AK_napkozis_munkaterv2_tanmenet.doc

July 7, 2018 | Author: Anonymous | Category: Documents
Share Embed


Short Description

Csapatjátékok a szabadban: Tegyünk rendet közvetlen Környezetünk tisztaságának .... Felelősök beszámolója So...

Description

Barbócz Anikó – Nagy Istvánné

 NAPKÖZIS MUNKATE! "# év$%&ya'

Az első osztályos tananyag ismétlése, gyakorlása A felszerelés !elye, rend"e #smerkedés az $"a tank%nyvekkel, munkaf&zetekkel A számoknak sokféle neve van (%vekvő, cs%kkenő számsorozatok )áros, páratlan számok, számszomszédok *sszeadás, kivonás, p+tlás -.as számk%rben /ép"átékok, nyitott mondatok, sz%veges feladatok Kombinatorika, logika

Az %náll+ tanulási m+dszerek ismétlése Az %náll+ság és a seg0tés mértéke, m+d"a Mindenkinek tudnia kell mi a délutáni feladata A tudatos tervszer3 munkavégzés képességének fe"lesztése 4gyenletes ter!elés 5az0t+ gyakorlatok, a feladatok okozta kimer<ség levezetése 4gyéni adottságok figyelembevétele' . felzárk+ztatás . te!etséggondozás, le!etőség szerint 4mlékezet, megfigyelő, figyelemfe"lesztő képességek  "átékokon kereszt&l Kooperat0v tec!nikák alkalmazása

A nyár legemlékezetesebb élményének ábrázolása Szabadon választott tec!nikával >agy @rarend kész0tése ra"zlapb+l, d0sz0tés szabadon választott tec!nikával

1eszélgetés a sz&netben t%rtént eseményekről Az éves foglalkozási terv megbeszélése és kiegész0tése szi versek és dalok

szi képek festése a fali$"ságra >agy karton!enger fel!asználásával ceruzatart+ kész0tése Sz0nes %tletek --B9C :-o

Az ősz tula"donságának megfigyelése Az őszi %lt%zk%déstől, a sz0nvilágt+l egészen az állatok szokásáig Eankovics Marcell' Eelkép. kalendárium Szeptember 

/y&m%lcstál kész0tése őszi termésekből /y&m%lcs%k s+.liszt gyurmáb+l Sz0nes %tletek ---BD

:

Tanult Tanult mond+kák, k iolvas+k stb ismétlése Sz+beli és 0rásbeli kife"ezőkészség megfigyelése 1eszédtec!nikai megfigyelés (éma, értő olvasás gyakorlása T%rténetek, mesék kitalálása, megadott szavakb+l 2angs$lyos olvasás #smerkedés az $" tank%nyvvel Témak%r%k áttekintése A virágos n%vények testfelép0tése Munkálatok a kiskertekben

A !ázirend ismertetése =soportt%rvény k%z%s megbeszélése 1alesetvédelemi szabályok ismertetése >ersek az iskolár+l' >álogatás Magyar ?nnepek :;-o.:;:o



D

A kooperat0v m+dszerek folyamatos alkalmazása A tanul+k kulcskompetenciának erős0tése minden tantárgy tanulása során, valamint bármely tanulási !elyzetben  )ákozdi csata

/yakoroltat+ és fe"lesztő segédanyagok a napk%zi ott!onban' (api6s7 gyakorl+ feladatai8 9.:;o.ig agy tantermi "átékok' . Amőba . 1ol!ázás #smert kooperat0v "átékok

K%zlekedési ismeretek az iskola k%rnyékén Ltkelés a kereszteződéseken >agy' (agymozgásos szabadtéri "átékok

A csoportszokások feleleven0tése' Szokások' foglakozások alatt szabadidő alatt   ebédidőben   utcán Jelelős!ál+zat kiép0tése' . tisztségviselők munká"a . munkamegosztás, egy&ttes tevékenység 2ogyan tanul"unk Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

(agymozgásos "átékok a szabadban' . Király, király, ad" katonátN . =sősz "áték 6 Eátékgy3"temény' 9o7

