θαηεγνξία, όλεηδνο, έιεγρνο.

ςπραγσγία

δηαζθέδαζε, ηέξςε, αλαςπρή, επραξίζηεζε.

ςπρεδειηζκόο

νλεηξηθή θαηάζηαζε, παξαίζζεζε.

ςπρή

δσηηθή πλνή, πλεύκα, δσηθή αξρή, λνπο, δηάλνηα, ςπρηθό ζζέλνο, θαξδηά, αληνρή, θνπξάγην, ζάξξνο, ζζελαξόηεηα, αθνβία, δύλακε, άλζξσπνο, εζσηεξηθόο θόζκνο, ελεξγεηηθόηεηα, δσληάληα.

ςπρηζκόο

ςπρνζύλζεζε, ςπρηθόο θόζκνο, εζσηεξηθόο ζπλαηζζεκαηηθόο θόζκνο.

ςπρξαηκία

απάζεηα, αηαξαμία, απηνθπξηαξρία, απηνζπγθξάηεζε, ζησηθόηεηα, εξεκία.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

39

Χ σξαίν

νκνξθηά, θάιινο, ην «θαιόλ», ην θαιαίζζεην.

σξηκόηεηα

σξίκαλζε, κεζηόηεηα, κέζησκα, αθκή.

σθειηκηζκόο σθειηκνθξαηία, ρξεζηκνζεξία, ρξεζηκνθξαηία, αηνκηθόο ή θνηλσληθόο επδαηκνληζκόο. σραδεξθηζκόο: έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, αδηαθνξία γηα θαζεηί, δπζθνξία, νθλεξία, δακαλθνπηηζκόο.

40

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

ΑΝΣΩΝΤΜΑ

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

41

42

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

ΑΝΣΧΝΤΜΑ ΑΝΔΤΡΔ΢Ζ ΑΝΣΩΝΤΜΩΝ : 1. Δίλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζηεξεηηθό α- ή αλ-. Π.ρ. έληηκνο - αλέληηκνο δπλαηόο - αδύλαηνο, αδύλακνο 2. Δίλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζηεξεηηθό α- ή αλ- θαη λα παξαιιάμνπκε θάπσο ηε ιέμε. Π.ρ. αηκαηεξόο - αλαίκαθηνο ελδνηηθόο - αλέλδνηνο 3. Όηαλ ε ιέμε είλαη ζύλζεηε κε ην επ-, είλαη δπλαηό λα βξνύκε θάπνηα ιέμε ζύλζεηε κε ην δπζ- ή ην α- ζηεξεηηθό. Π.ρ. επηπρήο - δπζηπρήο, αηπρήο επκελήο - δπζκελήο επλνκία - δπζλνκία, αλνκία επγελήο - αγελήο 4. Όηαλ ε ιέμε είλαη ζύλζεηε κε α' ζπλζεηηθό άιιε ιέμε, είλαη δπλαηό λα βξνύκε θάπνηα ζύλζεηε ιέμε κε α' ζπλζεηηθό ην αληώλπκν ηνπ α' ζπλζεηηθνύ ηεο ιέμεο. Π.ρ. δπζθνινλόεηνο - επθνινλόεηνο αλσθέξεηα - θαησθέξεηα εζσζηξέθεηα - εμσζηξέθεηα θαιόπηζηνο - θαθόπηζηνο 5. Δίλαη δπλαηό λα βξνύκε έλα ζπλώλπκν ηεο ιέμεο θαη λα βξνύκε έλα αληώλπκό ηνπ. Π.ρ. ζπκβηβαζηηθόο -+ δηαιιαθηηθόο, ππνρσξεηηθόο -+ αδηάιιαθηνο, αλππνρώξεηνο αγρίλνηα -+ εμππλάδα -+ βιαθεία αιιό ο -+ μέλνο, αιινεζλήο -+ ληόπηνο, νκνεζλήο λόεκα -+ νπζία -+ ηύπνο εξκελεύσ -+ δηαθσηίδσ -+ ζπζθνηίδσ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όζνλ αθνξά ηελ εξκελεία ησλ ιέμεσλ: α) Να ιακβάλνπκε ππόςε ηε ζεκαζία κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ε ιέμε κέζα ζην θείκελν. β) Να πξνηηκνύκε ηόζν γηα ηα αληώλπκα όζν θαη γηα ηα ζπλώλπκα ιέμεηο κε δηαθνξεηηθή ξίδα. γ) Να δίλνπκε ην ζπλώλπκν ή αληώλπκν ηεο ιέμεο ζηνλ ίδην ρξόλν θαη αξηζκό ή γέλνο, αξηζκό θαη πηώζε κε ηελ αξρηθή ιέμε.