#smerkedés a fontosabb utcákkal >agy' (agymozgásos szabadtéri "átékok

>agy tantermi "átékok' . Kié lesz a sapka . Sor labdaadogat+ O padon &lveN 6 agy tantermi "átékok' . Kosár dobás . T&sszentés' )ikkN TreffN LszN 2ercN 6 igyázzunk k%rnyezet&nkreN Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

2almazok sorba rendezése 5épegetés a számegyenesen Peláci+k, sorozatok Számk%r bőv0tés' a :--.as számk%r Számok egymás!oz val+ viszony0tása Melyik t%bb, kevesebb, mennyivel Két"egy3 számok !elyi érték szerinti bontása Algoritmusok k%vetése az egyesekkel és a t0zesekkel végzett m3veletek k%rében /yakorlás az ismeretek elmély0tésére az alapm3veletekkel, szám és sz%veges feladatok megoldásával Szám és sz%veges feladatok alkotása tank%nyv adott szempont"ai alap"án 6számpiramis, számkerék, táblázatok kit%ltése, számegyenes értelmezése, %sszetartoz+ párok keresése, kép alap"án ábrázolás7*ssze!asonl0tások Qráma"áték mimikával és mozdulatokkal K%vetkeztetés a tartalomra c0mből, illusztráci+b+l Szereplők és "ellemző tula"donságaik )ozit0v tula"donságok kiemelése ers olvasása . >ers tanulása . Mese dramatizálása Mese!allgatás, szerep"áték, mesebefe"ezés, szereplők  "ellemzői Mással!angz+k !ossz$sága Szavak, mondatfa"ták /yakori t0pus!ibák "av0tása G%ldségek, gy&m%lcs%k a kiskertekben Természettudományos kompetencia k%rnyezet vizsgálata, megfigyelések, val+ságos élet!elyzetek!ez kapcsol+d+ tapasztalatok felidézése, rendezése, n%vények felép0tése, részeinek m3k%dése, k%z%s "ellemzők keresése, természet iránti tisztelet, ábra és sz%veg társ0tása Az %nellenőrzés fontossága' . A kész feladatot t%bbsz%r is átnézem . A !ibákat %náll+an igyekszem "av0tani . =sak akkor kérdezek, !a t%bbsz%ri k0sérlet után nem "utok eredményre )+tolom a !iányosságokat A kooperat0v m+dszerek folyamatos alkalmazása B kerekasztal, sz+forg+, ellenőrzés párban, páros munkaR stbB /yakoroltat+ és fe"lesztő segédanyagok a napk%zi ott!onban' (api6s7 gyakorl+ feladatai8 :I.DFo.ig ilmos' sszel kapcsolatos dalai

/ipsz%ntés )ozit0v.negat0v forma alkotása Makk, toboz, bogy+k fel!asználásával >agy Terménybábok' s&n, csigaveréb stb Terménybábok :

agy tantermi "átékok' . #ndul a vonatN . 2allgasd a párbeszédetN . Találd meg a karikátN 6 agy' (agymozgásos szabadtéri "átékok

Hgr+k%teles "átékok a szabadban' . )iri, Jeri, Sári . Hgr+k%teles "áték ## . Hgr+k%teles "áték ### 6 Eátékgy3"temény DDo7 >agy tantermi "átékok' . Kérdezz. felelek. tan0t+sdi . #ntarzia . 2ang ping.pong 6 agy tantermi "átékok' . Szél, rep&lő, mérges mack+ . 2angstaféta 6 árosok nap"a #smerkedés sz&lővárosunkkal Keresztre"tvényfe"tés