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

43

ΚΑΣΑΛΟΓΟ΢ ΑΝΣΧΝΤΜΧΝ Α άβαηνο

βαηόο

αδαήο

εηδήκσλ, εηδηθόο, γλώζηεο

αδηάιιαθηνο

δηαιιαθηηθόο

αδηάθνξνο

ελδηαθέξσλ, ζεκαληηθόο

αδηόξαηνο

αμηνπξόζεθηνο, αμηόινγνο, επδηάθξηηνο

άδνινο

πνλεξόο, δόιηνο

αδξάλεηα

δξάζε, ελεξγεηηθόηεηα

αζέαηνο

πεξίνπηνο

αζέιεηνο

εζειεκέλνο, εθνύζηνο

αζέκηηνο

ζθόπηκνο-ζεκηηόο

αζεξάπεπηνο

ζεξαπεύζηκνο, ηάζηκνο

αζεζαύξηζηνο

απνζεζαπξηζκέλνο, θαηαγεγξακκέλνο

άζηθηνο

ζηγκέλνο, πξνζβεβιεκέλνο

αίζξηνο

λεθειώδεο, ζπλεθηαζκέλνο

αηκαηεξόο

αλαίκαθηoο

αηζζεηόο

αλεπαίζζεηνο

αηζρξόο

εζηθόο, ρξεζηόο

αίηηνο

αλεύζπλνο, ακέηνρνο, άζρεηνο

αηθλίδηνο

πξνγξακκαηηζκέλνο, αλακελόκελνο, πξνζδνθώκελνο

αηρκαισζία

αλεμαξηεζία

44

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

αηώληνο

θζαξηόο, εθήκεξνο, πξνζσξηλόο

αησλόβηνο

βξαρύβηνο

αησξνύκαη

πξνζγεηώλνκαη

άθαθνο

θαθόο, θαύινο, πνλεξόο, δόιηνο, επηθίλδπλνο

άθακπηνο

εύθακπηνο, επιύγηζηνο, ελδνηηθόο, ππνρσξεηηθόο

αθακςία

ππνρσξεηηθόηεηα, δηαιιαθηηθόηεηα

αθαηάβιεηνο

θαηαβεβιεκέλνο, επάισηνο

αθαηάιεπηνο

θαηαλνεηόο, εύιεπηνο, ζαθήο

αθαηακάρεηνο

επθαηάβιεηνο

αθιόλεηνο

αζηαζήο, ακθηζβεηήζηκνο

αθκάδσ

παξαθκάδσ, δύσ, μεπέθησ

αθνινπζώ

πξνεγνύκαη, πξνπνξεύνκαη

αθόξεζηνο

ρνξηάηνο, θνξεζκέλνο

αθξάδαληνο

αζηαζήο, ακθίβνινο, αβέβαηνο

αθξηβήο

αλαθξηβήο, ιαλζαζκέλνο, εζθαικέλνο, αλαμηόπηζηνο, αζπλεπήο

αθύκαληνο

πνιπθύκαληνο, ηαξαρώδεο

άθπξνο

έγθπξνο

αιαδνλεία

κεηξηνθξνζύλε, ηαπεηλνθξνζύλε, ζεκλόηεηα

αιγεηλόο

αλώδπλνο, επράξηζηνο

αιήζεηα

ςεύδνο, ςέκα, αλαιήζεηα, κύζεπκα, επηλόεκα, απνθύεκα ηεο θαληαζίαο

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

45

αιθή

αδπλακία, θαρεμία

αιιόηξηνο

νηθείνο, δηθόο

αιηξνπηζκόο

εγσηζκόο, αηνκηζκόο

ακβιύλσ

νμύλσ, αλακνριεύσ

ακείιηθηνο

θηιεύζπιαρλνο, ήπηνο, καιαθόο

ακειεηένο

ζεκαληηθόο, αμηόινγνο, ππνινγίζηκνο

ακειώ

επηκεινύκαη

άκεκπηoο

αμηόκεκπηνο, αμηνθαηάθξηηνο, κεκπηόο, επηιήςηκνο

άκεζνο

έκκεζνο, πιάγηνο

ακεηάζεηνο

κεηαθηλνύκελνο, κεηαηνπηζκέλνο, επκεηαθίλεηνο

ακεηάθιεηνο

κεηαθιεηόο, αλαθιεηόο, αθπξώζηκνο, αλαηξέζηκνο

ακεηαλόεηνο

κεηαλνεκέλνο

ακεηάπεηζηνο

δηαιιαθηηθόο, ππoρσξεηηθόο

ακεηξoεπήο

ιηγόινγνο, ζπγθξαηεκέλνο, ζεκλόο, κεηξεκέλνο

άκεηξνο

νιηγάξηζκνο, πεπεξαζκέλνο

ακηγήο

αλάκηθηνο, κηθηόο, λνζεπκέλνο

ακνηβαίνο

κνλνκεξήο

ακπδξόο

ζαθήο, ,μεθάζαξνο, έληνλνο, δσεξόο, αηζζεηόο

ακύεηνο

κπεκέλνο

ακύλνκαη

επηηίζεκαη

ακθηβάιισ

είκαη βέβαηνο, έρσ ηελ πεπνίζεζε

ακθηιεγόκελνο

αλακθηζβήηεηνο, αλακθίιεθηνο, αλαληίξξεηνο

46

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

αλαγόξεπζε

θαζαίξεζε

αλαδήηεζε θέξδνπο

αθηινθέξδεηα

αλαδσνγόλεζε

εμάληιεζε, εμνπζέλσζε

αλαζύκεζε

ιήζε, ιεζκνληά

αλαίδεηα

ζεκλόηεηα

αλαίξεζε

επηθύξσζε, ηήξεζε

αλαηζρπληία

ζεκλόηεηα, αηδεκνζύλε

αλαθαηλίδσ

θζείξσ

αλαθηλώ (ζέκα)

απνζησπώ, αληηπαξέξρνκαη

αλαθιηκάθσζε

απνθιηκάθσζε

αλάιγεηνο

ζπκπνλεηηθόο, επαίζζεηνο, πνλόςπρνο

αλάιεςε (επζύλεο)

απνπνίεζε

αλάιεςε (ζέζεο)