M3veletek :--.as számk%rben /yakorlás a tel"es két"egy3 számok p+tlására : !ozzáadással és elvétellel' a számolási el"árások elmély0tése Qifferenciált feladatmegoldások mennyiségi és ne!ézségi fokozatok szerint A tevékenység megfogalmazása rtelmezés ra"zr+l, számegyenesről, "átékpénzzel val+ kirakásr+l, "elekről %sszef&ggések 1eszélgetés a k%lt%ző felismertetése és a nálunk telelő 4gyszer3 és %sszetett sz%veges feladatok madarakr+l A ábrázolása, megoldása A megoldás madarak megfelelő lépéseinek kialak0tása és alkalmazása gondozása, az etetés  =soportszint3 Mesék tartalmának elmondása, r%vid, t%m%r megszervezése megfogalmazás A gondolkodási képesség fe"lesztése #gaz.!amis áll0tások mesékből Tanulságok megfogalmazása k%zmondásokkal K%vetkeztetések levonása a szereplők cselekedetei alap"án Téli népszokások # A megismert rokon értelm3 szavak mondatba foglalása 1eszélgetés az advent Mondatfa"ták gyakorlása  "elentéséről és a Szavak !elyes0rása !ozzákapcsol+d+ szokásokr+l Magyar népszokások :9o 5ak+!ely&nk és k%zlekedése Tőkés #stván' 2étk%znapok O Telep&lést0pusok és "ellemzőik D &nnepnapok 5ak+!ely&nk szomszédos telep&lései A falu és a város %ssze!asonl0tása Ut, utca, tér, park, "átsz+tér, udvar A k%zép&letek  és feladataik Az 0rásbeli !ázi feladat elkész0tése . Az +rán tanultak átgondolása, felidézése . U" fogalmak gyakorlati alkalmazása . Sz+beli feladatok megtanulása . Vrásbeli feladatok értelmezése, gondos megoldása . *nellenőrzés, !ibák "av0tása . A kész munkák %náll+ "av0tása . Eel%ld, !ány !ibát találtálN Mem+ria, emlékezet és figyelemfe"lesztő "átékok a kompetencia alap$ oktatás t&krében . Mi változott a képen . Sz+p+ker stb /yakoroltat+ és fe"lesztő segédanyagok a napk%zi ott!onban' (api6s7 gyakorl+ feladatai8 D;.CDo.ig álogatások Magyar ?nnepek D;.CIo Gene' Téli Mese.!áz >ersek és dalok a !+esésből 9

+

Sz&lővárosunk régen és ma Képek gy3"tése, tabl+ kész0tése

Madáretető kész0tése m3anyagflakonb+l >agy' pom . pom baba

/yertyad0sz0tés vagy Adventi naptár to"ástart+b+l

Mikulás gy%ngyből vagy Ablakd0szek festése &vegfestékkel

Qob+"átékok a szabadban' . Ki a leggyorsabb . rd utol a labdátN . 5abdaátadási verseny 6 Eátékgy3"temény'DCo7 >agy tantermi "átékok' Mesterség&nk c0mere . Lcs, vács, kovács 6 illámfeladatok : A tartalommondás k%vetelményei' . lényeges, lényegtelenelemek megk&l%nb%ztetése . sorrendiség, visszaidézés' Je"ezd be a t%rténetetN . képzelőerő fe"lesztése . gyors, pontos olvasás A lak+!ely&nk k%zlekedése T%megk%zlekedési eszk%z%k Az utazás szabályai 

' A verstanulás és feldolgozás m+dszere Koncentráci+s képesség és figyelem tart+sságának ellenőrzése =saládi &nnepeken verssel k%sz%nt%m családtag"aimat

A kooperat0v m+dszerek folyamatos alkalmazása A tanul+k kulcskompetenciának erős0tése minden tantárgy tanulása során, valamint bármely tanulási !elyzetben /yakoroltat+ és fe"lesztő segédanyagok a napk%zi ott!onban' (api6s7 gyakorl+ feladatai8 C9.Do.ig agy' (agymozgásos szabadtéri "átékok

Téli "átékok a szabadban' . 2+ember ép0tése . 2+goly+zás . =élba dobás k%rbe 6Eátékgy3"temény' I;o7 >agy tantermi "átékok . >issz!ang"áték . 2angstaféta 6 agy 1atyubábok' !+ember    o

)roblémamegold+ képesség fe"lesztése . Je"ezd be a t%rténetet . Tud+s0tás  . Mondatkezdés, mondatvégi 0rás"el 2áziállatok A négyláb$ !áziállatok ismerete 6szarvasmar!a, l+, !ázikecske, !ázi"u!, !ázisertés, kutya, !ázimacska, szamár7 Az emlős%k "ellemzői' szőrzet, elevensz&lés, emlő, anyate" Az emlős%k testének fő részei' fe", nyak, t%rzs, végtagok, farok

D

A 2+királynő c0m3 mese megtekintése K%tetlen beszélgetés /erda és Kay t%rténetéről a !3ség, a szeretet, a sz0v !atalmának mesés !ist+riá"ár+l