απνρώξεζε, παξαίηεζε δπζαλαινγία, αζπκκεηξία

αλαινγία

δπζαλαινγία, αζπκκεηξία

αλαινγίδνκαη

αςεθώ, παξαγλσξίδσ

αλακελόκελνο

αλέιπηζηνο, απξόζκελνο

αλαπάληερνο

αλακελόκελν

αλαπλνή

εθπλνή

αλάξκνζηνο

αξκόδσλ, πξέπσλ

αλάξπαζηνο

αδήηεηνο

αλαζηαηώλσ

θαζεζπράδσ

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

47

αλαζθάιεηα

απηνπεπνίζεζε, απνθαζηζηηθόηεηα

αλεθηηθόο

αδηάιιαθηνο

αλεμαξηεζία

εμάξηεζε, ππνηέιεηα

αλεζπρεηηθόο

θαζεζπραζηηθόο

άλνδνο

θάζνδνο, πηώζε

αλνκνιόγεηνο

νκνινγεκέλνο, θαλεξόο

αλνρή

αδηαιιαμία, αθακςία

αληηγλσκία

ζπκθσλία, ηαπηόηεηα απόςεσλ

αληίζηαζε

ππνρώξεζε

αληηζηέθνκαη

ελδίδσ, ππνρσξώ

αμηέπαηλνο

αμηνθαηάθξηηνο

αόξηζηνο

θαζνξηζκέλνο

απαιείθσ

δηαηεξώ

απαηειόο

εηιηθξηλήο, πξαγκαηηθόο

απειπηζηηθόο

ελζαξξπληηθόο

απιεζηία

απηάξθεηα

απνθιίλσ

ζπγθιίλσ

απνθξνπζηηθόο

ειθπζηηθόο

απόθξπςε

απνθάιπςε

απόξξηςε

απνδνρή, έγθξηζε

απνζαθελίδσ

ζπζθoηηδσ, κπεξδεύσ

απξέπεηα

εππξέπεηα

48

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

απξνθάιππηνο

ζπγθεθαιπκκέλνο

απξόζθνπηνο

κεη' εκπνδίσλ

αξκνλία

αζπκκεηξία

αξξπζκία

επξπζκία

άξηηνο

ειιηπήο

αηειέζθνξνο

απνηειεζκαηηθόο, ιπζηηειήο

άηερλνο

πεξίηερλνο

αηνκηθόο

ζπιινγηθόο

άηνπνο

ινγηθόο

απζάδεο

θαιόηξoπoο, επγεληθόο

απζηεξόο

επηεηθήο, ειαζηηθόο

απηόθιεηνο

θαιεζκέλνο θιεηεπκέλνο

αθνξνιόγεηνο

θνξνινγεηένο

αθππλίδσ

απoραπλώλσ, θνηκίδσ

Β βαξεηόο

ελδηαθέξσλ, ζπλαξπαζηηθόο

βαξπζήκαληνο

αζήκαληνο

βάζηκνο

αβάζηκνο ,αζεκειίσηνο, αζηήξηρηνο

βαηόο

αδηάβαηνο

βειηίσζε

επηδείλσζε

βίαηνο

ήπηνο

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

49

βινζπξόο

κεηιίρηνο

βνπιηκία

θνξεζκόο

βξαρύβηνο

καθξόβηνο

Γ γεληθόο

εηδηθόο, κεξηθόο

γελλαηόδσξoο

ηζηγγνύλεο

γελλαηόηεηα

αλαλδξία

γλήζηνο

πιαζηόο

γξαπηόο

άγξαθνο

Γ δαπαλεξόο

αλέμνδνο

δεηιόο

ηνικεξόο

δειεαζηηθόο

αδειέαζηνο

δέζκηνο

ιπηόο, ειεύζεξνο

δεπηεξεύσλ

πξσηεύσλ, θύξηνο

δεκεγέξηεο

Δηξελνπνηόο

δεκηνπξγώ

θαηαζηξέθσ

δεκόζηνο

ηδησηηθόο, πξνζσπηθόο, αηνκηθόο

δηαβιεηόο

αδηάβιεηνο

δηάδεπμε

ζύδεπμε, έλσζε

50

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

δηαιιαθηηθόο

αδηάιιαθηνο

δηαπγήο

ζνιόο

δηαθεκίδσ

δπζθεκώ

δηαθνξεηηθόηεηα

νκνηόηεηα, ηαπηόηεηα, νκνηνγέλεηα

δηαθνξνπνίεζε

εμνκνίσζε

δηαρξνληθόο

ζπγρξνληθόο, εθήκεξνο

δηάςεπζε

επαιήζεπζε

δηεμνδηθόο

ζπλνπηηθόο, ζύληνκνο

δηεπθνιύλσ

δπζρεξαίλσ

δηεπθξηλίδσ

ζπζθνηίδσ

δηεπξύλσ

πεξηνξίδσ

δηράδσ

ζπκβηβάδσ

δόιηνο

άδνινο

δξαζηήξηνο

αδξαλήο

Γπζπξαγία (=δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε)

εππξαγία

δύζηξνπνο

θαιόηξνπνο

δσξνδνθία

δσξνιεςία

Δ εγγελήο

επίθηεηνο

εγθξαηήο

αθόιαζηνο, αραιίλσηνο, έθιπηνο

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

51

έγθξηζε

απόξξηςε, αθύξσζε

εγθώκην

επίθξηζε, ςόγνο

εζεινύζηνο

αθνύζηνο

εζληθηζηηθόο

δηεζληθόο

εζληθόο

δηεζλήο

εθδεισηηθόο

θξπςίλνπο, επηθπιαθηηθόο ,αλεθδήισηνο

Δθδήηεζε(=ζθόπηκε επηδίσμε δηαθνξνπνίεζεο)

απζνξκεηηζκόο, πξνζπνίεζε, επηηήδεπζε

εθκεηαιιεύζηκνο

αλεθκεηάιιεπηνο

εθνύζηνο

αθνύζηνο, αζέιεηνο

εθπιεξσκέλνο

αλεθπιήξσηνο

εθηόλσζε

ζπκπίεζε

ειάζζσλ

κείδσλ

ειαρηζηνπνηώ

κεγηζηνπνηώ

έκπεηξνο

ακάζεηνο

έκπηζηνο

αλαμηόπηζηνο, αθεξέγγπνο

εκπινθή

απεκπινθή

ελαληηώλνκαη

ζπκπξάηησ, ζπκθσλώ

ελαξγήο

δπζδηάθξηηνο, ζθνηεηλόο, απξνζδηόξηζηνο

έλδεηα

επάξθεηα

ελεξγνπνηώ

αθηλεηνπνηώ

ελήκεξνο

αλελεκέξσηνο

52

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

ελζνπζηάδσ

ςπρξαίλσ, απνγνεηεύσ

ελίζρπζε

απνδπλάκσζε

έλνρνο

αζώνο

ελζηεξλίδνκαη

απαξληέκαη

ελσηηθόο

δηαζπαζηηθόο

επεμεξγαζκέλνο

αθαηέξγαζηνο

επεξεαζκέλνο

αλεπεξέαζηνο

επηβξάδπλζε

επηηάρπλζε

επίθαηξνο

άθαηξoο, αλεπίθαηξνο

επηθεξδήο

επηδήκηνο

επηθπξσκέλνο

αθύξσηνο

επηθύξσζε

αλάθιεζε

επηζηεηό

άγλσζην, απξνζπέιαζην

επηηεδεπκέλνο

αλεπηηήδεπηνο

επσθειήο

αζύκθνξνο

εξηζηηθόο

ήπηνο, ζπκθηιησηηθόο

εηεξόθιηηνο

αλνκνηνγελήο

εηεξόηεηα

ηαπηόηεηα

επγλσκνζύλε

αραξηζηία

επεμία

θαρεμία

επζπθξηζία

αθξηζία

εύιεπηνο

δπζλόεηνο

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

53

επππόιεπηνο

αλππόιεπηνο

επρέξεηα

δπζρέξεηα

εθηθηόο

αλέθηθηνο, αθαηόξζσηνο

Ε δαξώλσ

ηεληώλνκαη, απιώλνκαη

δελίζ

λαδίξ , θαηώηαην δπλαηό

δεζηαίλσ

θξπώλσ, ςύρσ

δεζηαζηά

θξύν, ςύρξα

δεύσ

μεδεύσ

δεκηώλσ

σθειώ

δήηεζε

πξνζθνξά

δεησθξαπγάδσ

απνδνθηκάδσ

δόξηθνο

βνιηθόο

δνπξιόο

ινγηθόο

δνθεξόο

θσηεηλόο

δσεξόο

άηνλνο

δσληαλόο

λεθξόο

δσηηθόο

επνπζηώδεο

δσώδεο

αλζξώπηλνο

Ζ εζειεκέλνο

αθνύζηνο

54

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

εζηθόο

αλήζηθνο

ειηθησκέλνο

λένο

ειηνβαζίιεκα

αλαηνιή

ειηόινπζηνο

ζθνηεηλόο

εκεδαπόο

αιινδαπόο

εκεξάδα

αγξηάδα, ζθιεξόηεηα

εκεξεύσ

εμαγξηώλσ ,αγξηεύσ

εκεξήζηνο

λπθηεξηλόο

εκεξόβηνο

λπθηόβηνο

ήκεξνο

βίαηνο

εκεξόηεηα

αγξηόηεηα, αγξηάδα

εκέηεξνο

μέλνο

εκηηειήο

νινθιεξσκέλνο

ήμεηο αθήμεηο

ζαθήο, μεθάζαξνο

επεηξσηηθόο

λεζησηηθόο

εξεκηζηηθό

δηεγεξηηθό

ήξσαο

παιηθάξη

εζπρία

ζόξπβνο, θαζαξία

ήζπρνο

αλήζπρνο , ζνξπβώδεο, εθξεθηηθόο, νμύζπκνο

ήηηα εηηώκαη

λίθε ληθώ

ερεξόο

αζόξπβνο

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

55

Θ ζαιεξόο

καξακέλνο, παξεθκαζκέλνο

ζάιισ

παξαθκάδσ

ζάιπσ

ςπρξαίλσ

ζαιάζζηνο

ρεξζαίνο

ζαιαζζνηαξαρή

θάικα

ζαιαζζώλσ

επηηπγράλσ

ζακπάδα

δηαθάλεηα

ζαξξαιένο

άηνικνο, δεηιόο

ζάξξνο

θόβνο, δεηιία

ζέξηεκα

απνδπλάκσζε

ζεξίδσ

ζπέξλσ

ζεξηλόο

ρεηκεξηλόο

ζεξκαίλσ

ςπρξαίλσ

ζέξκε

απξνζπκία

ζεξκόαηκνο

ςπρξόαηκνο

ζέζεη

θύζεη

ζέζε

άξζε

ζεσξεηηθόο

πξαθηηθόο, ζεηηθόο, πξαγκαηηθόο

ζειππξεπήο

αλδξνπξεπήο ,αξξελσπόο

56

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

Η ηδεαηόο

ππαξθηόο, πξαγκαηηθόο

ηδεαιηζκόο

ξεαιηζκόο

ίδηνο

δηαθνξεηηθόο ,μέλνο

ηδηνηέιεηα

αληδηνηέιεηα

ηδησηηθνπνίεζε

θξαηηθνπνίεζε, εζληθνπνίεζε