Meseillusztráci+ kész0tése szabadon választott tec!nika >agy S0k bábok kész0tése a látott mesé!ez

Az első félévi munka lezárása, értékelése A negat0v és pozit0v észrevételek %sszegy3"tése, megvitatása A féléves programok ismertetése

Jonalkép kész0tése Szabadon választott téma Eátékszertár DFo >agy =eruzaforgács kép Eátékszertár DFDo

4gyre pontosabb időterv kész0tése tantárgyanként és az egész %náll+ tanulás ide"ére A feladatok sorrend"ének megállap0tása 6 k%nnyebb, ne!ezebb, k%zepesen ne!éz 7 A kooperat0v m+dszerek folyamatos alkalmazása A tanul+k kulcskompetenciának erős0tése minden tantárgy tanulása soránX, valamint bármely tanulási !elyzetben /yakoroltat+ és fe"lesztő segédanyagok a napk%zi ott!onban' (api6s7 gyakorl+ ## feladatai8 9.:Do.ig agy' (agymozgásos szabadtéri "átékok

1eszélgetés a félévi eredményekről *nértékelés, mások értékelése Sikerek és sikertelenségek okainak keresése

Mozgásos szabadtéri "átékok' . )áros ker&lő . ?sd a !armadikatN . 2ármas ker&lő 6 Eátékgy3"temény o, Fo7 >agy tantermi "átékok' . Eav0tsd ki a SzeleburditN . 2ibavadászat 6 árosunk m$lt"ának megismerése (agy"aink tisztelete

Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

//

Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

Qidaktikus "áték a reláci+s "elekkel (%vekvő cs%kkenő számsorok #gaz, !amis áll0tások 1arkoc!ba Yrtartalom mérése alkalmi mérőeszk%z%kkel *sszef&ggések keresése a szorz+ és a szorzat változásában Sz%veg!ez kép ra"zolása Sz%veges feladatok megoldása T0pus!ibák gyakorlása' (yitott mondatok : K%vetkeztetés a c0mről a tartalomra 5ényegkiemelés mondatbefe"ezéssel =selekvések csoportos0tása, a t%rténet továbbgondolás Sz%veg!angulat, sz+értelmezés 2elyes e"tési normák!oz igazod+ versmondás 2angkapcsolatok !elyes e"tése Mondatok !elyes e"tésének gyakorlása *sszetett mondatok olvasása T0pus!ibák gyakorlása' A magán és mással!angz+k !ossz$ságának !elyes  "el%lése 1eszélgetés' Miért véd"&k a madarakat Az állatok élete télen



Testrészek felismerése sa"át testen és applikáci+s képen Mond+ka a testrészek gyakorlására A fő testrészek és érzékszervek ra"zolása A sa"át k&lső tula"donságok megfigyelése Jelismerés a k&lső és a belső tula"donságok alap"án =saládtagok, barátok tula"donságainak a bemutatása Sz%veges tantárgyak feldolgozása' . globális olvasás . tények alá!$zása . vázlat0rás . reprodukálás Az %náll+ tanulás befe"eztével' . Aki !amarabb elkész&l a feladatokkal ne zavar"a társait, %nm3velés szabadon választott tevékenységekkel, t%bbféle le!etőséget kell fela"ánlani ami pi!entető is egyben a gyermek számára  B 4rre is előre kell kész&lniB Vrásbeli feladatban tud"on !iba nélk&l dolgozni Seg0tségny$"tás és kérés Kooperat0v m+dszerek alkalmazása A kooperat0v m+dszerek folyamatos alkalmazása A tanul+k kulcskompetenciának erős0tése minden tantárgy tanulása során, valamint bármely tanulási !elyzetben /yakoroltat+ és fe"lesztő segédanyagok a napk%zi ott!onban' (api6s7 gyakorl+ feladatai8 :9.o.ig ilmos . Maszkabál A tanul+k által !ozott zenére tánc 9

/"

Teremdekoráci+ kész0tése' pap0r virág girland f&zér, gumi légg%mb%k, anyagok, szalagok fel!asználásával és felrakása az osztályfarsangra

Téli szabadtéri "átékok' . Szánk+!$z+ verseny . Szánk+tol+ verseny 6 Eátékgy3"temény' C-o7 >agy tantermi "átékok' . Mozaikképből sz+ . Mi van benne elre"tve 6 agy tantermi "átékok' . 2elyes0rási 5ott+ . Keresd az ele"étN .6agy' (agymozgásos szabadtéri "átékok

=sapat"átékok a szabadban .T3z!arc . >adászlabda . Szabadulás a labdát+l 6 Eáték gy3"temény'9Do7 >agy tantermi kooperat0v "átékok' . Kapd el a barátodN . >ámp0rok és zombik 6Kooperat0v tanulás D'7

Séta a városban (evezetességek megtekintése >agy' (agymozgásos szabadtéri "átékok

Mindenkit munká"a, magatartása alap"án értékel"&nkN 1arátság a fi$k és lányok k%z%tt Társaiddal szemben mindig légy igazságos Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

A tudás bőv0tésének le!etőségei igyázok magamra és k%rnyezetemreN 4gészségvédelem . Pendszeresen tisztálkodás . Az idő"árásnak megfelelő %lt%zk%dés Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

/(

Mértékek val+sz0n3ségi "átékok, sorozatok, reláci+k gyakorlása bontott alak$ számokkal A szorzás O osztás kapcsolata Alkalmazásuk Az oszt+ és a !ányados kapcsolata Pészekre osztás Az osztás kétféle értelmezése tevékenységgel, és sz%veges feladatokkal kétféle m3veleti "el megismerése A táblákon bel&li és a táblák k%z%tti %sszef&ggések feltárása A m3veleti tula"donságok megismerése T0pus!ibák gyakorlása' A m3veletek!ez kapcsol+an sz%veges feladatok megoldása (yitott mondatok gyakorlása Képekről számfeladat 0rása 13v%s négyzet Az olvasási tec!nikák gyakorlása 2elyes e"tési normák!oz igazod+ versmondás gyakorlása Mesemondás képek seg0tségével Sz+lások, talál+s kérdések gy3"tése a tavaszr+l 2elyes0rás gyakorlása . tollbamondás . mondatok kiegész0tése ékezetp+tl+ gyakorlatok A !elyes verstanulás gyakorlása' . (é!ány nappal előbb kezd el a tanulástN . (é!ányszor olvasd el, képzeld el miről sz+lN . >ersszakonként tanuldN Tanuld meg az elsőt és a másodikat, a kettőt egy&tt mondd elN . ?gyel" az értelemszer3 olvasásraN Sa"át olvasás utáni meg"egyzés' Sz+tárak !asználatának gyakorlása Vrásbeli munkákban' - pontosság - prec0zitás - rendszeretetet - maWimumra t%rekvés - !ibák elker&lésének kialak0tása Jigyelemfe"lesztő "átékok . Keresd az azonos párokatN A kooperat0v m+dszerek folyamatos alkalmazása A tanul+k kulcskompetenciának erős0tése minden tantárgy tanulása során, valamint bármely tanulási !elyzetben /yakoroltat+ és fe"lesztő segédanyagok a napk%zi ott!onban' (api6s7 gyakorl+ feladatai8 F.9o.ig 0z >ilágnap"a alkalmáb+l rendezett vetélkedőre /y3"tőmunkák végzése, a feladatok megoldása 1eszélgetés a v0z "elentőségéről, a takarékosság fontosságár+l A v0zkeletkezéséről és fa"táir+l

Kész&lődés a !$svéti &nnepekre, a népszokások feleleven0tése 2$svét ' k%tetlen beszélgetés 2$svéti népszokások 2$svéti locsol+versek 6Magyar ?nnepeko.FDo7

To"ásfestés . pingálással . maratással Qekorat0v to"ások kész0tése To"ásgyertyák 2oll+ barkácsk%nyvek'Qekorat0v !$svéti to"ások Fo

:

9

/)

)ontszerző "átékok szabadtéri "átékok . C.F.:-.es labda . Adogat+ labda . kisfoci 6 Eátékgy3"temény 99o, 9Io7 >agy tantermi "átékok' . Távirat"áték . Pa"zos re"tvények6 arázsdoboz . Mesés re"tvény 6 ált+versenyek a szabadban' . Jutások . Sz%kdelés és ugrás feladatok 6 Eátékgy3"temény :o, :Do7 >agy tantermi "átékok' . Qallamtorna . Pádi+s"áték 6 izeink védelme >agy' (agymozgásos szabadtéri "átékok