Ηδησηηθόο

δεκόζηνο, θξαηηθόο

Ηδησθειήο

θνηλσθειήο

ηεξόο

αλίεξoο

ηθαλoπoίεζε

απνγνήηεπζε

ηθαλνπνηώ

δπζαξεζηώ

ηθαλόο

αλίθαλνο, αλεπαξθήο

ηιαξόηεηα

θαηήθεηα

ηκηηαζηόλ

γλήζηνο, απζεληηθόο

ηξαζηνλαιηζκόο ίζηνο

Ραζηνλαιηζκόο αλώκαινο, ηξαρύο

ηζηνξηθόο

κπζηθόο, πιαζηόο, θαληαζηηθόο

ηζρλόο

εύζσκνο, παρύο , πινύζηαο, άθζνλνο, παρπιόο , ηζρπξόο

ηζρλόηεηα

αθζoλία

ηζρπξνπνίεζε

εμαζζέληζε, απνδπλάκσζε

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

57

Κ θαηλνηνκία

ζηαζηκόηεηα. ΢ηεξενηππία

θαηλνύξηνο

απαξραησκέλνο, πεπαιαησκέλνο, αλαρξνληζηηθόο

θαθνθαηξία

αηζξία

θαθνπνηόο

αγαζνπνηόο, αβιαβήο, θηιήζπρνο

θαιαίζζεηνο

αθαιαίζζεηνο, θαθόγνπζηνο

θάιινο

αζρήκηα, δπζκνξθία

θαινζύλε

κνρζεξία, θαπιόηεηα

θάκςε

αλάθακςε

θαξηεξία

αλππνκνλεζία, αδεκνλία

θαηαγσγή

θαηάιεμε

θαηαδίθε

αζώσζε

θαηάζεζε

αλάιεςε

θαηαθξηηένο

αμηέπαηλνο

θαηαπίεζε θαηάπιεμε

ειεπζέξσζε απάζεηα, αδηαθνξία

θαηάξγεζε

επηθύξσζε, ζεζκνζέηεζε

θαηαζηξνθή

ζσηεξία, δεκηνπξγία, νηθνδόκεζε

θαηάηαμε

ζθόξπηζκα

θαηεγνξία

ππεξάζπηζε, έπαηλνο, εγθώκην

θαηόξζσκα

απνηπρία, αζηόρεκα

θαηνρή

απειεπζέξσζε

58

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

θαηνρπξσκέλνο

αθαηνρύξσηνο

θαύρεκα

ληξνπή, αηζρύλε, όλεηδνο

θέξδνο

δεκία, απώιεηα

θεξδνζθνπηθόο

αθηινθεξδήο

θίλδπλνο

αζθάιεηα

θίλεζε

αδξάλεηα, αθηλεζία

θνηλόο

αηνκηθόο, πξνζσπηθόο ,κνλαδηθόο, πξσηόηππνο

θνηλσληθόο

αθνηλώλεηνο, κνλόρλσηνο

θνληόθζαικε πξννπηηθή θνπηαζηηθόο

δηνξαηηθόηεηα

θξαηαηόο

αλίζρπξoο , αδύλαηνο

θύξνο

απαμία

άθνπνο

Λ ιάβξνο

ήπηνο, ραιαξόο

ιαζξαίνο

θαλεξόο, λόκηκνο

ιαθσληθόο

θιύαξνο, απεξαληνιόγνο

ιακπξόο

ζθνηεηλόο, κνπληόο

ιείνο

ηξαρύο

ιεπηνκεξήο

αδξνκεξήο

ιήζε

κλήκε, ζύκεζε

ιήμε

έλαξμε

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

59

ιηηόο

επηηεδεπκέλνο, ζύλζεηνο

ινγηθόο

άιoγoο , παξάινγνο, ππεξβνιηθόο

ιπζηηειήο

αιπζηηειήο, αλώθεινο, αζύκθνξνο

Μ καδηθόο

αηνκηθόο, κεκνλσκέλνο

καθξεγνξώ

βξαρπινγώ, ιαθσλίδσ

καθξόζπκνο

κλεζίθαθνο, εθδηθεηηθόο

καθξνζθειήο

ζύληνκνο

καξηπξώ

απoθξύπησ, απνζησπώ

καηαηνπνλώ

ηειεζθνξώ, θαξπνθνξώ

κάηαηνο καηαηώλσ

απνηειεζκαηηθόο, επσθειήο, σθέιηκνο, ζθόπηκνο πξαγκαηνπνηώ, θέξλσ ζε πέξαο

κεγαιεπήβνινο

ηαπεηλόο

κεγαινπξεπήο

ηαπεηλόο, ιηηόο

κεγαινξξήκσλ

κεηξηόθξσλ, ηαπεηλόθξσλ

κέζε

λεθαιηόηεηα

κεηιίρηνο

ηξαρύο, απόηνκνο, άγξηνο

κεηνδνηώ

πιεηνδνηώ

κεηνλόηεηα

πιεηνλόηεηα

κεησκέλνο

ακείσηνο, ακεηάπησηνο

κειαγρνιία

επζπκία, ραξά, επθνξία

κεξηθόο

γεληθόο, νιηθόο, πιήξεο

60

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

κεξηκλώ

παξακειώ

κεξνιεπηηθόο

ακεξόιεπηνο, αληηθεηκεληθόο

κεζηόο

άγνπξνο, αγίλσηνο ,θελόο

κεηαβιεηόο

ακεηάβιεηνο, αλαιινίσηνο

κνκθή

έπαηλνο

κόληκνο

έθηαθηνο, πξνζσξηλόο, πξόζθαηξνο

κνλόηνλνο

πνηθίινο, ζπλαξπαζηηθόο, πνιπθσληθόο

κύρηνο

εκθαλήο, εμσηεξηθόο

Ν λελεκία

ζύειια, αέξαο

ληθώ

εηηώκαη

λόζνο

γλήζηνο, απζεληηθόο

λόκηκνο

άλνκνο, παξάλνκνο, αζέκηηνο

λνζεξόο

πγηεηλόο, εύξσζηνο, ξσκαιένο, πγηήο

λόζηνο

μεληηεκόο, απνδεκία

λσζξόο

εξγαηηθόο, θηιόπνλνο

λσρειήο

ελεξγεηηθόο, δξαζηήξηνο

Ξ Ξαθνπζηόο

άζεκνο, αθαλήο

μάζηεξνο

ζπλλεθηαζκέλνο, ζθνηεηλόο

μαθληθόο

αλακελόκελνο, πξoζδνθώκελoο

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

61

μέλνηαζηνο

αλήζπρνο, αγρσκέλνο

μελνθαλήο

γλσζηόο, νηθείνο, ζπλεζηζκέλνο

μελόθεξηνο

ληόπηνο, εγρώξηνο

μελνθηιία

μελνθνβία

μελόθσλνο

νκόγισζζνο

μεπεξαζκέλνο

ζύγρξνλνο, κνληέξλνο / αμεπέξαζηνο

Ο νδπλεξόο

αλώδπλνο

νηθεηνζειήο

ππνρξεσηηθόο. αλαγθαζηηθόο

νηθνλνκία

ζπαηάιε

νηθηξόο

εμαίζηνο, ππέξνρνο

νθλεξόο

άνθλνο, εξγαηηθόο ,δξαζηήξηνο

νιέζξηνο

ζσηήξηνο, ιπηξσηηθόο, επεξγεηηθόο

νιηγάξθεηα

πιενλεμία

νινθιεξσκέλνο

ειιηπήο

νκηιεηηθόο

ιηγνκίιεηνο, ζησπειόο

νκνγελήο

αιινγελήο, αιινεζλήο, αιιόθπινο

νκνθσλία

δηάζηαζε, δηαθσλία, δηρνγλσκία

νκόςπρνο

δηραζκέλνο

όλεηδνο

θαύρεκα

νμύλνηα

βξαδύλνηα, ακβιύλνηα

62

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

όμπλζε

άκβιπλζε, εμνκάιπλζε, ύθεζε

νμύηεηα

επηόηεηα

νπηζζνδξόκεζε

πξόνδνο, εθζπγρξνληζκόο

νπηζζνρώξεζε

πξνέιαζε

νπξαγόο

πξσηνπόξνο

νπζηώδεο

επνπζηώδεο, αλνύζηνο

νπηνπηθόο

εθηθηόο, πξαγκαηνπνηήζηκνο

όθεινο

δεκία

νριεξόο

επράξηζηνο

όςηκoο

Πξώηκνο

Π πάγηνο

κεηαβαιιόκελνο

παληθόβιεηνο

ςύρξαηκνο

παλνπξγία

αγαζόηεηα

παληειήο

κεξηθόο

παξάβαζε

ηήξεζε, εθαξκνγή

παξαγθσλίδσ

πξνσζώ, εληζρύσ

παξαγλσξίδσ

αλαγλσξίδσ, εθηηκώ

παξαγσγή

επαγσγή

παξάδνμνο

ζπλήζεο, θαλνληθόο, θπζηνινγηθόο

παξάδνζε

παξαιαβή, ιήςε

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

63

παξαδνρή

άξλεζε, απόξξηςε

παξαθκάδσ

αθκάδσ

παξεκπνδίδσ

δηεπθνιύλσ, ππνβνεζώ

παξνδηθόο

κόληκνο

παξνηξύλσ

απνζαξξύλσ

παξνρή

ζηέξεζε

πεηζαξρία

απείζεηα

πείζκα

ελδνηηθόηεηα, ππνρσξεηηθόηεηα

πεληρξόο

πινύζηνο, άθζνλνο, επαξθήο

πεπεξαζκέλνο

άπεηξνο

πεξαηώλσ

αξρίδσ

πεξηιεπηηθόο

εθηελήο, αλαιπηηθόο, δηεμνδηθόο

πεξηηηόο

απαξαίηεηνο

πεξηθξαζηηθόο

κνλνιεθηηθόο

πηθξόρνινο

γιπθόο, θαιόγλσκνο

πηζηόο

αζπλεπήο, αζηαζήο, αλαθξηβήο, άπηζηνο

πιάγηνο

επζύο, άκεζνο

πιαζηόο

γλήζηνο, πξσηόηππνο

πιεόλαζκα

έιιεηκκα, πζηέξεκα

πιεκκειήο

άξηηνο, πιήξεο

πνιηηηθνπνηεκέλνο

απνιηηηθόο

πνιπάξηζκνο

επάξηζκνο

64

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

πξναηξεηηθόο

ππνρξεσηηθόο

πξνθαηεηιεκκέλνο πξνζεγγίδσ

απξνθαηάιεπηνο απνκαθξύλνκαη

πξνζηηόο

απξνζπέιαζηνο

πξνζόλ

ειάηησκα, κεηνλέθηεκα

πξνζπνίεζε

θπζηθόηεηα

πξόρεηξνο

θξνληηζκέλνο, κειεηεκέλνο

Ρ ξάζπκνο

δσεξόο, δξαζηήξηνο

ξεαιηζηήο

αηζεξνβάκσλ, νλεηξνπόινο, νπηνπηζηήο

ξεπζηόο

ζηαζεξόο, ακεηάβιεηνο

ξεηόο

ακθηιεγόκελνο, αζαθήο ,άξξεηνο

ξερόο

βαζύο, (κηθ: βαζπζηόραζηνο, δηεηζδπηηθόο)