1abona, nép!it, népi megfigyelések tapasztalatok A tudomány feltár"a a természet titkait A tanulás, olvasás seg0t megismerni a titkokat K%nyva"ánlás Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a 2ogyan viselked&nk egy &nnepség alatt ?nnepi %lt%zék A 2imnusz első versszakának ismerete Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

A k%z%sség csak fegyelmezett magatartással ér!et el "+ eredményeket 4gymás figyelmeztetése Titkos "+tevők, "+cselekedetek, nemes cselekedetek

Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

(agymozgásos szabadtéri "átékok . /+lya és béka . Jarkasverem 6 Eátékgy3"temény' :Io7 >agy tantermi "átékok' . szituáci+s "átékok . (yolc talál+s kérdés az ott!onnal kapcsolatban 6agy' (agymozgásos szabadtéri "átékok

4lődeink tisztelete Mit "elent számunkra a !aza, sz&lőf%ld&nk, anyanyelv&nk pár!uzam' mese!ős%k, t%rténelmi !ős%k K%z%tt Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

/*

4gyenlő tagok %sszeadásának leolvasása képről, kife"ezése szorzással A szorzás és %sszeadás kapcsolatának igazolása *sszef&ggések az oszt+ és !ányados változásai k%z%tt Sz%vegesek bennfoglalással, részekre osztással Táblázatok kit%ltése a m3veletek alkalmazásával

Az eddig megismert tanulási m+dszerek %sszef&ggése' - !elyes sorrend - időbeosztás - ellenőrzés - gyakorlás - pi!enés Mit tegy&nk a "obb eredmény elérése érdekében Tanulással kapcsolatos problémák megbeszélése /yengébb tanul+k tanulási m+dszerének elemzése A kooperat0v m+dszerek folyamatos alkalmazása A tanul+k kulcskompetenciának erős0tése minden tantárgy tanulása során, valamint bármely tanulási !elyzetben /yakoroltat+ és fe"lesztő segédanyagok a napk%zi ott!onban' (api6s7 gyakorl+ feladatai8 9D.Io.ig agy napi étrend %sszeáll0tása

A Magyar K%ltészet (ap"ár+l megemlékezés a napk%ziben Kedvenc vers felolvasása és kedvenc k%ltő, 0r+ a"ánlása a társaknak

K%nyvbor0t+ tervezése kollázs tec!nikával vagy k%nyv"elző kész0tése filcanyagb+l Eátékszertár Fo

:

2angos, &temes olvasás gyakorlása Tartalommondás gyakorlása képek seg0tségével 2ibakereső , mondatpiramis, gyorsolvasási tréning, válogat+ olvasás szempontok szerint A k&l%nb%ző mondatfa"ták !angs$lyozása (evek, D.9 szavas mondatok tollbamondása Lllatt%rténetek Sz+tagolás madárnevekkel Eáték a bet3kkel A fontosabb belső szervek felismerése és megnevezése képekről, esetleg modellről Az egészséges életm+d és az egészségmegőrzés %sszef&ggéseinek a megláttatása A !elyes és a !elytelen testtartás bemutatása &lés, állás, "árás k%zben A !elyes és a !elytelen táskaviselés bemutatása A !elytelen testtartás k%vetkezményeinek a megbeszélése Eáték' légg%mbf$"+ verseny K0sérlet' a légzés és a sz0vm3k%dés változása mozgás !atására

4gészség&gyi >ilágnap alkalmáb+l 1eszélgetés az egészséges életm+dr+l Jogászati előadás Mit és mennyit vásárolok és vásárol"ak a b&fében



Gene' Kodály Goltán' Mátrai képek

Lprilis  A J%ld nap"a K%tetlen beszélgetés Miért fontos a f%ldi élet, az élővilág soksz0n3ségének megőrzéseN