ξηδνζπαζηηθόο

ζπληεξεηηθόο

ξηςνθίλδπλνο

αζθαιήο

ξππαξόο

θαζαξόο, αδηάθζνξνο

ξσκαιένο

αδύλακνο, αζζεληθόο θαρεθηηθόο

΢ ζαγελεύσ

απσζώ

ζαζξόο

γεξόο, αλζεθηηθόο

ζαθήο

αζαθήο, αδηεπθξίληζηνο, ζπγθερπκέλνο

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

65

ζεβαζκόο

αζέβεηα

ζεβαζηόο

ακειεηένο

ζίγνπξνο

αλαζθαιήο

ζησπειόο

θιύαξνο, ζνξπβώδεο

ζθαηόο

αβξόο, κεηιίρηνο, πξνζελήο, ήπηνο

ζθπζξσπόο

επδηάζεηνο, εύζπκνο

ζπαηάιε

θεηδσιόηεηα, νηθνλνκία

ζπιαρληθόο

άθαξδνο, ζθιεξόο

ζπνξαδηθόο

ζπρλόο, ηαθηηθόο

ζηαζεξόο

αζηαζήο ,κεηαβιεηόο, αθαλόληζηνο

ζηεξεόηππνο

ηδηόηππνο

ζηέξεζε

παξoρή, πιεζκνλή

ζηηβαξόο

αδύλακνο, θαρεθηηθόο

ζηηιπλόο

ζακπόο

ζπγθαηάζεζε

άξλεζε

ζπγθξόηεζε

δηάιπζε

ζύγρξνλνο

θιαζηθόο, πεπαιαησκέλνο

ζύδεπμε

δηάδεπμε

ζπιινγηθόο

αηνκηθόο, κεκνλσκέλνο

ζπκβηβαζηηθόο

αζπκβίβαζηνο ,αδηάιιαθηνο

ζύκκαρνο

αληίπαινο

ζπκκεηνρή

απνρή

66

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

ζπκκέηνρνο

ακέηνρνο

ζπκπάζεηα

αληηπάζεηα, απέρζεηα

ζύκπλνηα

δηρόλνηα

ζπκπόληα

απνληά, αλαιγεζία

ζπκπηύζζσ

αλαπηύζζσ, επηκεθύλσ

ζπκππθλώλσ

αξαηώλσ

ζπκθέξνλ

αληδηνηέιεηα

ζπλαγείξσ

ζθνξπώ, δηαιύσ

ζπλαζξνίδσ

δηαζθνξπώ, δηαζπείξσ

ζπλαπηόο

δηαθεθνκκέλνο

ζπλαθήο

άζρεηνο

ζπλελλόεζε

αζπλελλνεζία

ζπλεξγαζία

αληαγσληζκόο

ζπλεξγώ

εκπνδίδσ

ζπλεηόο

αζύλεηνο, απεξίζθεπηνο

ζπλνρή

δηάζπαζε

ζπληαπηίδσ

δηαθνξνπνηώ

ζύληνκνο

καθξύο, εθηελήο

ζπξξίθλσζε

επέθηαζε

ζθξηγειόο

παξεθκαζκέλνο, άηνλνο

ζρεηηθόο

απόιπηνο, άζρεηνο, αλίδενο

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

67

ζρνιαζηηθόο

επηθαλεηαθόο, επηπόιαηνο

ζσηήξηνο

νιέζξηνο, θαηαζηξεπηηθόο

Σ ηαιαληνύρνο

αηάιαληνο

ηαξαρώδεο

αηάξαρνο, γαιήληνο, ήξεκνο

ηαύηηζε

αληηδηαζηνιή

ηαρύλνπο

βξαδύλνπο

ηεθκεξησκέλνο

αλαπόδεηθηνο

ηέξκα

αθεηεξία, αξρή, μεθίλεκα

ηεξπλόο

δπζάξεζηνο

ηεηξηκκέλνο

πξσηόηππoο, αζπλήζηζηνο

ηερλεηόο

γλήζηνο, αιεζηλόο

ηερληθόο

άηερλνο

ηεξώ

αζεηώ

ηηζαζεύσ

εμαγξηώλσ, απνζεξηώλσ

ηηπνηέληνο

αμηόινγνο, ζεκαληηθόο

ηκεκαηηθόο ηόικε

ζπλνιηθόο, νιόθιεξνο δεηιία, ιηπνςπρία

ηνλώλσ

εμαζζελίδσ

ηξαρύο

ιείνο, απαιόο, ηξπθεξόο

ηξνπνπνίεζε

ζηαζηκόηεηα

ηξσηόο

άηξσηνο, απξόζβιεηνο

68

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

ηπραίνο

ζθόπηκνο, εζειεκέλνο /ζπνπδαίνο, αμηόινγνο

ησξηλόο

αιινηηλόο

Τ πκλνινγώ

επηηηκώ, επηθξίλσ, θαηεγνξώ

ππαίζξηνο

θιεηζηόο, εζσηεξηθόο

ππαηληθηηθόο

άκεζνο, επζύο

ππαηηηόηεηα

αλαηηηόηεηα

ππαθνύσ

απεηζώ, απεηζαξρώ

ππαλαλαρσξώ

επηκέλσ

ππεξακύλνκαη

αληηκάρνκαη, πνιεκώ

ππεξαζπίδσ

δηώθσ

ππεξεθηηκώ

ππνηηκώ

ππεξέληαζε

ραιάξσζε

ππεξέρσ

πζηεξώ, ππνιείπνκαη

ππεξεθαλεύνκαη

ληξέπνκαη, αηζρύλoκαη

Τπεξζεκαηίδσ (β’ ζεκαζία = ζπκθσλώ κε θάηη πνπ ηπώζεθε θαη πξνζζέησ θάηη παξαπάλσ).