J%ld&nk védelme,meg+vása Pa"zkész0tés Szabadon választott tec!nika

D A"tay Jerenc' álogatás' Magyar ?nnepek FI.;Co

9

 Anyák napi zenék Koncz Gsuzsa. Mama kérlek =ser!áti Gsuzsa. des kisfiam

/+

A"ándék kész0tése Anyák nap"ára >irágcsokor gy%ngyből Eátékszertár 9:-o

Jut+.fog+ "átékok a szabadban' . r bácsi . Jog+ párokban . Kotl+ és kánya 6 Eátékgy3"temény' -o7 >agy tantermi "átékok' . A soksz0n3 tulipán . Kati, )iri, M+ni gy%ngy%t f3z 6 agy tantermi "átékok' . 2ol sz+l a s0p . A bátor !a"+skapitány . (é!ány tréfás fogadás 6 ilágnap alkalmáb+l Qia sorozat megtekintése városunkr+l

Tabl+kész0tés csoportmunkában >árosunk nevezetes m3emlékei >agy >árosunk nevezetes ép&leteink ábrázolása Szabadon választott tec!nika

/yermeknap >ersek, dalok Magyar ?nnepek :DD.:99o Mese' #llyés /yula 2etven!ét magyar népmese

Meseillusztráci+ kész0tése Szabadon választott tec!nikával

:



K%rnyezetismeret' Az anyagok érzékel!ető, és mér!ető tula"donságai Megfigyelés, csoportos0tás *sszef&ggés keresése Jelsorolás Pa"zolás, sz0nezés K%rnyezetvédelmi tevékenység O Szelekt0v !ulladékgy3"tés További feladatok' Matematikai feladatok !elyes megoldási menete' . iselkedés az asztalnál Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

Jog+"átékok a szabadban' . Kalapkergető . Jény és árnyék . Medvefog+ 6 Eátékgy3"temény' :o7 >agy tantermi "átékok' . Eáték az idomokkal . 2elyfoglal+ 6 agy' (agymozgásos szabadtéri "átékok

Jut+"átékok a szabadban' . Szobrom, szobrom . E%"" velemN . Toboz, makk, di+ 6agy' (agymozgásos szabadtéri "átékok

Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

A kooperat0v munka sikere, "+ tanácsok egymásnak Mennyit fe"lődtek a csoportok tag"ai a kooperat0v munka folyamán Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

/.

Az éves magatartás és szorgalom, felelős%k munká"ának értékelése *nértékelés, az osztály értékelése Kinek siker< mindent betartania, !e nem miért nem Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

v végi ismétlés A tanév folyamán tanultak ismétlése A számoknak sokféle neve van "átékos feladatok megoldása Tréfás, gondolkodtat+ feladatok Qifferenciált gyakorlás (éma, értő olvasás gyakorlása Tanult mond+kák kiolvas+k stb ismétlése T%rténetek, mesék kitalálása, megadott szavakb+l 2angs$lyos olvasás

Eátékos figurák egyszer3 anyagokb+l Uszkál+ kacsa Sz0nes %tletek ---B9 >agy Madaras kép Sz0nes %tletek ---B9

idám f&ggővas$t 1arkácsolás :I9o >agy >itorlás ru!acsipeszből Sz0nes %tletek ---B9

:

Miről tanultunk ebben az évben Az eredményes, folyamatos %náll+ tanulás tec!niká"ának ismétlése' . A tanulás !igiéniá"a . A tanulás megszervezése . Az %náll+ tanulás feltétele .A !elyes verstanulási m+dszerek ismétlése

E$niusI  K%rnyezetvédelmi >ilágnap Kakasy va' K%rnyezetvédelmi világnap >ida /ábor' 2ely&nk a bioszférában 6részlet7/ryllus >ilmos' Qalok 9 Magyar népdalok +vodásoknak és kisiskolásoknak



Utmutat+, seg0tségadás a "%vőre nézve A"ánlatok a nyári sz&nidőre

D

9

"0

)&nk%sdi királyválaszt+ &gyességi  "átékok, akadályversen szervezése, >agy' k%tetlen szabadtéri "átékok

(agymozgásos szabadtéri "átékok vagy iskolán k0v&li tevékenység

Tanulmányi kirándulás megszervezése, a felelős%k ki"el%lése )rogram"avaslatok megbeszélése Magatartás és szorgalom értékelése Jelelős%k beszámol+"a

1eugrat+s "átékok' . 2ol sz+l a s0p . Qupla beugrat+ . A bátor !a"+skapitány 6
View more...

Comments

Copyright © 2017 DATENPDF Inc.