κεηνδνηώ

ππεξζεξκαίλσ

θαηαςύρσ

ππέξκαρνο

πνιέκηνο

ππέξνγθνο

κηθξνζθνπηθόο

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

69

ππεξνπηηθόο

ζεκλόο, κεηξηόθξσλ

ππεξθίαινο

ηαπεηλόο, κεηξηόθξσλ

ππεξςεθίδσ

θαηαςεθίδσ

ππναπαζρόιεζε

ππεξαπαζρόιεζε

ππνβηβάδσ

αλπςώλσ

ππνβνιηκαίνο

γλήζηνο / απηόβνπινο

ππνδεέζηεξνο

ππέξηεξνο

ππνδεηγκαηηθόο

αμηνθαηάθξηηνο

ππνζάιπσ

πξoδίδσ, θαηαδίδσ/ θαηαζηγάδσ

ππνθίλεζε

απνηξνπή

ππνηέιεηα

απηνδηάζεζε

ππνηίκεζε

αλαηίκεζε/ ππεξηίκεζε

ππνηνληθόο

δπλακηθόο, ελδηαθέξσλ

Φ θαβνξηηηζκόο

αμηνθξαηία

θαηδξόο

θαηεθήο, βαξύο, δύζζπκνο/ ζνβαξόο

θαηλνκεληθόο

πξαγκαηηθόο

θαλαηηθόο

αθαλάηηζηνο

θαληαζηηθόο

ππαξθηόο, πξαγκαηηθόο

θεηδσιόο

αθεηδήο

θεξέγγπνο

αθεξέγγπνο, αλαμηόπηζηνο

70

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

θεπγαιένο

δηαξθήο, ζπλερήο, κόληκνο

θζελόο

αθξηβόο, πνηνηηθόο

θζίλσ

απμάλσ, απμάλνκαη

θηιαιήζεηα

ππνθξηζία, ςεύδνο

θηιαλζξσπία

κηζαλζξσπία, θηιαπηία

θηιάξγπξνο

γελλαηόδσξνο

θηιαπηία

αιηξνπηζκόο, απηαπάξλεζε

θηιεηξεληθόο

πνιεκνραξήο

θηιόδνμνο

κεηξεκέλνο, ηαπεηλόο

θηινπεξίεξγνο

δηαθξηηηθόο

θηιόπνλνο

θπγόπνλνο

θηιόηηκνο

αθηιόηηκνο, κηθξόςπρνο

θηιύπνπηνο

εύπηζηνο, αθειήο

Υ ραιαξόο

ζθηρηόο, έληνλνο, απζηεξόο, άηεγθηνο

ραιεπόο

εύθνινο, επρεξήο

ρακεξπήο

πςειόο

ραξκόζπλνο

ζιηβεξόο, ιππεηεξόο

ραξσπόο

ζθπζξσπόο

ρεηξαγώγεζε

ρεηξαθέηεζε

ρηκαηξηθόο

πξαγκαηηθόο, πξαγκαηνπνηήζηκνο

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

71

ρξεζηηθόο

άρξεζηνο, αλσθειήο/ δύζρξεζηνο

ρξεζηόο

επγελήο, δηαθξηηηθόο, εππξεπήο

Φ ςεγάδη

πξνηέξεκα, πιενλέθηεκα

ςέγσ

επαηλώ

ςεπδήο

αιεζήο

ςεθίδσ

θαηαςεθίδσ

ςίζπξνο

θξαπγή, βνή

ςύρξαηκνο

ηαξαγκέλνο, επέμαπηoο

ςπρξόο

ζεξκόο, εγθάξδηνο

Χ σζώ

έιθσ

ώξηκνο

άγνπξνο, αγίλσηνο

σθέιεηα

δεκία, βιάβε

σθέιηκνο

αιπζηηειήο

72

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΑΘΑΝΑ΢ΗΟ΢ ΦΡΑΓΚΟΤΚΖ΢ Ζ Γηδαζθαιία ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ζην Δληαίν Λύθεην, εθδόζεηο Παηάθεο. Α. ΣΟΣ΢ΗΚΑ΢, α) Λόγνο δνθηκηαθόο, εθδ. GUTENBERG, Αζήλα 2001 β)Λόγνπ δνθηκέο, εθδ. GUTENBERG, Αζήλα 2000 ΑΡΖ΢ ΓΗΑΒΡΖ΢, Ζ νξγάλσζε ηνπ ιόγνπ, εθδ. GUTENBERG, Αζήλα 1990 Β. ΦΗΛΗΑ΢, α) Αλαθνξέο ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ηνπ ηέινπο ηνπ 20νύ αηώλα, εθδ. Η. ΢ΗΓΔΡΖ΢, Αζήλα 1996, β) Κνηλσληνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, εθδ. ΢ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ, Αζήλα 1995 Γ. ΜΠΑΣΕΗΝΑ΢-Γ. ΛΟΤΛΟ΢, 'Δθθξαζε -Έθζεζε, εθδ. ΕΖΣΖ, Θεζ/λίθε 2001 Γ. Κ. ΜΑΤΡΟΓΗΑΝΝΖ, Γνθίκηα, εθδ. ΑΘΖΝΑ,1995 Γ. ΚΟΤΜΑΜΖ΢, ΢ύγρξνλα πξνβιήκαηα & Παηδεία, εθδ. Α. ΥΡΗ΢ΣΑΚΖ, 1993 Δ.Σ΢ΟΤΡΔΑ΢, Θέκαηα ζύγρξνλνπ ΠΑΠΑΓΖΜΑ, Αζήλα 1993

πξνβιεκαηηζκνύ

-

Γνθίκηα,

εθδ.

α) Έθζεζε ηδεώλ - Θέκαηα θνηλσληθνύ πξνβιεκαηηζκνύ (ηόκνο β'), β) Ζ Νενειιεληθή Γιώζζα θαη Έθζεζε ζην εληαίν ιύθεην, εθδ. ΠΑΣΑΚΖ, Αζήλα 1994 ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΑ - ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΑ, 3νο ηόκνο, εθδ. ΟΡΟ΢ΖΜΟ,1995 Δ. ΡΗΕΑ-΢ΚΤΦΑ, Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο ζηελ Έθθξαζε -Έθζεζε, εθδ. ΔΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΣΑ, Αζήλα 2001 Η. Μ. ΠΑΝΑΓΗΩΣΟΠΟΤΛΟ΢, Ο ζύγρξνλνο άλζξσπνο, Οη Δθδόζεηο Σσλ Φίισλ. Κ. ΓΚΟΡΟΓΗΑ-Δ. ΜΑ΢ΣΡΟΜΑΝΩΛΖ, Λόγνο θαη Έθθξαζε, εθδ. ΢ΑΒΒΑΛΑ΢, Αζήλα 2001 ΝΗΚΟ΢ Α.ΚΟΤΚΖ΢-ΑΡΖ΢ ΢.Σ΢ΟΤΚΑΝΣΑ΢ ,Ζ ΔΚΘΔ΢Ζ ΢ΣΟ ΛΤΚΔΗΟ ,εθδόζεηο Η.΢ΗΓΔΡΖ΢,2002 Π. ΢ΑΛΑΓΗΑΝΝΖ΢, Πξνζεγγίζεηο ζεκάησλ ζύγρξνλνπ πξνβιεκαηηζκνύ, εθδ. ΓΑΡΓΑΝΟ΢, Αζήλα 2002 ΢.ΣΗΣΖ΢ Μεζνδνινγία επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη παξαγσγήο ιόγνπ, εθδ. ΢ΠΟΤΓΖ, Αζήλα 2000 ΣΕΑΝΗΓΖ΢ ΢.-ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ.O- ΣΕΑΝΗΓΟΤ.Π, Σν κάζεκα ηεο Γιώζζαο, εθδ. ΕΖΣΖ, Θεο/λίθε 2000. “ΑΝΟΓΟ΢” - Group

73

ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ΢ ΦΤΣΡΑΚΖ΢, ΢πλώλπκα-Αληώλπκα ,ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΛΔΞΗΚΟ,2005,ΑΘΖΝΑ

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη πνιηηηζκνύ Κύπξνπ , ΢πλάληεζε κε ηε Γιώζζα, Α΄,Β΄,Γ΄ Γπκλαζίνπ, Λεπθσζία. Ζ ΓΗΓΑ΢ΚΑΛΗΑ ηεο ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΉ΢ ΓΛΩ΢΢Α΢ ζην ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ

74

“ΑΝΟΓΟ΢” - Group

View more...

Comments

Copyright © 2017 DATENPDF Inc.